О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1808                                30.07.2018 година                                      гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                                         VІІ-ми състав

на тридесети юли                                                              две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: С.Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 1866 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано след постановяване на решение № 9577/12.07.2018г. по адм.д.№ 3708/2018г. на ВАС, VІІ о., с което е обезсилено решение № 2261/22.12.2017г. по адм.д.№ 2724/2017г. на Административен съд - Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав с дадени задължителни указания.

Съгласно тези указания актът, който подлежи на обжалване е решение по т.2.26 по Протокол № 16631/17 от 26.06.2017г. на Управителния съвет на АПИ, с което е одобрен проект на писмо за отказ за преиздаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, изградено на автомагистрала „Хемус”, при 421+570 - дясно, действителен километър /по разрешение за специално ползване на пътища чрез експлоатация на рекламно съоръжение на км 418+650-дясно, а не както неправилно е приел първоинстанционният съд, писмо изх.№ 53-00-4658/26.06.2017г. на председателя на УС на АПИ.

Предвид дадените задължителни указания от ВАС, с разпореждане № 3314/17.07.2018г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата бе оставена без движение поради това, че не отговаря на изискванията на чл.150, ал.1 т.5 и 6 от АПК и бяха дадени указания на жалбоподателя уточни кой е оспорения от него акт и в какво се състои неговата незаконосъобразност.

С разпореждането бе указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираните нередовности, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството прекратено.

Разпореждането се счита за връчено на основание чл.51, ал.3 от ГПК, вр. чл.144 от АПК на дата 19.07.2018г., съгласно извършеното отбелязване в разписката, удостоверено с подписа на връчителя, че пълномощникът на жалбоподателя, който е посочен и като съдебен адрес на връчване на книжа по делото – адвокат Х.Х., отказва да получи съобщениеито защото е в отпуск. Съобразно правилата за връчване на съобщения, залегнали в Глава VI на ГПК, приложими на основание чл.144 от АПК, съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото – чл.38, изр.I от ГПК. Когато страната има пълномощник по делото, връчването се извършва на пълномощника – чл.39, ал.1 от ГПК, като връчването на представител се смята за лично връчване – чл.45, пр.II от ГПК. Същевременно адвокатът не може да откаже получаване на съобщението на своя доверител, освен в предвидените в чл.51, ал.3 от ГПК случаи. Заявеният отпуск на адвоката не е сред тези случаи, а не са налице и останалите хипотези – оттегляне на пълномощното по реда на чл.35 от ГПК, отказ от пълномощие по чл.36 от ГПК, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. По тази причина се налага извода, че отказът на адв.Христон не засяга редовността на връчването.

 Срокът по чл.158, ал.1 от АПК е изтекъл на 26.07.2018г. /четвъртък/, присъствен ден, а посочените нередовности не са отстранени и до днес.

С оглед изложеното съдът намира, че е налице основанието на чл.158, ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

На основание изложените съображения Административен съд - Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ жалбата без разглеждане.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1866/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

СЪДИЯ: