ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 10.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети октомври                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Деян Петров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1867 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15:06 часа се явиха:

 

За Протестиращата страна Районна прокуратура - Царево, редовно призована, се явява прокурор Деян Петров от Окръжна прокуратура гр. Бургас.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община Царево, редовно призован, се представлява от адв. Н., с представено по делото пълномощно от днес.

Заинтересованата страна М.С.Г., редовно призован, се представлява от адв. Б.,  с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод протест от прокурор при Районна прокуратура – Царево против Заповед № РД-01-296/20.04.2016 г. на кмета на Община Царево, с която е било учредено право на строеж на М.С.Г., в качеството му на гражданин с установени жилищни нужди, върху имот определен за „социално жилище“ по реда на чл. 49а и чл. 55 от НРПУРИВОС.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Моля да приемете като писмени доказателства по делото документите, представени с протеста, както и тези представени с административната преписка. Нямам други искания по доказателствата.

 

адв. Н.: Оспорвам протеста като неоснователен. Представям подробно становище по същество на спора. Представям списък на разноските по чл. 80 ГПК и платежно нареждане. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Адв. Б.: От името на доверителя ми оспорвам изцяло протеста на Районна прокуратура гр. Царево, като считам, че всички аргументи, които са изложени в него са неотносими към конкретния казус. В подкрепа на това, че моят доверител продължава да действа въз основа на учредено право на строеж представям Разрешение за строеж № 77/09.06.2016 г. на гл. архитект на Община Царево. Моля същото да бъде прието от съда. Няма да соча други доказателства.  Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да бъде прието така представеното писмено доказателство.

 

адв. Н.: Не възразявам по приемането на така представеното писмено доказателство.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с протеста, с административната преписка и в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на заинтересованата страна документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н председател, поддържам внесения протест по изложените в него съображения, като считам, че са налице основания за прогласяване нищожността на оспорената пред Вас заповед на кмета на Община Царево. Моля за произнасяне в този смисъл.

 

адв. Н.: Уважаеми г-н председател, аз ще Ви моля да постановите решение, с което да отхвърлите протеста на Районна прокуратура гр. Царево като неоснователен. Считам, че не са налице посочените в протеста нарушения на АПК, водещи до нищожност на процесната заповед. Поддържам доводите си, които съм изложил пред Вас в писмен вид. Моля за решение в този смисъл. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото от моя доверител съдебно-деловодни разноски съгласно представения пред Вас списък на разноските и платежно нареждане.

 

Адв. Б.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите протеста на Районна прокуратура гр. Царево без уважение. Ще посоча няколко аргумента в тази насока.  В протеста е посочено, че са нарушени разпоредбите на чл. 37, ал. 1 и чл. 38, ал. 1 зос. Тези разпоредби касаят общият ред за отстъпване право на строеж - чл. 37 ЗОС, а  чл. 38 ЗОС касае редът за надстрояване и/или пристрояване. Вярно е, че би следвало да има по този ред решение на общинския съвет, но пак казвам това е общият ред, който е описан в глава IV ЗОС. В глава V ЗОС са описани реда и условията, по които се предоставят общински жилища на лица с определени жилищни нужди. Считам, че Община Царево е направила процедурата напълно законосъобразно, като в кориците на делото се съдържа протокол, в който фигурира името на моя доверител като лице с определена степен на жилищна нужда. Освен това по делото е представено и протоколно решение на Общинския съвет, с което той определя кои са поземлените имоти, определени за изграждане на социални жилища. Именно в тази глава V от зос е написано, че за лица, които имат установени жилищни нужди се учредява право на строеж без търг при условия и по ред, определени в Наредбата по чл. 45а, ал. 1. В тази Наредба, която също е приложена по делото, в чл. 55, ал. 1 и ал. 2 е описано какви са тези ред и условия. Със заповед на кмета на Община Царево става отстъпването на право на строеж на лице, което е с жилищна нужда, какъвто е настоящият случай. Цената се определя от Общинския съвет. Затова също имате съответния документ за протокол, в който Общинският съвет определя цената. Не виждам никакво нарушение. За мен прокурорът е в грешка, смесвайки процедурите по глава IV и V от ЗОС. Изрично е дадена възможност в тази глава V в Наредбата на всяка една община да се определи реда и условията за предоставяне на имоти на лица, които имат установена жилищна нужда. Този ред изключва първично решение на Общинския съвет преди заповедта на кмета за всеки отделен случай. Там, където се изисква решение за определяне на това кои са имотите и каква ще бъде тяхната цена Общинският съвет има решение. Не виждам грешка в процедурата. Моля да оставите протеста като неоснователен без уважение.  Моля да ни присъдите направените по делото разноски. Представям списък на разноските. Моля за решение в този смисъл.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: