О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

гр.Бургас , 12.01.2009г.

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на дванадесети януари две хиляди и девета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: Г.Р.

като разгледа, докладваното от съдия Р. административно дело № 1863 по описа за 2008г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Подадена е жалба от Н.Т.Л. с неясен предмет и искане.

С разпореждане от 18.12.2008 г. съдът, е оставил без движение жалбата по настоящото дело и е указал на жалбоподателя да отстрани нередовностите на осн. чл. 158 ал.1 АПК  -в седмодневен срок от получаване на съобщението за това  да внесе дължимата държавна такса- 10 лева, а документа удостоверяващ плащането да представи в деловодството на административен съд за прилагане към делото; да посочи оспорвания административен акт; в какво се състои незаконосъобразността му и в какво се състои искането.

            Съобщението с подробно посочване на дадените указания е връчено на жалбоподателя на 23.12.2008г , чрез съпругата му срещу подпис.

            В указания от съда срок,който е изтекъл на 29.12.2008г. / работен ден/ нередовностите не са отстранени .

            На 31.12.2009г. жалбоподателя е депозирал молба с искане за прекратяване на производството по делото.

            Ето защо и на осн. чл. 158 ал.3 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

            Оставя без разглеждане жалбата, подадена от жалба от Н.Т.Л. с неясен предмет и искане.

Прекратява производството по адм. дело № 1863 /2008г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаване на определението.

            Определението да се съобщи чрез връчване на препис от същото на жалбподателя.

 

 

                                                           СЪДИЯ:………………………………