ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 03.12.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХІ-ти административен състав       

На трети декември                                        две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Тони Петрова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1864 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХИДРОГЕОТЕХНИКА” ЕООД, редовно призован, се представлява от адв.Н..

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д..

 

         Прокуратурата на Република България се представлява от прокурор Тони Петрова.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Й.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ДОКЛАДВА постъпило в срок заключението на вещото лице Л..

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

М.Й.Л. - 59г., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил.

 

Въпрос на адв.Н.: В експертизата сте писали, че сте проверили счетоводните документи на доставчиците. Какви счетоводни документи и регистри проверихте, за да направите констатациите си?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Документите, които са прегледани са фактури и съставени протоколи и счетоводната информация качена на програмен продукт, откъдето се виждат осчетоводяванията, като за значителна част от видяната информация имам направени разпечатки.

Въпрос на адв.Н.: Т.е. Вие лично свалихте тази информация от счетоводния програмен продукт.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, лично не, но беше ми свалена информацията и виждах това, което седи на екран и което ми се разпечата.

Въпрос на адв.Н.: По отношение отговорът Ви на въпрос № 2 от заключението, въпросът ми е установихте ли дали доставчиците лично са извършили тези услуги или с персонал на поддоставчици?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От счетоводната кантора ми беше заявено, че подизпълнител не са ползвали. Със собствениците на фирмите не съм се виждал. Счетоводителят, който ме обслужваше не можеше да каже кой конкретно е изпълнявал доставките.

Въпрос на адв.Н: Тъй като сте написали доста общо в отговора на въпрос № 2 относно персоналната обезпеченост, може ли да кажете към периода на издаване на фактурите всеки доставчик с какъв персонал е разполагал?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разполагам със справки за актуалните трудови договори, от които се вижда с какви работници са разполагали доставчиците и мога да изброя конкретно:

За „Джет сървиз” ЕООД са налице 4 броя договори по КТ;

За „Болкан бизнес груп” ЕООД са налице три лица на трудови договори;

За „Проектинженеринг-строй” ЕООД – 15 броя трудови договори;

За „Проектинженеринг-София” ЕООД – 88 броя лица на трудови договори.

         Въпрос на адв.Н.: Тези договори декларирани ли са в НАП по съответния ред?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Информацията съм извлякъл, т.е. предоставени са ми разпечатки направени от НАП.

Въпрос на адв.Н.: По отношение на собствеността за приходи и разходи, моля по-подробно да обясните какво е отчитало дружеството като разходи, защото правите извод, че има съпоставимост. Т.е. това ли са разходите, с които е изпълнена услугата?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Направените разходи не са единствено във връзка с издадените фактури. Фирмите са осъществявали и друга дейност, но по сметка 611 при приключването й не са приключвали аналитично услугите и не може да се установи за всеки един от тях какво отнасяне има за съответния разход. Приключването на сметката е ставало общо, а не поотделно за всеки един от доставчиците.

         Въпрос на адв.Н.: Тогава как установихте и направихте извода за съпоставимост?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Защото има отчетен приход и има отчетен разход за тези фактури. При липса на разходи може да считаме, че няма съпоставимост.

         Адв.Н.: Нямам повече въпроси.

 

         Въпрос на юрисконсулт Д.: Тъй като не мога да си обясня този извод, има една сума отчетена за приход която е ясна, и също така общо отчетени разходи. При липса на аналитична отчетност как е направен този извод за съпоставимост?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аналитична отчетност за разход по конкретните доставчици няма. Но според фактурирането на услугите изисква се участие на работна сила. Начислявани са заплати и осигуровки. Начислявани са амортизации за техниката, която се ползва. Това, което не намерих, а следваше да го има е, че няма осчетоводявани програмни продукти за ползване на софтуеър. Той е специфичен и би трябвало да има амортизация и следва да се осчетоводява.

         Въпрос на юрисконсулт Д.: В една счетоводна къща ли ходихте за всички доставчици или всеки от тях имаше отделен счетоводител?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към момента на проверката всички доставчици се обслужваха от една счетоводна кантора. По-голямата част от тях са с прекратена дейност, но там беше базата.

         Въпрос на юрисконсулт Д.: Всички ли са разполагали с компютри и като бройки колко, за всички ли доставчици се отнася?

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, отнасяни са в различни сметки. Някои са отнасяни като стопански инвентар, други като ДМА.

         Юрисконсулт Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

         Въпрос на СЪДА към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговорихте на въпроса за това по отделно всеки от доставчиците какъв брой работници притежава като използвахте справки издадени от НАП. Може ли от тези справки да се установи на каква длъжност са били назначени съответните работници на доставчиците или просто са описани само като брой трудови договори?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В справките посочените имена са и с професията на съответния работник. В случаите, когато е справка за актуалното състояние на всички трудови договори, се посочва името на лицето, ЕГН и код на професията. Чрез кода на професията може да се установи на каква длъжност е назначен. За някои от тях имам информация за самите длъжности, т.е. кой код за коя професия е и в  националния класификатор също може по този код да се установи коя е длъжността.

 

Съдът

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Л..

Да се изплати на вещото лице възнаграждение в размер на определения депозит.

 

Юрисконсулт Д.: Представям и моля да приемете заверени за вярност справки за актуалното състояние за всички действащи трудови договори на доставчиците, както и дневник за продажби на всички доставчици, от който да се види, че дружествата са декларирали извършени услуги и към други лица на различни стойности.

Адв.Н.: Моля да ми се даде възможност да коментирам представените доказателства в следващото съдебно заседание и да бъдат приети в следващото съдебно заседание, тъй като представените днес доказателства са значителни по обем.

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се даде възможност на жалбоподателя да се запознае с представените днес писмени доказателства и да изрази становище в следващото съдебно заседание.

 

Предвид изявленията на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ПРИЛОЖАТ по делото представените от юрисконсулт Д. в днешно съдебно заседание справки за всички подадени уведомления от работодател за трудовите договори на работниците и служителите назначени в дружествата доставчици.

ОТЛАГА произнасянето по тяхната относимост към настоящия спор и въобще приемането им като доказателства за следващото съдебно заседание.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.03.2014г. от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: