РЕШЕНИЕ № 293

 

23.02.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, на девети февруари, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО  ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  С.А.   

прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ванина Колева

КНАХ дело    номер  186  по    описа    за   2017 година.

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационната жалба от „Некст“ ЕООД, БУЛСТАТ ***, гр. Бургас, против Решение № 459 от 08.12.2016г., постановено по НАХД № 1981 по описа на Районен съд – Несебър за 2016г., с което е изменено Наказателно постановление № 1345 от 05.07.2016г. на Зам. директора на ТД на НАП Бургас, с което на „Некст“ ЕООД за нарушение по чл.118, ал.4, т. 1, връзка чл.33, ал. 1 от Наредба Н-18/13.12.2008г. на МФ и на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 3000.00 лева, като е намален размерът на наказанието на 500.00 лв.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на измененото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно и неправилно. Счита, че е недопустимо съдът да променя квалификацията на деянието и по този начин да санира недостатъците в наказателното постановление.

Касаторът, редовно уведомен, в съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответникът – ТД на НАП Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд – Несебър, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с Решение № 459 от 08.12.2016год., постановено по НАХД № 1981 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Несебър, е изменил НП № 1345/05.07.2016 г. на на Зам. директора на ТД на НАП Бургас, с което на „НЕКСТ“ ООД за нарушение по чл.118, ал.4, т. 1, връзка чл.33, ал. 1 от Наредба Н-18/13.12.2008г. на МФ и на основание чл.185, ал.2 от Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) е наложено административно наказание - имуществена санкция в размер на 3000.00 лева.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че фактическата обстановка в АУАН и НП са идентична. Приел е, че е доказано извършването на деянието и правилната му квалификация. Счел е, че приложената разпоредба на чл. 185, ал. 2 от ЗДДС е приложена неправилно, като по отношение на санкцията за това нарушение е приложима тази по ал. 1 на същия текст, поради което е изменено НП досежно размера на санкцията.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

По същество на спора, съдът намира фактът на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани.

Разпоредба на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 13. 12. 2006г. на МФ е част от установения ред за регистрация и отчетност, които са задължителни за лицата, използващи фискални устройства. Всяка една разлика между наличните и документираните средства препятства проследяването на паричния поток в търговския обект и представлява нарушение на правилата за регистрация и отчетност. Нормата има за цел създаване на условия за съпоставимост на касовата наличност с документираните със съответното фискално устройство суми от продажби и от извършени служебно въвеждане и извеждане на суми във всеки един момент. Именно това задължение не е изпълнено от търговеца, поради което с деянието си е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл. 33, ал. 1 от Наредба Н-18 на МФ.

Настоящата инстанция не споделя изводите на районния съд, че НП е постановено при допуснато нарушение, при неправилно приложение разпоредбата на чл. 185, ал. 2 от ЗДДС. Съгласно тази норма лице, което наруши реда и начина за одобряване на типа, регистриране или въвеждане/извеждане във/от експлоатация, или отчитане, и съхраняване на документи, издавани от/във връзка с фискалните устройства, или сервизното обслужване на фискалните устройства или не изпълнява изискванията за дистанционна връзка с НАП, или не подаде данните по чл.118 ал.8 на датата на настъпване на задължението за подаването им, се наказва с глоба – за физическите лица, които не са търговци в размер от 300 лв. до 1000 лв., или с имуществена санкция-за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 3000 лв. до 10 000лв., като съгласно изречение второ на чл.185 ал.2 ЗДДС когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал.1.

Приход е всяко действие, операция по увеличаване на активите на търговеца, като крайния баланс за деня, месеца и всеки друг отчетен период е ирелевантен. За да е налице неотразяване на приход, следва търговецът да е получил и да притежава някакъв актив, който същият не е отразил в дневните финансови отчети, т.е. в конкретния случай следва установената касова наличност да е по-голяма от отразената. Именно това е констатирал ответника по касация и правилно е санкционирал касатора с наказанието по чл.185, ал.2 от ЗДДС.

С оглед горното, Административен съд Бургас счита, че въззивният съд е извел неправилни правни изводи, обосновали изменението на НП. Предвид забраната за влошаване положението на жалбоподателя при обжалване и неподаването на жалба от наказващия орган, съдът следва да потвърди наказанието в определения от първоинстанционния съд размер.

Предвид изложеното настоящата касационна инстанция намира, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 459 от 08.12.2016г., постановено по НАХД № 1981 по описа на Районен съд – Несебър за 2016г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

                                                                           2.