ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1865 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:40 часа се явиха:

           

За ОСПОРВАЩАТА СТРАНА – Прокурор при Районна прокуратура – Царево, редовно уведомен, се явява прокурор Червеняков.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА – Кмет на Община Царево, редовно уведомен, се явява адвокат Н., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Н.Н., редовно уведомена, не се явява и не се представлява

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Б.С., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № РД-01-773/11.12.2015 г. на кмета на Община Царево.  

Органът е представил административната преписка.

 

При внимателен преглед на административната преписка, съдът установи, че председател на комисията, назначена със Заповед № РД-01-25/19.01.2012 г. на кмета на общината, е секретарят на общината – М.К., която е сестра на настоящия съдия-докладчик. Същата не е страна по делото, тъй като не е издател на оспорения административен акт, следователно не са налице основанията за отвод по чл. 22, ал. 1, т. 2, предл. 2 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК. С оглед необходимостта от провеждането на справедлив процес, както и за да се предотвратят всякакви съмнения за обективност, съдът счете, че следва да изслуша страните за обстоятелството дали посочените роднински отношения представляват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в безпристрастие на съдията-докладчик по смисъла на чл.22, ал.1, т.6 от ГПК.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н председател, с оглед доклада, който бе извършен днес, считам, че въз основа на въпросния протокол е издадена протестираната заповед и независимо, че не са налице предпоставките на ГПК считам, че за да не възникне каквото и да е съмнение за безпристрастност на съдебния състав и за прецизност с оглед регламентираните принципи в АПК, следва съдът да се отведе и делото да бъде разпределено на случаен принцип, на друг състав.

АДВ. Н.: Уважаеми г-н председател, считам, че не са налице пречки за разглеждане на делото от Вас, тъй като в случая се касае за протест срещу индивидуален административен акт, който е на кмета на Община Царево и самият той е взел своето решение на база наредбите на общинския съвет. В съответните протоколи на комисията за определяне на лицата в жилищна нужда, само се констатират кои са конкретните лица, за които е належащо да имат учредено право на строеж. Считам, че не следва да бъде отведен състава на съда.

 

 

С оглед становището на страните, съдия Йосифов счита, че съществуващите роднински отношения биха породили съмнение относно неговото безпристрастие, поради което на основание чл. 22, ал. 2 от ГПК, вр. чл. 144 от АПК си прави самотвод.

Съдът като разгледа направения самоотвод намери, че са налице пречките по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ГПК и прецени, че същият следва да бъде приет и съдия Румен Йосифов бъде отстранен от състава на съда.

 Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.23, ал.2 от ГПК, вр. чл.144 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

 

ПРИЕМА направения самоотвод от съдия Румен Йосифов.

ОТСТРАНЯВА съдия Румен Йосифов от разглеждането на административно дело № 1865 от 2017 г.

Определението е необжалваемо.

          Делото да се докладва на председателя на съда за определяне на нов докладчик по системата за случайно разпределение.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: