Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, №   2033         /09.11.2018г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на единадесети октомври , през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                      ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретар М. В., изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 1864/2018г. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Г.М. ***, чрез адвокат И.К.,***, е оспорил решение № 683/28.05.2018г. постановено по АНД № 761/2018г. по описа на Районен съд Бургас, с което е изменено наказателно постановление № 291572-0156223/09.10.2017г. на началник сектор „Оперативни дейности” - Бургас към ЦУ на НАП. С наказателното постановление на касатора за нарушение на чл.13, ал.2, т.2 от ДОПК, на основание чл. 278б, ал.1 от ДОПК, е наложена глоба в размер на 1 500 лв. Районният съд с обжалваното решение е изменил наказателното постановление, в частта относно размера на наложеното наказание, като го е намалил от 1 500 лв. на 1 000 лв. В касационната жалба се твърди, че обжалваното решение е неправилно и се иска неговата отмяна, а по съществото на спора – отмяна на наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас счита, че оспореното решение е правилно и предлага да бъде оставено в сила.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно.

Отговорността на касатора е ангажирана за това, че на 02.08.2017г. на контролен пункт „Зеленчукова борса” Бургас е установено, че превозва стоки с висок фискален риск, като за 11 касети ягоди, 9 касети малини и 1 касетка гъби не представя документи, придружаващи стоката.

Съдът е приел, че нарушението е установено по несъмнен начин. Не са допуснати съществени нарушения на процедурата по съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление и е съобразил, че наказващия орган не е изложил мотиви, от които да се установи по каква причина е наложил глоба в размер по-висок от минималния. За това съдът е намалил размера на наложената глоба до минималния предвиден в закона.

В касационната жалба се твърди, че неправилно е ангажирана отговорността на водача на превозното средство, което е транспортирало стоките с висок фискален риск. Според касатора отговорен за липсата на придружаващи стоките документи е дружеството - собственик на тези стоки. Именно то не е представило на М. съответните документи.

Според посочената като нарушена норма на чл.13, ал.2, т.2 от ДОПК при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, водачът на транспортното средство е длъжен да представи на органа по приходите документите, придружаващи стоката.

Според санкционната норма на чл.278б, ал.1, предл. първо от ДОПК, лице, което не изпълни задължение по чл.13 се наказва с глоба в размер от 1 000 до 3 000 лв. за физическите лица.

От двете норми, които очертават състава на процесното нарушение ясно се установява, че водачът на транспортното средство е субекта, който е административнонаказателно отговорен.

По делото не е спорно, че описаните в наказателното постановление три вида стоки – ягоди, малини и гъби, са стоки с висок фискален риск. Въпреки това съдът служебно извърши справка на сайта на Министерство на финансите, където съгласно чл.127а, ал.7 от ДОПК следва да са публикувани списъците на стоки с висок фискален риск, които се утвърждават със заповед на министъра на финансите.

В конкретния случай това е заповед № ЗМФ-599/13.06.2014г. на министъра на финансите, с която е утвърден списък на стоки с висок фискален риск, съгласно приложение №1 към заповедта, между които под № 14 са малини, под № 15 са посочени ягоди и под № 16 – гъби.

Не са налице основания за приложение на чл.28 от ЗАНН. В случая нарушението е формално, на простото извършване и няма съставомерни вредоносни последици. Това означава, че такива последици въобще не са изследвани, тъй като те не са елемент на състава и органа не е събирал доказателства за да докаже законосъобразността на наказателното постановление.

Отделно от това, след като вредоносните последици не са част от състава на нарушението, тяхната липса не може да обоснове маловажност. В противен случай по-голямата част от нарушенията на простото извършване ще се окажат маловажни, а не такъв е смисъла на закона при регламентиране на института на маловажния случай.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2 във вр. с чл.218 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 683/28.05.2018г. постановено по АНД № 761/2018г. по описа на Районен съд Бургас

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                               ЧЛЕНОВЕ: