ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На единадесети октомври                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1870 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:19 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ “Я.М.” ЕООД, редовно призован, се представлява адв. Г. - БАК, с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Оперативни дейности“ - Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от гл.юк. К.Т., с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

         По хода на делото:

АДВ.Г.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮК.Т.: Да се даде ход на делото.

 

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на “Я.М.” ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Карнобат, ул. „Ц. Церковски“ 27А, с управител ***против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-382-0267939/02.07.2018г., издадена от  Д.Т.В. – началник отдел „Оперативни дейности“ Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на НАП, упълномощен със заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018г. на ИД на НАП, с която на основание чл.186, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ е постановена принудителна административна мярка ЗАПЕЧАТВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – месарница „Я.М.“, находящ се в гр.***, стопанисван от  “Я.М.” ЕООД с ЕИК *** и забрана на достъпа до него за срок от 15 /петнадесет/ дни.  

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата с вх. № 8235/20.7.2018г. административна преписка.

С писмо изх. № 2010/23.7.2018г. е изискано административно дело № 1788/2018г. по описа на Административен съд Бургас – ХХ-ти състав.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото административно дело № 1788/2018г. по описа на Административен съд Бургас – ХХ-ти състав


Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ.Г.: Поддържам жалбата и всички доводи в нея, както за незаконосъобразност съгласно материалния закон, също и за извършени процесуални нарушения при постановяване на акта, по основанието на заповедта, където е посочено, че доверителят ми е извършил нарушение, което изпълнява състава на чл.186, ал.1, т.1, буква „б“, т.е. не е въведено във експлоатация фискално устройство, което е в противоречие с материалния закон, тъй като той не е завършвал подобно нарушение. Няма данни за такова нарушение и в съставения протокол за нарушение.

На следващо място считаме, че административният орган не е извършил всестранно, пълно и обстоятелствено разследване. По отношение на твърдяното наличие на касова разлика, моля да приемете извадка от касовата книга за 27.06.2018 година – денят на проверката,  както административният орган твърди в протокола за извършена проверка, че е налична и е водена съгласно изискванията на Наредба № 18/2006 г. По каква причина не са съобразени отбелязванията - не знам. Доверителят ми не е присъствал при извършване на проверката. Освен изложените вече доводи в жалбата, отбелязвам, че няма дата в заповедта, която да указва началото на запечатване на обекта. Същото е извършено с връчване на заповедта. Не знам как е изпълнено указанието за извършване на проверката.

Да се приеме административната преписа.

Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ГЛ.ЮК.Т.: Оспорвам жалбата.  Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Моля да приемете административно- наказателната преписка. Не възразявам да се приеме днес представеното доказателство.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилата с вх. № 8235/ 20.7.2018г. административна преписка, постъпилото административно дело № 1788/2018г. по описа на Административен съд Бургас, както и представеното в днешното съдебно заседание писмено доказателство.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ.Г.: Моля да уважите жалбата и да ми присъдите съдебно- деловодните разноски. Считаме заповедта за незаконосъобразна с оглед прилагането на материалния закон и извършените процесуални нарушения, които са съществени, поради което следва заповедта да се отмени. Приложената принудителна административна мярка в този вид и срок не може да изпълни функциите, които законодателят й е предал.

Представям списък с разноските.

                             

ГЛ.ЮК.Т.: Моля да потвърдите заповедта като правилна и законосъобразна.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: