ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 25.10.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1871 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

За жалбоподателя УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД - редовно уведомен се явява адв. К. - представя пълномощно.

          За ответника - директора на РЗОК гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Й. - представя пълномощно.

         

Съдът докладва постъпили доказателства от ответника с молба вх. № 8227/03.08.2017 г. / от л. 121  до л. 123 / от делото.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД с ЕИК по Булстат ********, с адрес ********, със седалище и адрес на управление ********, представлявано от управителя д-р Д.П.Б., против писмена покана изх. № 29-02-520/14.06.2017 г. на директора на РЗОК - Бургас, с правно основание чл. 76а, ал.3 ЗЗО.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

адв. К.: Поддържам жалбата. Считам издадената писмена покана за незаконосъобразна. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юк. Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че с оглед твърденията на жалбоподателя и изясняване предмета на спора следва да му укаже да ангажира допълнителни доказателства, включително и извършването на съдебно-медицинска експертиза с въпроси, поставени към вещи лица - специалисти в нарочна молба с препис за другата страна.

Ето защо и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени с молба вх. № 8227/03.08.2017 г. / от л. 121  до л. 123 / от делото.

 

Указва на жалбоподателя, на основание чл. 171, ал. 4 апк, че с оглед твърденията в жалбата му следва да ангажира допълнителни доказателства, включително и извършването на съдебно-медицинска експертиза с въпроси, формулирани в нарочна молба с препис за другата страна, в 7-дневен срок от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.01.2018 г. от 10:00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10,53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: