ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.01.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           VІІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1871 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД - редовно уведомен се явява адв. К., с представено по делото пълномощно.

          За ответника - директора на РЗОК - Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Й. - представя пълномощно.

 

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 11573/01.11.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя с искане за назначаване на комплексна съдебно-медицинска експертиза с участие на вещи лица – кардиолог и невролог, като към молбата са формулирани въпроси.

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 12367/20.11.2017 г. от процесуалния представител на ответника с допълнително формулирани въпроси към вещите лица.

Съдът докладва постъпило по делото писмо-отговор с вх. № 12964/01.12.2017 г. от председателя на Районна колегия на Български лекарски съюз - Варна, с което информира съда, че няма правомощия да определя лекари-специалисти във връзка с изготвяне на съдебно-медицински експертизи.

Съдът докладва постъпило по делото писмо с вх. № 13551/15.12.2017 г. от изп. директор на МБАЛ „Св. Анна-Варна“ АД, към което приложено са изпратени две становища. Едното становище е от доц. д-р Д.К.- н-к клиника Вътрешни болести, в което заявява, че никой от кардиолозите не желае да участва като вещо лице по направеното запитване от съда, а другото заявление е от  д-р В.Ч.- н-к Неврологично отделение, с което информира съда, че няма възможност да посочи специалист невролог, поради високата натовареност и намаления им състав.

Съдът докладва постъпило по делото писмо с вх. № 13715/20.12.2017 г. от изп. директор на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД-Варна, с което за изготвяне на поисканата комплексна съдебно-медицинска експертиза определя за вещо лице д-р Д.П.- лекар специалист невролог. В писмото също така е заявено, че поради поет ангажимент към Административен съд - Варна и Окръжна прокуратура - Варна нямат свободни опции за осигуряване на вещо лице специалист - кардиолог.

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 328/10.01.2018 г. от ответника, в която е посочил двама специалисти – кардиолог и невролог за изготвяне на комбинирана съдебно-медицинска експертиза.

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 425/11.01.2018 г. от жалбоподателя, в която е посочил двама специалист - кардиолог и невролог за изготвяне на комбинирана съдебно-медицинска експертиза.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. К.: Поддържам направеното искане за допускане на комбинирана съдебно-медицинска експертиза с въпроси, формулирани в нарочна писмена молба от 01.11.2017 г.

Юк. Й.: Поддържам искането за допускане на комбинирана съдебно-медицинска експертиза и моля да допуснете въпросите, които сме посочили в депозираната молба от 20.11.2017 г.

Съдът намира, че следва да бъдат уважени доказателствените искания на страните с оглед изясняване предмета на спора.

 Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

допуска извършването на комбинирана съдебно-медицинска, по която вещите лица след като се запознаят с доказателствата по делото, да отговорят на  поставените от процесуалните представители на страните въпроси, формулирани в нарочни писмени молби, съответно от 01.11.2017 г. на жалбоподателя / от л. 131 до л. 132 от делото/ и от 20.11.2017 г. на ответника / л. 134 от делото/.

назначава за изготвяне на комбинираната съдебно-медицинска експертиза д-р Д.Х.В.- специалист кардиолог от „Аджибадем Сити Клиник“ гр. Бургас и д-р Д.П.-  специалист невролог от умбал „Света Марина“ ЕАД гр. Варна при депозит в общ размер на 700.00 лв., по 350.00 лева за всяко от вещите лица, 400. 00 лв. от които платими от жалбоподателя, а 300. 00 лв. от ответника, в 7-дневен срок от днес.

 

да се уведомят вещите лица за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

не приключва събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.02.2018 г. от 10:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10,09  часа.

 

 

            СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: