ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На петнадесети ноември                              две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1865 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:53 часа се явиха:

За ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА – Прокуратурата на Р. България, редовно уведомен, се явява прокурор Ч. от Окръжна Прокуратура Бургас.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Кмет на Община Царево, редовно уведомен, се явява адвокат Н., с представено пълномощно по делото в днешното съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Н.Н., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Б.С., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

            Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Производството е образувано по протест на прокурор при Районна прокуратура Царево срещу Заповед № РД-01-773/11.12.2015 г. на кмета на Община Царево, с която без преди това да е било взето решение на Общински съвет град Царево е било учредено право на строеж на Д.Н.Н. и И.Б.С., в качеството им на граждани с установени жилищни нужди, върху имот отреден за „социално жилище“ по реда на чл.49а и чл.55 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост (НРПУРИВОС).  

 

Органът е представил административната преписка, ведно с копие от наредбата касаеща процесуалния спор в актуална редакция към 26.06.2017 година и Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест:В тежест на протестиращата страна е да установи наличие на процесуалните предпоставки за депозиране  на  процесния протест,  а от материалноправна гледна точка в тежест на ответния орган е да установи, че при издаване на посочената заповед, същият е съобразил материално-правните и процесуално-правните предпоставки на закона.

ПРОКУРОР Ч.: Поддържам протеста. Да се приемат писмените доказателства.

АДВ.Н.: Оспровам протеста като неоснователен, представям становище.

Съдът след като изслуша становищата на страните и по доказателства

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА  административната преписка и приложените към нея писмени доказателства, като относими към предмета на спора, ведно с представеното по делото  становище.

ПРОКУРОР Ч.: Принципно основните твръдения на протеста са от правно естество и касаят приложимостта на 37 ал.1 и относимостта спрямо останалите такива от Закона за общинската собсвеност. Освен, че се касае за социално жилище е небходимо административния орган да установи по категоричен начин, че Н. и С. са били в крайна нужда. От материалите по делото липсват доказателства, които да установяват този факт. Това обстоятелство считам, че е изключително важно, във връзка с предостявянето на молителите на ограничено вещно право.Ако са налични такива моля, Община Царево ако са налични констативни протоколи, справки или др., които  касаят проверката, след депозиране на заявлението да бъдат представени. Доказателства, че те са в такава крайна нужда.За да им бъде издадено това право на строеж, административния орган се е базирал именно на тази нужда у молителите.

АДВ.Н.: Възразявам по така направеното искане. По делото е представена цялата административна преписка. Освен това изискванията са посочени в самата Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост.По така посочените условия в тази наредба лицата, на които е учредено  са представили изискуемите  по закон документи и не се изискват  други такива, като декларации, справки.Няма други доказателства.Считам, че комисията, която ги е картотекирала и спазила разпоредбите на наредбата съобразно представените документи.

С оглед изявлението на адв.Н., че административната преписка е пълна, като липсват доказателства, различни от предствавените, които да установяват релевантни по Наредбата факти, съдът намира, че  искането на  протестиращия прокурор не следва да бъде уважавано, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖАВАНЕ искането за отлагане на делото с оглед установяване извършена ли е била проверка на комисия за обстоятелствата декларирани  в декларация по чл.7, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост към заявление на Д.Н. и И.С..

 

ПРОКУРОР Ч.:  Няма да соча други доказателства.

АДВ.Н.: Няма да соча други доказателства.Да се приключи събирането на доказателства

Съдът като взе предвид изявлението на страните и събраните по делото доказактелства намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ПРОКУРОР Ч.: По изложените подробни съображения в протеста считам, че заповед № РД-01-773/11.12.2015 г. година на кмета на Община Царево е нищожна, поради нарушение на материалния закон и административните правила. Законодателят е посочил, че при всички  разпореждания с общинска собственост е небходимо решение на Общински съвет и считам, че кмета не  е бил компетентен да издава  заповед без такова решение.

АДВ.Н.: Аз ще Ви моля да постановите решение, с което да отхвърлите протеста като неоснователен, като изцяло се придържам към подробните доводи в представеното становище.Моля да ми са присъдят разноските, съгласно представения списък и платежно нареждане за изплатено възнаграждение.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: