ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,28.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и осми януари                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1870 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.А.А., редовно уведомен, се явява лично и с адв.М. с представено пълномощно, находящо се на лист 344 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 345 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М., който е депозирал заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.М.: Да се изслуша вещото лице в днешно съдебно заседание.

Юрисконсулт М.: Не възразявам да се изслуша вещото лице.

 

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

В.Д.М. - ***г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържам.

 

Адв.М.: На стр.13 и стр.14 от заключението, в таблицата, т.нар. „крайни салда” – моля да уточните какво означава „крайно салдо положително” и „крайно салдо отрицателно”. Задавам този въпрос във връзка с уточняващия въпрос, който ще задам:

На база отрицателното крайно салдо за 2009г. в коригирания от Вас размер 11 614.33лв. и предвид положителните крайни салда за 2007г. и 2008г., какъв е размерът  на задълженията по видове, периоди и лихвите за просрочие към тях? Става дума за данък по чл.48 и публичните задължения за осигурителни вноски и здравни осигуровки. Дали вещото лице е направило това изчисление и има ли готовност да отговори в днешно съдебно заседание.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Нямам готовност в момента да отговоря на този въпрос, тъй като трябва да се направят изчисления. Ако се приеме вариант, че има компенсация от предходни години с текущата, трябва да се направи изчисление.

Адв.М.:  Експертизата е много добре изпълнена, вещото лице е отговорило пълно и компетентно на въпросите, но във връзка с този отговор считам, че следва да се извърши допълнително заключение.

Другият ми въпрос е свързан с изчислението на за 2009г. на стр.12 от заключението: общо теглене от разплащателни сметки в размер на 128 655.79лв. - отразена ли е тази сума в паричния поток за 2009г., т.е. взета ли е предвид за установяване на това отрицателно ново салдо?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Смятам, че не е взета предвид. От мен не взета предвид.

Адв.М.: Нямам повече въпроси.

Юрисконсулт М.: Нямам въпроси.

Оспорвам заключението по т.4, тъй като считам, че така поставеният подход за определяне на паричния поток е некоректен, тъй като такъв не е правен на съпругата на жалбоподателя, на същата не е изготвена ревизия и снемането на половината от разхода за покупка на автомобил „Мерцедес” в случая е некоректно.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 500 лева, платими, както следва:

400 лева - от внесения депозит, а разликата от 100 лева, платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 

Адв.М.: Правя доказателствено искане и моля да бъде допуснато извършването на допълнителна експертиза, вещото лице по която, след като прецени влиянието на дебитните салда за 2007г. и 2008г. и кредитното салдо за 2009г. да направи изчисления за дължими данъци, осигуровки, лихви и главници по тях.

Юрисконсулт М.: Не възразявам.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите поставени от адв.М., записани по-горе в протокола.

Допълнителната експертиза да се извърши от вещото лице В.М. при депозит в размер на 100 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.04.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: