ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,08.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На осми април                                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1870 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.А., редовно уведомен, се явява лично и с адв.М. с представено пълномощно, находящо се на лист 344 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 345 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал допълнителното си заключение в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.М.: Нямаме възражения по хода на делото.

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.М.: Не възразявам да се разпита вещото лице в днешно съдебно заседание.

Юрисконсулт М.: Да се допусне до разпит вещото лице.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм допълнително заключение, което поддържам.

Искам само едно уточнение да направя. Когато изготвях настоящото допълнително заключение, забелязах, че съм допуснал техническа грешка в първоначалното заключение при копирането на текста. На стр.8 и стр.13 от основното заключение изречението „крайно салдо по дебита на сметката към 31.12.2008г” да се чете „31.12.2009г.” Моля да нанеса корекцията в представеното заключение. Грешката е допусната при копиране на текста.

 

Адв.М.: Не възразявам по направеното уточнение. Нямам въпроси към вещото лице. Експертизата е изготвената перфектно и при така изготвена експертиза, не може да има въпроси по нея.

Юрисконсулт М.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на внесения депозит.

 

Адв.М.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юрисконсулт М.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото справка за осигуряването на съпругата на жалбоподателя за периода 2002г.-2010г., която представям с препис за жалбоподателя.

Моля да приемете тази справка като доказателство по делото. Няма да соча други доказателства.

Адв.М.: Представената справка е неотносима към предмета на спора. Тя не е предмет на ревизионния акт.

 

Юрисконсулт М.: Тъй като в задачите на първоначалната експертизата се твърди, че половината от стойността на закупения лек автомобил марка „Мерцедес” е заплатена от съпругата на жалбоподателя и в тази връзка прилагам съответната справка, от която е видно, че за период от 5 години назад същата е осигурявана в минимален размер, не е получавала месечно възнаграждение по трудов договор и в тази връзка не е имала доходи, с които тя да участва в закупуването на лекия автомобил.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Прави се ревизия на физическо лице на цялото ми семейство и на всички излиза ревизията нормално. О. ми е бивша съпруга. Баща й е от 10 години пенсионер и на него също е правена рев като физическо лице. Едни 10 хиляди може да получи тя като дарение от баща си. Може да погледнете. Всички имаме ревизия на физическо лице.

Адв.М.: Ние никога не сме твърдяли, че бившата съпруга О. К. е платила половината кола. Ние твърдим, че разходът направен за покупката на колата, тъй като се касае за движима вещ придобита по време на брака (СИО), който е прекратен през 2010г., тук става дума за 2007г., а те са в брак семейно-имуществената общност е създадена с покупката, независимо кой фигурира в контракта. Никога не сме твърдяли, че О. е извадила и е платила стотинка. Поради това, моля да не приемате представената от ответната страна справка за О. – бивша съпруга на жалбоподателя.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИЕМА представената от ответната страна справка за осигуряването на съпругата на жалбоподателя за периода 2002г.-2010г.,  като неотносимо към предмета на спора.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.М.: Моля да отмените изцяло обжалвания ревизионен акт ведно с ревизионния доклад неразделна част от него, по съображения изложени подробно в жалбата, както и в отделната молба за назначаване на експертиза.

По отношение на дебитните салда за 2007г. и 2008г. се доказаха по безспорен начин, че същите са положителни, т.е. няма превишение на разходите над приходите, видно от основната и допълнителната експертизи. Това е така, тъй като органите по приходите прилагат двоен стандарт, иска ми се да употребя израза „двоен аршин”, тъй като по отношение на сделки, по които моят доверител е получавал приходи, в паричния поток отразяват 50%, например случаят с недвижимия имот в Слънчев бряг, по който се произнася експертизата. А по отношение на сделки за покупка, което също е по време на брака и също представлява СИО, независимо каква е вещта (в случая става дума за лекия автомобил), целият разход слагат в паричния поток на моя доверител. Този двоен аршин е неприемлив както от  гледна точка на изготвения ревизионен акт, така и от гледна точка на закона. Всички разходи, които се правят по време на брака за движими и недвижими вещи, тъй като са СИО, съответните разходите следва да се отразяват при изготвянето на ревизионния акт в паричния поток поотделно, в смисъл - половината да са за него.

По другата основна наша теза:

По допълнителната експертиза - 6 861.38лв. задължение за 2009г. - това е основният въпрос, по който се борим вече повече от три години с данъчните органи. Водоразделът е решението от месец декември на директора на ОДОП, с което се отмени предишния ревизионен доклад пак за същото и предишния ревизионен акт. След това принципно решение те за първи път признаха, че кредитът взет през месец октомври от банка „Токуда” близо 170 хиляди е приход за него. За първи път признават това. За да заличат обаче последиците, направиха един счетоводен трик и отразиха в ревизионния доклад на стр.10-11 (таблицата), като го направиха приход и на следващия ред вече е разход. Т.е. те признаха, че това е приход на моя доверител, признаха и че е разход, защото е отишло в неговата фирма, на която той е собственик и управител.

Именно това е основанието вещото лице да даде заключение, че активното салдо за 2009г. е 110х.лв., които са останали в него по тегленията и внасянията по разплащателната сметка и не е вярно, че сумата не е калкулирана в счетоводството.

Настоявам за отмяна на ревизионния акт напълно.

Моля да ми бъдат присъдени разноските по делото.

 

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1241 лева.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: