ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори октомври                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1869 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хляб и сладкарски изделия“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат М., с пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна  практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

В залата присъства прокурор Тиха Стоянова от Окръжна прокуратура Бургас.

ПРОКУРОРЪТ: Правя искане за встъпване в процеса на Прокуратурата на Република България на основание чл.16, ал.3 от АПК, поради важен държавен интерес.

Съдът, с оглед направеното изявление на окръжен прокурор при Окръжна прокуратура Бургас за встъпване в настоящото производство като страна, поради важен обществен и държавен интерес и на основание чл.16, ал.1 от АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като страна в процеса Прокуратурата на Република България, представлявана от прокурор от Окръжна прокуратура Бургас – Тиха Стоянова.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Хляб и сладкарски изделия“ ЕООД против ревизионен акт №Р-02000217003163-091-001/05.04.2018г. издаден от началник сектор възложил ревизията и главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията, потвърден с решение №141/21.06.2018г. на директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалвания ревизионен акт.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения ревизионен акт.

УКАЗВА на страните, че с оглед на обстоятелството, че ревизионното производство е по реда на чл.122 от ДОПК, на основание чл.124, ал.2 от ДОПК, в това производство фактическите констатации в него се смятат за верни до доказване на противното, когато наличието на основанията по чл.122, ал.1 от ДОПК е подкрепено със събраните доказателства.

АДВОКАТ М.: Поддържаме жалбата. Поддържаме доказателствените искания направени с нея, а именно допускане на експертиза, разпит на свидетели, както и да задължите данъчния орган да представи доказателства за връчване на всички приложения към ревизионния доклад и ревизионния акт, тъй като имаме твърдение за нарушение на процедурата, поради невръчване на приложения към ревизионния доклад и ревизионния акт.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства. Относно искането за разпит на свидетели, доколкото виждам се цели да се установи работата на тези служители с програмния продукт „Microinvest Delta pro“, който няма отношение към извършеното облагане, което е извършено във връзка със снети данни от продукта „Microinvest Warehoise Pro“. Предвид на това, считам че това искане не следва да бъде допускано. Относно искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, предоставям на съда, но искам да посоча, че вещото лице съобразно зададените въпроси отново трябва да сравнява данни от същата програма„Microinvest Delta pro“, която пак заявявам няма отношение към извършеното облагане.

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо съдия, жалбата е процесуално допустима. Моля да приемете като доказателства приложената административна преписка от ответника. По доказателствените искания, считам че извършването на съдебно-счетоводна експертиза е относимо към предмета на делото и следва да бъде уважено, както и другите доказателствени искания за прилагане на документи. Относно искането за разпит на свидетели, считам същото за недопустимо.

АДВОКАТ М.: Видно от доказателствените ни искания на стр.9 от жалбата, искането е за разпит лицата посочени като ползвали „Microinvest Warehoise Pro“, а не „Microinvest Delta pro“, тъй като на стр.11 от ревизионния доклад под таблицата се посочва като констатация, че това са лица ползвали „Microinvest Warehoise Pro“. НАП твърди, че са наши служители по справка от Приложение 7 към ревизионния доклад, а ние нямаме това приложение. Пише в доклада Т. 1, В., Х. и т.н. и че така въведените имена на операторите от ПП са съпоставени с данните в ИС на НАП, извлечени в справка за актуално състояния на трудовите договори. Ние твърдим, че този програмен продукт не е ползван за отчитане на дейността. Моля да задължите данъчния орган да отговори съгласно тази справка приложение №7, л.122 от том І и да посочи на стр.11 от ревизионния доклад кои са тези лица работили с програмния продукт, за да ги призовем като свидетели. На стр.11 от ревизионния доклад са посочени с малки имена.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: На стр.9 от решението, там са посочени лицата С., В. и П.с три имена. Това е предпоследния абзац. Отделно е написано в поле имената които са шофьорите.

АДВОКАТ М.: Записано е в таблица Users в поле, че са посочени като оператори.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Моля да ми предоставите възможност в писмен вид да уточним кои са тези лица по отношение на които колегата искат да бъдат разпитани и да посочим кои сме приели като оператори. Моя е грешката за програмния продукт.

АДВОКАТ М.: Във връзка с възражението на колегата за допустимостта на експертизата, че това изследва данните от „Microinvest Delta pro“, това също не е така, тъй като в ревизионния доклад е залегнала констатацията, че е налице разминаване на отчетените счетоводни данни от фискалното устройство и продажбите, които се отчитат с „Microinvest Delta pro“. Във втора точка искаме сравнение между двете програми. Заявявам още веднъж, че държим да бъдат изискани от ответника всички доказателства за връчване на всички приложения. Твърдим, че не сме получили Приложение №7 и снетите данни от посещението на ГД БОП не са представени нито към ревизионния акт, нито към доклада.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: От ГД БОП е сниман само дневника, който им е представен.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените в жалбата въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 900 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесен депозит.

ДАВА възможност на ответника в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание, да посочи лицата по отношение на които в ревизионния доклад, на стр.11 от него, са посочени като оператори на програмния продукт. След посочването на лицата, съдът ще се произнесе по искането за допускане на свидетели.

УКАЗВА на ответника, че следва да ангажира доказателства за връчване на жалбоподателя на посочените в жалбата приложения, а именно Приложение №7 към ревизионния доклад и снетите доказателства от документите намиращи се в ГД БОП.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.12.2018г. от 11.00ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.59 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: