О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1670/ 17.07.2018 година, гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на седемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: А. А.

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 1861 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от ********“ с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: ***********, представлявано от управителя Т.Ж.Х., против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-419-0336894/09.07.2018 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на разпореждането за принудително изпълнение, поради нарушение на материалния закон. Твърди се, че към момента на проверката обектът не е функционирал. По същество се иска отмяна на разпореждането.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

На 05.07.2018 г. в 17.25 часа служители на ТД на НАП извършили оперативна проверка на търговски обект- сергия за масова бижутерия, находящ се в гр. Несебър, на ******, стопанисван от жалбоподателя ********“. В хода на проверката било установено от проверяващите лица, че обектът функционира, като предлага стоки за продажба, при липса на монтирано и въведено в експлоатация фискално устройство. При тези констатации била издадена на основание чл. 186, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗДДС процесната Заповед № ФК-419-0336894/09.07.2018 г. за налагане на принудителна административна мярка запечатване на обекта за срок от 30 дни, обоснована с необходимостта от промяна в начина на извършване дейността в конкретния обект, с оглед правилно отчитане на оборота от продажби и недопускане на вреда за фиска. Административният орган е посочил, че при определяне продължителността на мярката са съобразени тежестта на нарушението и последиците от него, вида и характера на търговската дейност. Констатирал е, че декларираните през предходни години финансови резултати са: данъчна печалба за 2017 г.- 1540 лева, за 2016 г.- 836 лева, за 2015 г.- 00.00 лева, като е преценил същите за нереално ниски, предвид местоположението на обекта- на оживена главна улица в централната част на града с постоянен клиентопоток.

С оспореното разпореждане административният орган е допуснал предварително изпълнение на принудителната административна мярка на основание чл. 188 от ЗДДС, вр. чл. 60, ал.1 от АПК, обосновано със създадената организация на работа в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискално устройство реализираният оборот; невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти; предотвратяване възможността за извършване на нови нарушения. Органът е счел, че съществува опасност да последват трудно поправими вреди за бюджета от закъснение на изпълнението.

Съдът намира жалбата за неоснователна.

Обжалваното разпореждане е издадено от компетентен орган, овластен със заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018 г. на изпълнителния директор на НАП, в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите реквизити, в т.ч. фактически и правни основания за издаването му. Разпореждането е надлежно мотивирано от административния орган. Направени са констатации относно местоположението на процесния обект и дейността на търговеца, финансовите резултати на същия за предходните години и др., относно извършеното нарушение и създадената организация на работа в обекта, позволяваща да не се отчита чрез фискално устройство реализираният оборот. Допускането на предварително изпълнение е обосновано с невъзможността да бъдат проследени реализираните обороти, предвид установеното неспазване на реда за отчитане на продажбите. Отбелязано е, че приходите на търговеца не могат да бъдат постоянно контролирани и определени по размер, поради което нарушението води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес както за държавата, така и за обществото.

Съдът счита, че в случая са налице изискуемите материалноправни предпоставки за издаване на обжалваното разпореждане. В разпоредбата на чл. 7, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите е предвидено задължение за търговците да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП фискални устройства от датата на започване на дейността на обекта. Несъмнено в случая горното задължение не е било изпълнено от жалбоподателя- обектът е функционирал, като е предлагал за продажба стоки- масова бижутерия, без монтиран и въведен в експлоатация електронен касов апарат с фискална памет. Неизпълнението от страна на търговеца на задължението му да отчита осъществяваните в обекта продажби обективно препятства възможността за проследяване на реализираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, поради което следва да се приеме, че е налице значим държавен интерес по смисъла на чл. 60 от АПК. Мярката е с преустановителен и превантивен характер и доколкото отлагането и́ във времето би попречило за постигане на крайната и́ цел- да предотврати укриването на приходи и отклонението от данъчно облагане, следва да се приеме, че разпореждането за предварителното и́ изпълнение е съобразено с целта на закона. Ето защо съдът приема, че жалбата е неоснователна и следва да се отхвърли.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ********“ с ЕИК ********, със седалище и адрес на управление: ***********, представлявано от управителя Т.Ж.Х., против разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-419-0336894/09.07.2018 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

СЪДИЯ: