ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 28.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми май                            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Т. С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1864 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 14,00 часа се явиха:

         ЖалбоподателятХидрогеотехника” ЕООД -  редовно призован,  се представлява от адв. Н..

         Ответникът - директор на Дирекция „ОУИ” Бургас -   редовно призован, се представлява от юк. М. – представя пълномощно.    Прокуратурата на Република България се представлява от прокурор Т. С. от Бургаска окръжна прокуратура.

         Явява се вещо лице инж. А.В.Л..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът констатира, че вещото лице е представило заключение в законоустановения срок.

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

   А.В.Л. – 55 години, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без особени отношения със страните по делото. Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК за даване на невярно заключение и обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. Н.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ.

 

ВЪПРОС: За тези работи, които сте описали в експертизата, изисква ли се специална дееспособност, лиценс, разрешени и други подобни?

 

ОТГОВОР: Ще ги разделя на две техническа част по изпълнение и неинтерпретация и инженерна част. За първата част не се изискват специални разрешения, изискват се технически грамотни лица, които да работят със съответната техника. За останалите части, които включват интерпретацията на дейностите, се очаква лицата да имат специално образование. В България права за проектиране се издават от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – КИИП и те доказват, че тези лица имат сътответните качества да извършват тази дейност. В практиката може да имат лица, които могат да изпълняват тази дейност в резултат от дълга практика, без да имат лиценз, но те не могат да заверят след приключване на работата този резултат. Проектант с пълна правоспособност е този, който има право да подпечатва заверява окончателния продукт. Той е отговорен накрая за правилно изпълнените дейности, интерпретация и заключения. Може да използва и други хора, но отговорността е негова. Другите могат да изпълняват дейности, но нямат право да подписват.

 

ВЪПРОС: Правили ли сте съпоставка на тези дейности и работи възложени от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и тези с дейности, които жалбоподателя е възложил и получил от неговите доставчици, предмет на ревизията.

 

ОТГОВОР: Не съм правил такова сравнение, тъй като не ми е била поставено като задача. Направените доклади по принцип съответстват на възложеното, но не съм обследвал този въпрос.

 

ВЪПРОС: По делото има договор от 15.06., сключен между жалбоподателя и „Джет Сървисис” ЕООД – предмет експертен анализ – такава дейност възлагана ли е от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД към жалбоподателя, или не?

 

ОТГОВОР: Ако го няма включено в договора, очевидно не е възлагано. Тази дейност не е формулирана в практиката на КИИП. Може да бъде възложено, ако главният изпълнител сметне, че ще му бъде полезно, не мога да гадая какво е точното предназначение на този израз.

 

ВЪПРОС: Записали сте трите етапа на проучванията. Следва да се извършват в тяхната последователност, както е по поредност ?

 

ОТГОВОР: Да. Възможно е известно застъпване между известните етапи, но не и разместване в тяхната последователност.

 

ВЪПРОС: „Проектинженеринг-София” ЕООД, дейността му според Вашето заключение трябва да е включен по третия етап, възможно ли е този трети етап да бъде извършен преди първите два етапа?

 

ОТГОВОР: Не и преди първия етап.

 

ВЪПРОС: Направи ли Ви впечатление, че договорите сключени с „Проектинеженеринг-София”ЕООД са с дата 08.06.; 15.06.,  преди сключения договор с „Лукойл Нефтохим Бургас” АД? Този доставчик е извършил третият етап, преди още първите два да са извършени.

 

ОТГОВОР: Не съм сравнявал дати.

 

Юк. М.: Нямам  повече въпроси. Оспорвам експертизата. Считам, че вещото лице е отговорило на въпрос № 3 на базата на предположения и не е анализирало документите, налични в административната преписка.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

Предвид изложеното от вещото лице, като намира, че експертизата е относима към спора, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице А.Л..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./РКО 400.00 лв. на 28.05.2013г./

 

Адв. Н.: Моля да назначите съдебно-счетоводна експертиза  с въпроси, формулирани в нарочна молба.

 

Юк. М.: Втория въпрос е изяснен.

 

Адв. Н.: Смисъла на въпроса ми е да бъдат установени конкретните средства във всяко едно счетоводство, с които доставчикът е разполагал, съобразено със съдебно-техническата експертиза - имам предвид техническите съоръжения, компютърна техника, програми и работници, с които са обработени данните.

 

Юк. М.: Считам, че трети въпрос е правен и се противопоставям по задаването му.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поисканата експертиза е процесуално допустима и относими към предмета на спора по всички въпроси изложени в молбата на процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Съдът счита, че следва да допусне поисканата експертиза с уточнението което адв. Н. направи по втори въпрос в днешното съдебно заседание.

По възражението на юк. М., относно допустимостта на трети въпрос на експертизата, съдът счита, че трети въпрос се отнася до установяване на факти, а именно своевременното водене на извършените счетоводни операции от доставчиците, поради което въпросът следва да бъде допуснат. Редовността на воденето счетоводство е основание за признаването или непризнаването на определени счетоводни записвания, поради което и изясняването на този въпрос има отношение към правния спор.

С оглед  на изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза  със задачите, посочени от адв. Н. в молба представена в днешното съдебно заседание  с копие за вещото лице – при уточнението по въпрос № 2 направено от процесуалния представител на жалбоподателя днес.

НАЗНАЧАВА вещо лице М. Л..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице вносим от жалбоподателя в 20-дневен срок от днес в размер на 650 лева.

 

Вещото лице да бъде уведомен за започване работа по задачите, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

Не приключва събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.10.2013 година от 14,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,15 часа.

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: