ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 08.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осми декември                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1869 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.И.Х., редовно уведомен, се явява лично и с адв.Г., който представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), редовно уведомен, представлява се от адв.С., която представя пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Г.: Поддържам изцяло жалбата. Моля да се приемете приложените към нея писмени доказателства.

         Други освен тези, находящи се в административната преписка, няма да сочим.

 

Адв.С.: Оспорвам жалбата. Представили сме административната преписка свързана с дисциплинарното производство, която моля да приемете.

Представям и моля да приемете Заповед № КВ-410/17.10.2013г. за назначаване на проф. П.М. на длъжността изпълнителен директор на БАБХ, с оглед материалната компетентност на същия да издаде процесната заповед.

         Представям служебното досие на жалбоподателя, което съдържа оспорените две заповеди и всички трудови договори, отпуски, атестации, докладни записки  за  периода на назначението. Моля да бъдат приети като доказателства по делото.

Моля да бъдат допуснати до разпит д-р А.П. и д-р Р.С. – главни инспектори при Граничен контрол ОБДХ гр.Варна и гр.Хасково. Това са лицата, които са извършили процесната проверка и въз основа на чийто доклад е започнало дисциплинарното производство. Същите искаме да бъдат разпитани относно обстоятелствата как са стигнали до констатациите обективирани в доклада. Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

 

Адв.Г.: Противопоставям се на сега направеното искане. Доказване как са стигнали до тези заключения в доклада си е без всякакво отношение към правния спор, важното е до какви заключения са стигнали и как са обективирани в доклада, който е послужил за издаване на административния акт. Какво те са имали на ум, това никой не го интересува, важното е какво са констатирали. Техният разпит с нищо няма да допринесе за разкриване на обективната истина.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваните заповеди, както и представеното в днешно съдебно заседание служебно досие на жалбоподателя, както и Заповед № КВ-410/17.10.2013г. на министър-председателя, обосноваваща материалната компетентност на административния орган за издаването на обжалваните административни актове.

 

Доказателствените искания на адв.С. за ангажиране на гласни доказателствени средства по делото, посредством разпит на служителите съставили процесните доклади, съдържащи фактически констатации, послужили като основание за издаване на обжалваните заповеди, съдът намира за неоснователно, като в тази връзка намира за необходимо да отбележи, че фактите, които биха се установили посредством депозирането на свидетелски показания, са обективирани по делото чрез писмени доказателства под формата на служебна документация, изготвена от съответните служители, чийто разпит се иска по настоящото дело,  поради което съдът не намира процесуална необходимост от установяването на идентични факти посредством различни процесуални способи, поради което съдът

 

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение доказателствените искания на ответната страна за събиране на гласни доказателства  по делото посредством разпит на свидетели.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Г.: Моля да уважите изцяло жалбата срещу обжалвания административен акт и го отмените по съображения, които много подробно сме изложили в самата жалба, поради което не виждам необходимост да представя писмена защита.

Издадената заповед изобщо няма белезите на заповед за дисциплинарно уволнение. Вътре са изписани десетки, стотици прегрешения, за които спокойно би могъл да бъде уволнен по същата логика и изпълнителния директор на агенцията. Не е визирано нито едно конкретно нарушение на служебната дисциплина от д-р Х.. Напротив, с доказателствата, които ние сме представили към жалбата се установява, че точно за тези нарушения, за които той е уволнен дисциплинарно, той е сигнализирал многократно и е писал десетки докладни записки и като възнаграждение за тази си гражданска съвест той получава уволнение, защото не е угодно на някой нещата да се вършат както трябва в изпълнение на закона. Тази заповед съдържа аргументи, които имат стойност на атестация и т.н., но в никакъв случай няма нито едно нарушение, което да е фиксирано с ден, час и в какво точно се състои. Атестацията е цялостната преценка на работата на един служител.

Моля да ни се присъдят разноските по делото, за което представям  списък.

 

Адв.С.: Моля да оставите без уважение жалбата на жалбоподателя като неоснователна и недоказана. Считам, че доверителят ми в съответствие с материалния и с процесуалния закон е постановил валидна и законосъобразна заповед, която моля да оставите в сила.

 Основания за издаване на процесната заповед за дисциплинарно уволнение е извършената планова проверка в учреждението на жалбоподателя. Назначените по съответния ред лица, които са сформирали състава на комисията, са се запознали обстойно с работата на жалбоподателя и са обективирали неговите нарушения в един огромен по обем доклад и въз основа на този доклад доверителят ми е заповядал да се образува дисциплинарно дело № 3, в хода на което, освен този доклад са събрани и много други писмени и устни доказателства, които по категоричен начин обосновават наличие на дисциплинарна отговорност на жалбоподателя.

 В проведените три заседания на дисциплинарния съвет, след изслушване на жалбоподателя и след изискване на неговите писмени обяснения, дисциплинарният съвет е стигнал до извода, че нарушенията са толкова и такива, че лицето, което е привлечено към дисциплинарна отговорност следва да бъде наказан с най-тежкото дисциплинарно наказание, а именно уволнение. Ето защо на доверителя ми е предложено като орган по назначението да бъде издадена процесната първа заповед за налагане на дисциплинарно наказание – уволнение. Законосъобразно в следствие на тази първа заповед е заповедта за прекратяване на служебното правоотношение. Считам, че в хода на дисциплинарното дело не са допуснати процесуални нарушения, а отделно от това доверителят ми е подложил на самостоятелен анализ всички факти и обстоятелства по случая вследствие на което оспорваните заповеди не страдат от пороци.

Ще представя писмени бележки в указан от съда срок.

Претендираме сторените по делото разноски – адвокатски хонорар и самолетен билет в една посока.

 

Адв.Г.: Възразявам за прекомерно възнаграждение за адвокатски хонорар и дължимост за възнаграждение за самолетен билет, тъй като има по-евтини начини за пътуване от София до Бургас.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощника на ответната страна 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: