О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

Номер     394          12.02.2015г.            град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, първи състав, на дванадесети февруари две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 186 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на Н.В.Ц. *** против акт за установяване на задължение по декларация № АУ008667/09.12.2014г., издаден от Д. Г. – главен експерт в Дирекция „МПДТР“ при Община Бургас, потвърден с решение № 94-01-43910/1/23.12.2014г., произнесено от директора на Дирекция „МПДТР“ в Община Бургас. С определение от 26.01.2015г. жалбата е оставена без движение и на Ц. е указано да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд– гр.Бургас.

Съдебният състав констатира, че нередовността не е отстранена в предоставения 7-дневен срок по чл.158, ал.1 от АПК. Установеното обстоятелство съставлява основание да се приложи разпоредбата на чл.158, ал.3 от АПК, според която процесуалното бездействие на жалбоподателя има за последица прекратяване на производството по делото. Доказателства за плащане на изискуемата държавна такса не са представени и към момента на произнасяне на настоящия съдебен акт.

Предвид гореизложеното, на осн. чл.158, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, първи състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

            ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.В.Ц. *** против акт за установяване на задължение по декларация № АУ008667/09.12.2014г., издаден от Д. Г. – главен експерт в Дирекция „МПДТР“ при Община Бургас, потвърден с решение № 94-01-43910/1/23.12.2014г., произнесено от директора на Дирекция „МПДТР“ в Община Бургас.

            ПРЕКРАТЯВА производството по АХД № 186/2015г. по описа на Административен съд– гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                              СЪДИЯ:………………………