ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 07.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На седми май                                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 186 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Д., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, не се явява не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.И.М., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат К., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Д., редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Г.Д., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат К., редовно упълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.И.М., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат К., редовно упълномощена.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: По хода на делото предоставям на съда

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91 ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Поддържам си жалбата. Мисля, че заповедта е незаконосъобразна.

Подал съм искова молба. Разбирам сега, че Вие не можете да се произнесете по тази искова молба и затова Ви моля да я изпратите на компетентния съд.

Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо съдия, поддържам писмения си отговор. Моля да приемете представените с него доказателства.

От всичките писания, аз съм се явявала няколко пъти, се залива съда с някакви молби, от които не става ясно, в крайна сметка, се твърди спор за материално право, но видно от решението на Поморийския районен съд има сила на присъдено нещо именно по отношение на този нотариален акт № 139, за който са представени тези искови молби и всичките доказателства. Той твърдеше симулативна сделка, съдът допусна делбата и има сила на присъдено нещо. Някои от имотите имаха идентификатор, една част остана без идентификатори и точно с тази молба от моите доверители до агенцията се иска да се сложат идентификатори на тези имоти, така че аз считам, че заповедта е законосъобразна и не е налице висящ спор за материално право. Моля да потвърдите заповедта.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Тези доказателства, които представя като решения, това е първият опит да се направи анулиране на нотариалния акт. Няма нищо присъдено. Присъденото е по другото дело, по което е свършила делбата. При нея всеки получи своя имот. Аз бях лишен от 1/3 от моя имот от майка ми. НИЩО НЕ Е ПРИСЪДЕНО. Присъдено е по дело № 126. Нищо по никое друго дело не е присъждано.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези представени от заинтересованите страни с писмения отговор с вх.№1912/12.03.2014 г., находящ се на л. 151 от делото, и предвид липсата на други доказателствени искания, да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.

Що се касае до подадените по делото на 30.04.2014 г. две искови молби, съдът намира, че не е в състояние да изпълни задължението да ги изпрати на компетентния съд, тъй като същите не съдържат конкретно искане, т. е. нямат формулиран петитум. Такова искане не може да бъде изведено и от изложените в исковите молби факти.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представените с писмения отговор  на заинтересованите страни 3 броя разпореждания за прекратяване на производство по принудително изпълнение съгласно чл. 225 от ДОПК от 01.07.2013 г.; решение № 74/19.06.2008 г., постановено по гр.дело №252/2007 г. по описа на Районен съд Поморие; решение № V-9/15.02.2010 г., постановено по гр.дело № 718/2008 г. по описа на Окръжен съд Бургас и определение № 135/03.02.2011 г., постановено по гр.дело №1098/2010 г. по описа на Върховен касационен съд.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Заповедта според мен не е законосъобразна и моля да я отмените и да се спре делото докато се реши въпросът със собствеността.

АДВОКАТ К.: Моля да оставите в сила заповедта като правилна и законосъобразна. В жалбата се твърди спор за материално право. От представените от нас доказателства е видно, че няма спор за материално право между страните, затова считам, че заповедта е правилна и  законосъобразна.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: