ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 10.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети октомври                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Деян Петров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1866 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15:02 часа се явиха:

 

За Протестиращата страна Районна прокуратура - Царево, редовно призована, се явява прокурор Деян Петров от Окръжна прокуратура гр. Бургас.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община Царево, редовно призован, се представлява от адв. Н., с представено по делото пълномощно от днес.

Заинтересованата страна Т.А.Х., редовно призована, не се явява.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод протест от прокурор при Районна прокуратура – Царево против Заповед № РД-01-261/21.04.2016 г. на кмета на Община Царево, с която е било учредено право на строеж на Т.А.Х., в качеството й на гражданин с установени жилищни нужди, върху имот определен за „социално жилище“ по реда на чл. 49а и чл. 55 от НРПУРИВОС.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. Моля да приемете като писмени доказателства по делото документите, представени с протеста, както и тези представени с административната преписка. Нямам други искания по доказателствата.

 

адв. Н.: Оспорвам протеста като неоснователен. Представям подробно становище по същество на спора. Понеже не видях в преписката, приложена по делото, Протокол от 17.03.2014 г., с който за първи път Т.А.Х. е картотекирана като лице с установени жилищни нужди, то моля да приемете същия.

Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с протеста, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н председател, поддържам внесения протест по изложените в него съображения, като считам, че са налице основания за прогласяване нищожността на оспорената пред Вас заповед на кмета на Община Царево. Моля за произнасяне в този смисъл.

 

адв. Н.: Уважаеми г-н председател, аз ще Ви моля да постановите решение, с което да отхвърлите протеста на Районна прокуратура гр. Царево като неоснователен и да приемете като краен извод, че оспорената заповед е законосъобразна. Поддържам доводите си, които съм изложил пред Вас в писмен вид. Моля за решение в този смисъл. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото от моя доверител съдебно-деловодни разноски съгласно представения пред Вас списък на разноските и платежно нареждане.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: