ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 21.04.                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    Х-ти Административен състав

На двадесет и първи април                                 две хиляди и девета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

 

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д. 

административно дело номер 186 по  описа  за 2009 година.

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, Д.М.Г., редовно призован, се явява лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ – Община Малко Търново, редовно призован, представител не се явява.

 

         По хода на делото:

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството е образувано по жалбата на Д.Г. по акт за общинска собственост № 90/15.03.1999 г. на Кмета на Община Малко Търново.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище от ответника, в което се правят възражения за недопустимостта на жалбата и се прави искане тя да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. Посочено е, че ако се приеме, че жалбата е допустима, тя се оспорва изцяло като неоснователна. Към становището са представени акт за частна общинска собственост № 275/04.12.2008 г., акт № 90 за общинска собственост от 15.03.1999 г., разписен лист, скица № 44852/10.10.2008 г. на имота, писмо от кмета на общината до директора на дирекция до МС и декларационна карта на паметник на културата от 1990 г.

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Представям 3 броя клетвени декларации - едната е в оригинал, а другите две са в копия на родени в Малко Търново лица, които установяват, че имота е на моя дядо. С оглед представените доказателства моля да приемете, че обжалвам и двата акта за частна общинска собственост.

         Вторият акт за частна общинска собственост го виждам за първи път и не зная за неговото съществуване. Жалбата ми така, както съм я написал моля да приемете, че се отнася и за този акт изцяло.

 

         Съдът, с оглед така изразеното становище

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         РАЗДЕЛЯ  производството по жалбата на Д.М.Г. срещу акт за частна общинска собственост № 90/15.03.1999г. и срещу акт за частна общинска собственост № 275/04.12.2008г., като производството по настоящото дело продължава срещу акт за общинска собственост № 90/15.03.1999 г., а копие от жалбата и доказателствата да бъдат докладвани на Председателя на съда за образуване на ново дело и за определяне на докладчик.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.: Нямам искания по доказателствата. Моля да приемете представените в днешно съдебно заседание клетвени декларации.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства.

 

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

         ДАВА думата по същество:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Да се отмени акта за общинска собственост. Не мога да представя нищо друго като доказателства, освен приложените по делото.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: