ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2008, 30.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На тридесети декември                                     две хиляди и осма година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1862 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподател – „ЗАЛИВИ” ООД – гр. Бургас, редовно призовани, не изпращат представител.

Ответник по оспорването – Община Бургас, редовно призовани, явява се юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Наред с искането за отмяна на оспорения административен акт като незаконосъобразен, в жалбата е формулирано и искане за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на този акт. Тъй като заповедта е издадена на основание чл. 57а, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, то производството по искането за спиране следва да се движи по реда на чл. 217, ал. 2 от ЗУТ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля да се приеме представената от административния орган преписка във връзка с доказване законосъобразността на обжалвания административен акт.

Оспорвам искането за спиране предварителното изпълнение на обжалваната заповед, като считам, че същото е бланкетно и не се подкрепя с никакви доказателства, които да обосноват основателността на искането за спиране. В процесния случай е налице административен акт, попадащ в хипотезата на чл. 57 във вр. с чл. 217 от ЗУТ, по отношение на което по закон е допуснато предварително изпълнение на административния акт. Съобразно доказателствената тежест за опровергаване на съдържанието на законно оборимата презумпция жалбоподателят е длъжен до докаже пред съда конкретни доказателства за наличието на друг противопоставим по интензитет негов интерес, обосноваващ спирането на изпълнението и този интерес следва да бъде по-голям по степен на значимост на обществения интерес, който законодателят е допуснал. В настоящото производство това не е направено от жалбоподателя, поради което моля да оставите без уважение искането за спиране  предварителното изпълнение на обжалвания административен акт – Заповед № 3228 от 27.11.2008 г.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната перписка, както и да даде възможност на жалбоподателя да ангажира и други доказателства по същество на спора. Във връзка с направеното искане за спиране на предварителното изпълнение допуснато по силата на закона на оспорения административен акт, то същото е неоснователно и като такова следва да бъде оставено без уважение. Безспорно е, че по отношение на лимитативно изброени актове Законът за устройство на територията предвижда  предварителна изпълняемост с оглед защитата на особено важни обществени интереси. В този смисъл е налице оборима презумпция, чиято истинност се предполага до доказване на противното. В тази връзка в тежест на жалбоподателя е да обори презумпцията, като ангажира достатъчно убедителни доказателства, от които да се направи извод, че с изпълнението на заповедта биха се накърнили негови права и интереси с интензитет равен или по-голям от тези, защитени със закон. В настоящия случай това свое задължение не е изпълнил, нещо повече, в жалбата не се съдържат дори твърдения, които да обосноват наличието на такъв интерес, а е формулирано само искане за спиране изпълнението на акта. Поради изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на изпълнението на Заповед №3228/27.11.2008 г. на Зам.-кмета на Община Бургас.

Определението в тази част подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес за присъствалата страна и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалата страна пред Върховен административен съд – гр. София.

УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира и други доказателства в подкрепа на твърденията си, касаещи спора по същество.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 18.02.2009 г. от 11.20 часа, за която дата страните уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: