ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 15.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети ноември                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1871 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Валто Трейд“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – заместник-директор на ТД на НАП гр. Бургас, редовно призован, не се явява представител.

         

С оглед липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото  е образувано по повод жалба от „Валто Трейд“ ЕООД  против Заповед за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл. 186-188 от ЗДДС № 1976/09.08.2016 г.на заместник-директора на ТД на НАП гр. Бургас.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 10454 от 14.11.2016 г., подадена от жалбоподателя „Валто Трейд“ ЕООД  чрез процесуалния си представител - адвокат Ройдева. Във въпросната молба е заявено, че предвид обстоятелството, че ПАМ, наложена с оспорената Заповед за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл.186-188 от ЗДДС с № 1976/09.08.2016 г.на заместник-директора на ТД на НАП гр. Бургас, е прекратена на основание чл. 187, ал. 4 от ЗДДС (заплащане на наложена с НП имуществена санкция) за дружеството е отпаднал правния интерес от обжалване на Заповед за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл.186-188 от ЗДДС с № 1976/09.08.2016 г.на заместник-директора на ТД на НАП гр. Бургас, поради което е заявено оттегляне на жалбата и е формулирано искане за прекратяване на производството по делото.

Като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящият съдебен състав намира така депозираното заявление за допустимо и основателно по следните съображения:

Заявлението, с което е формулиран отказ от оспорването е подадено от надлежно упълномощения процесуален представител на жалбоподателя, поради което съдът намира същото за процесуално допустимо. По отношение на искането за прекратяване на производството, съгласно чл. 155, ал. 1 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или  да се откаже от него изцяло или отчасти, като съгласно ал. 3 на същия текст, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В настоящия случай, оттеглянето е направено извън съдебното заседание с нарочна писмена молба от жалбоподателя и разгледано по същество е основателно.

Съгласно чл. 159, т. 8 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него. Във връзка с това, сезиращата съда жалба на „Валто Трейд“ ЕООД следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на „Валто Трейд“ ЕООД  против Заповед за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл. 186-188 от ЗДДС № 1976/09.08.2016 г.на заместник-директора на ТД на НАП гр. Бургас.

Прекратява производството по административно дело № 1871/2016 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,31 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: