ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 04.12.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На четвърти декември                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 1861 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.С.М., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат Т., редовно упълномощена, с пълномощно на лист 37 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Териториално поделение на Национален осигурителен институт – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, се представлява от юрисконсулт К.В., с пълномощно на лист 91 по делото.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на М.С.М. против решение №1012-02-172#2/29.06.2017 на директор на ТП на НОИ Бургас, с което е оставено в сила разпореждане № 2113-02-422#7 от 26.05.2017 г. на ръководителя по пенсионно осигуряване на ТП на НОИ – Бургас, с което на основание чл.68, ал.1-2 от КСО е отказана лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

ДОКЛАДВА постъпилата с вх. № 7232/13.07.2017 г. административната преписка по делото, предоставена от ответника.

 

АДВ. Т.: Поддържам жалбата. Поддържам представените със същата доказателства. Доказателствени искания нямам. Само за сведение представям решение на административни съдилища по аналогичен казус – Решение на Административен съд - Добрич от 2015 г. и на Административен съд - Плевен от 2012 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Няма да представям нови доказателства. Моля да приемете административната преписка в цялост. Считам, че днес представените решения не могат да бъдат приети като доказателства.

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представената от ответника с вх.№ 7232/13.07.2017 г. административна преписка.

 

ПРИЕМА за сведение представените в днешното съдебно заседание два броя решения на Административен съд - Добрич и Административен съд - Плевен.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. Т.: Моля да отмените Решението с изх. № 1012/29.06.2017 г. на директора на ТП на НОИ - Бургас като незаконосъобразно, на основание подробно изложени в жалбата аргументи. В тази връзка моля да присъдите на жалбоподателите сторените в настоящото производство съдебно деловодни разноски, за което представям и моля да приемете списък с разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да потвърдите решението на директора на ТП на НОИ - Бургас като правилно и законосъобразно. Текстът на параграф 1, ал.1, т.12 от Допълнителните разпоредби на КСО, в сила от 2015 г.,е нов текст. По него няма съдебна практика, която съдът да счита за задължителна. Пенсионният орган тълкува понятието „действителен стаж“ като понятие, включващо в себе си престацията на труд, какъвто в случая не е налице при отбиване на наборната военна служба, като се има в предвид, че сме в случая на чл. 68, ал.3 от КСО, т.е. от необходимите изискуема възраст 66 години и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. В случай, че законодателят е имал предвид само осигурителния стаж, той нямаше да включи и това определение действителен осигурителен стаж. Фактът, че параграф 1, ал.1, т.12 говори за действителен стаж, означава, че работодателят изключва от общия осигурителен стаж определени предпоставки, които не са в осигурителния стаж.

Правя възражение за адвокатския хонорар, защото считам, че делото не представлява фактическа и правна сложност и е прекомерно. Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

АДВ. Т.: Въпреки, че разпоредбата, която административният орган твърди и на която се осланя, е приета 2015 г., то следва да отбележа, че и след тази дата съдебната практика е безпротиворечива и в случая като приема военната наборна служба за действителен осигурителен стаж по смисъла на КСО.

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: