ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

   Номер                Година 01.02.2012               Град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на първи февруари две хиляди и дванадесета година, в закрито  заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 186 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на Д.С.В. с ЕГН: ********** *** чрез адв.М.П. *** против заповед №  310/11.11.2010г. на командира на Поделение 18360-Бургас, в частта с която на основание чл.260, ал.1 и ал.4 от ЗОВСРБ е разпоредено да му се удържи сумата от 7 065,46 лева от обезщетението и другите вземания, които има право да получи, както и в частта с която на основание чл.260, ал.1 от ЗОВСРБ и съгласно счетоводна справка с рег.№ 8513/11.11.2010г. на началник на финансово отделение на поделение 32890-Бургас е породено задължение да възстанови сумата от 14 024,23 лева, представляваща направените разходи за издръжка, обучение и квалификация, пропорционални на неизпълнението на срока на военна служба. Твърди се, че заповедта в обжалваната и част е недействителна, незаконосъобразна, постановена при особено съществено нарушение на административнопроизводствените правила и материалния закон.

Административен съд Бургас, след като взе в предвид приложените по делото писмени доказателства, намира жалбата за процесуално недопустима по следните съображения:

Със заповед № КВ-854/20.10.2010 г. на Министъра на отбраната на Република България е прекратен договора за военна служба, освободен е от длъжност и от военна служба и е зачислен в резерва старши лейтенант Д.С.В., като е определен срок за сдаване на длъжността 3 дни. Със заповедта е разпоредено на командира на поделение 18360-Бургас да организира сдаването на длъжността от лицето до изтичане срока на предизвестието, след което да му връчи заверено копие от заповедта за освобождаване от военна служба и да го отчисли от списъчния състав, да изплати полагащото му се обезщетение и да удържи сумата на направените разходи да издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация пропорционални на неизпълнението на срока на военна служба.

Заповед №  310/11.11.2010 година на командира на поделение  18360-Бургас е издадена на основание чл. 55, ал. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл.83, ал.7 от Правилника за прилагане на ЗОВСРБ и в изпълнение на заповед № КВ-854/20.10.2010 г. на министъра на отбраната на Република България, като с нея е разпоредено следното: 1. отчисляване от списъчния състав на поделението на старши лейтенант Д.С. Василев, считано от 12.11.2010 година; 2. да му се удържи сумата 7065,46 лв., на основание чл.260, ал.4 от ЗОВСРБ; 3. да възстанови сумата 14024,23 лв. – разходи за издръжка, обучение и квалификация, на основание чл.260, ал.1 от ЗОВСРБ; 4. зачислен е към мобилизационния резерв. Тази заповед се оспорва от жалбоподателя в частите и относно разпореждането за удържане на сумата 7065,46 лв., на основание чл.260, ал.1, вр. с ал.4 от ЗОВСРБ, и разпореждането за възстановяване на сумата 14024,23 лв. – разходи на издръжка, обучение и квалификация, на основание чл.260, ал.1 от ЗОВСРБ.

Съдът намира, че заповедта в оспорената и част не притежава белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК.

В частта за определяне на имуществените последици от прекратяването на кадровата военна служба и размера на дължимите на/от военнослужещия обезщетения, заповедта няма характер на административен акт. В нея е обективирано едностранно волеизявление на командира на поделение 18360-Бургас, относно размера на обезщетенията, които следва да се изплатят на военнослужещия при прекратяване на договора за военна служба, както и относно размера на дължимите от този военнослужещ разходи за издръжка, обучение, квалификация и преквалификация. Възраженията на жалбоподателят представляват неговите едностранни изявления относно размера на сумите по процесната заповед, като същият счита, че размера и начина на определяне на тези суми не е правилно определен. Ето защо в тази част заповедта урежда гражданскоправните последици от прекратяването на договора за кадрова военна служба, поради което възникналите спорове относно техния размер следва да се решат в исково производство пред общите съдилища. Също така в случая между двете лица няма отношение на власт и подчинение, каквито има между административен орган и задължено лице, а са равнопоставени, тъй като спора касае съществуващо гражданско правоотношение. В този смисъл е и практиката на Върховен административен съд – определение № 8983/22.06.2011г. по адм.д.№ 7173/2011г., определение № 1402/27.01.2012г. по адм.д.№ 1287/2012г. и определение № 1323/25.01.2012г. по адм.д.№ 990/2012г..

В допълнение следва да се има в предвид и че съгласно чл.128, ал.1, т.5 от АПК на административните съдилища се подведомствени всички дела по искания за обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административния орган и длъжностни лица. Възникналите спорове във връзка с размера на обезщетение от такъв характер биха били подведомствени на административните съдилища. Правото да получи обезщетения по чл.260, ал.1 и ал.4 и чл.199 ЗОВСРБ, както и задължението да възстанови разходите за издръжка, обучение, квалификация и преквалификация, пропорционално на срока на неизпълнение на договора за военна служба, не произтичат от причинени на военнослужещия вреди от незаконосъобразни актове или действия на административен орган или длъжностно лице, а произтичат пряко от закона. Ето защо споровете във връзка с изплащане на обезщетение от процесния вид и задължения за възстановяване на разходи при предсрочно прекратяване на договор за военна служба не са административни, а гражданско-правни спорове.

По изложените съображения Административен съд гр.Бургас приема, че  жалбата на Д.С.В. следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 от АПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.С.В. с ЕГН: ********** *** против заповед №  310/11.11.2010г. на командира на Поделение 18360-Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 186 по описа за 2012г. на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: