ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети октомври                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 1862 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 09:45 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Калоян Калудов“ ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

          ОТВЕТНИКЪТ ПО ЖАЛБАТА Директор на ТП на НОИ гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт К.В., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

          ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:  

Производството е образувано по жалба срещу Решение № 1040-02-65/20.06.2017 г. на директора на ТП на НОИ-Бургас, с което е потвърдено Разпореждане № РЖ-5-02-00263229 от 16.05.2017 г. на ръководителя на контрола и разходите на ДОО при ТП на НОИ.

Органът е представил административната преписка.

Днес постъпи писмена молба от дружеството-жалбоподател, с която са направени искания по съществото на спора – поддържа се жалбата, иска се отмяна на атакуваното решение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на ответника и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да потвърдите издаденото от директора на ТП на НОИ решение, с което се потвърждава издадения ревизионен акт от контролен орган на НОИ. Аргументите за това са ми следните: съгласно чл. 110, ал. 1 от КСО, контролните органи на НОИ съставят на физически лица или на юридически лица ревизионен акт за начет за причинени от тях щети на ДОО. Имуществената отговорност предвидена в чл. 110, ал. 1 от КСО възниква по силата на закона. Тя се състои в заплащане на обезщетение за причинените от физическите и юридическите лица вреди на ДОО и се реализира със съставянето на ревизионен акт за начет. За да бъде приложена нормата, законодателят изисква наличието на пряка причинна връзка за щетата настъпила в патримониума на ДОО и поведението на лицата, чиято отговорност се ангажира.  В конкретния случай считаме, че причинената вреда на ДОО е в причинна връзка с поведението на жалбоподателя, тъй като същият не е спазил разпоредбата на чл. 9 от Наредбата за паричните помощи и обезщетения от ДОО. Безспорно е установено, че жалбоподателят, в качеството му на осигурител, е подал в ТП на НОИ декларация от Приложение № 10, като по този начин е инициирал производство по изплащане на парично обезщетение. Съгласно същата разпоредба на чл. 9 от Наредбата, осигурителят е бил длъжен да подаде декларация съгласно Приложение № 10. Негова е отговорността не само за вярното и точно попълване на данните в нея, но и задължението да декларира действително фактическото положение пред административния орган и съответно носи последиците от недобросъвестното си поведение. Осигурителят, а в настоящото производство – жалбоподател, е подал Приложение № 10, а в същото време е продължавал да начислява и изплаща трудово възнаграждение от престиран от П.А.труд. С подаването на информация пред ТП на НОИ, осигурителят е станал причина на П.А.да бъдат изплатени парични обезщетения, за което са търсени с издадения ревизионен акт за начет.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: