Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 12 юли  2011 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тридесети юни, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора СТАНИМИР ХРИСТОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 186/2011 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от Директора на Регионална дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите против Решение № 923/21.12.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 765 по описа за 2010 година на Районен съд – гр. Несебър. С решението е отменено Наказателно постановление № 16178/09.09.2010 година на Директора на Регионална дирекция за области Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на основание чл. 74 от Закона за туризма на „БиГ Холидейс” ЕООД – гр. Бургас е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 20 000 лева за административно нарушение по чл. 49, т. 1 от ЗТ.

В касационната жалба бланкетно са изброени касационните основания, въз основа на които се иска отмяна на съдебното решение.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не вземат становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас, намира решението за законосъобразно.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

Правилно първоинстанционният съд е приел, че не са налице доказателства за съставомерност на деянието така, както е приел административнонаказващият орган.

Установено е, че санкционираното дружество е притежавало заверен по съответния ред регистър на настанените туристи, както и електронен вариант на същия регистър.

Настоящият състав на съда споделя изцяло изводите на първоинстанционния съд, че липсата на пет записвания в хартиения вариант на регистъра не може да обоснове извод за липсата изобщо на регистър, заверен по надлежния ред така, както и изисква разпоредбата на чл. 49 и за нарушаването на която чл. 74 от Закона за туризма е предвидил санкция.

По изложените съображения съдът намира, че не са налице отменителни основания, поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 923/21.12.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 765 по описа за 2010 година на Районен съд – гр. Несебър.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: