О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 2254  25.09.2018 година,  гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на двадесет и пети септември две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 1867 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория- Рамус“ ООД с ЕИК 130586470, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ул. „Ангиста“ № 2-4, представлявано от пълномощника адв. Е.Р.М. от САК, против Заповед № РД-09-329/19.06.2018 г., издадена от кмета на Община Камено.

В жалбата са развити доводи за нищожност на обжалваната заповед, поради некомпетентност на нейния издател. По същество се иска обявяване нищожност на същата, алт. нейната отмяна. Направено е също искане за спиране на предварителното изпълнение на основание чл. 60, ал.5 от АПК до окончателното решаване на спора. Претендират се разноски.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

Със Заповед № РД-09-500 от 23.08.2017 г., издадена от кмета на Община Камено, е открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обособена част от недвижим имот- публична общинска собственост. Търгът е проведен на 12.09.2017 г. от комисия, назначена със Заповед № РД-09-556 от 11.09.2017 г. на кмета на общината, като за резултатите е съставен протокол, приложен в административната преписка. Според данните от съставения протокол, на първо място е класиран участникът „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория- Лина“ ЕООД, а на второ място е класиран жалбоподателят „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория- Рамус“ ООД. Процедурата е приключила със Заповед № РД-09-585 от 20.09.2017 г. на кмета на Община Камено, с която са обявени резултатите от проведения търг и е определен участникът, спечелил търга- „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория- Лина“ ЕООД. Срещу тази заповед е подадена жалба от класирания на второ място участник „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория- Рамус“ ООД, по която е образувано адм.дело № 3000/2017 г. по описа на Административен съд- Бургас. По време на съдебното производство е допуснато от административния орган предварително изпълнение на заповедта с обжалваната Заповед № РД-09-329/19.06.2018 г., издадена на основание чл. 60, ал.2 от АПК.

Съдът намира жалбата за основателна.

С разпоредбата на чл. 60, ал. 2 от АПК е предвидена възможност да бъде допуснато от административния орган предварително изпълнение на административния акт и след неговото издаване, но това правомощие на органа е ограничено с разпоредбата на чл. 167, ал. 1 от АПК- до сезиране на компетентния съд с жалба против административния акт. След образуване на съдебното производство, искането за допускане на предварително изпълнение на оспорения по съдебен ред акт се разглежда от съда. Видно от констатациите на административния орган и от извършената служебна справка, в случая е налице висящо съдебно производство, образувано по жалба на „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория- Рамус“ ООД срещу заповед № РД-09-585 от 20.09.2017 г. на кмета на Община Камено, чието предварително изпълнение е разпоредено с обжалваната заповед № РД-09-329/19.06.2018 г. Жалбата е постъпила в Административен съд- Бургас на 06.11.2017 г. и по нея е образувано адм.дело № 3000/2017 г., което към момента на издаване на обжалвания в настоящото производство акт не е приключило (по делото е постановено решение, което е предмет на касационно обжалване и не е влязло в сила). Следователно към датата на издаване на оспорената заповед за допускане на предварително изпълнение правомощията на административния орган по чл. 60, ал. 1 и 2 от АПК са преклудирани (в този смисъл е и цитираната от жалбоподателя съдебна практика- Определение № 9966 от 26.07.2017 г. на ВАС по адм. д. № 8302/2017 г., VIII о., Определение № 7734 от 27.06.2016 г. на ВАС по адм. д. № 6708/2016 г., 5-членен с-в, Определение № 9713 от 20.07.2017 г. на ВАС по адм. д. № 8232/2017 г., VI о. и Определение № 951 от 24.01.2017 г. на ВАС по адм. д. № 633/2017 г., II о.). Като страна в съдебното производство, административният орган разполага с възможността да поиска от съда да постанови предварително изпълнение на административния акт по реда на чл. 167 АПК, но няма правомощие сам да разпореди такова. Ето защо съдът приема, че обжалваната заповед е издадена от некомпетентен орган, поради което следва да бъде обявена нейната нищожност.

Според настоящия съдебен състав в случая са налице и предпоставките на чл. 60, ал.5 от АПК за спиране на допуснатото предварително изпълнение, до окончателното произнасяне по жалбата за отмяна на разпореждането. Съгласно цитираната норма, жалбата срещу разпореждане, с което се допуска предварително изпълнение на административния акт, не спира допуснатото предварително изпълнение, но съдът може да го спре до окончателното и́ решаване. В случая с оглед горните съображения относно валидността на обжалвания акт и доколкото осъществяването на евентуално порочно разпоредените права засяга правната сфера на жалбоподателя, следва да бъде спряно предварителното изпълнение до приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт.

С оглед формирания извод за основателност на жалбата и своевременно направеното искане, на основание чл. 143, ал.1 от АПК следва да се присъдят на жалбоподателя направените разноски по делото, възлизащи на 650 лева, от които 50 лева- заплатена държавна такса за производството и 600 лева- заплатено адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА за нищожна Заповед № РД-09-329/19.06.2018 г., издадена от кмета на Община Камено, с която е разпоредено предварително изпълнение на Заповед № РД-09-585 от 20.09.2017 г. на кмета на Община Камено.

СПИРА предварителното изпълнение на заповед № РД-09-585 от 20.09.2017 г., издадена от кмета на Община Камено, до приключване на настоящото производство с влязъл в сила съдебен акт.

ОСЪЖДА Община Камено да заплати на „Самостоятелна медико-диагностична лаборатория- Рамус“ ООД с ЕИК 130586470 сумата от 650.00 (шестстотин и петдесет) лева, представляваща разноски по делото.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

Съдия: