ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 28.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми февруари                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1861 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.И., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. И., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – С.Д.Н.- специалист отдел „УКОРС” при Община Бургас, редовно уведомена, не се явява. За нея се явява юк. Д. с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ - Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д. с представено пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

Явява се вещото лице инж. С.Ж.И..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 20.02.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

 

Юк. Д.:  Да се пристъпи към изслушване заключението на вещото лице.

 

Адв. И.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице както следва:

 

Инж. С.Ж.И. на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

Юк. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме така представеното заключение.

 

Адв. И.: Бих искал да бъде предявена на вещото лице и другата снимка по делото, направена от дясната страна, тъй като другата налична по делото снимка е направена неуспоредно на линията на спиране на автомобила.

 

съдът предявява снимката на вещото лице.

 

Адв. И.: По тази снимка на какво разстояние от ръба е автомобилът?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На тази снимка са пак две плочки и малко. При положение, че тротоарната плочка  е 30 см и бордюра е 15 см. Според ъгъла на заснемане тук може разстоянието да е някъде 80-85 см.

 

Адв. И.: В експертизата сте определили, че разстоянието от ръбчето на бордюра до първото паркомясто, обособено на същия паркинг, е 5,84 см. Бихте ли предявили цветната снимка (първата снимка, находяща се на л. № 63 по делото) на вещото лице, за да отговори на какво разстояние е бил процесният автомобил от следващия автомобил, който е бил тогава на мястото пред него?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мисля, че на 50 см. Трудно ми е да преценя от тази снимка. Нормално е да има едно разстояние от 50 см.

 

Адв. И.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема заключението на вещото лице инж. С.И. по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като му определя възнаграждение в размер на 200.00 лв., платими от внесения депозит. (изд. Р.К.О – 200.00 лв. – 28.02.2017 г.)

 

Адв. И.: Бих искал да предоставя на съда извадки от интернет относно размерите на бебешка количка, респективно инвалидна такава с цел на доказване дали същите могат да преминат по това разстояние, което е останало, или не могат.

Представям извадка от интернет сайта „protherapy.eu“ относно размерите на инвалидна количка, извадка от сайта „emag.bg” относно размерите на детска количка „Mappy”, детска количка „Fusion” и от сайта „kasida.bg”  относно размерите на бебешка количка за близнаци.

Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юк. Д.: Противопоставям се  на приемането им. Никъде в действащото законодателство не е записано какво трябва да бъде свободното разстояние, за да може да премина една детска, инвалидна или каквато и да е друга количка. В събраната документация по делото изцяло е посочен нарушеният текст.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че представените в днешно съдебно заседание справки не следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Същите не са относими към предмета на доказване. Още повече, че различните производители на инвалидни и детски колички произвеждат същите с различни размери.

 

Съдът с оглед формулираното от адв. И. доказателствено искане и като съобрази становищата на страните намира искането за приобщаване към доказателствения материал на подробно разяснените от адв. И. разпечатки за процесуално недопустимо, а въпросните документи за неотносими към предмета на спора. Въпросните разпечатки нямат характер и качество нито на официален, нито на частен документ, поради което няма как същите да бъдат приобщени към доказателствения материал с оглед факти и обстоятелства, които се цели да бъдат удостоверени с тях и по конкретно размерите и габаритите на детски и инвалидни колички.

 

По изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА на адв. И. представените разпечатки.

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

Адв. И.: Моля да се уважи депозираната от нас жалба.  Поддържам същата изцяло. Моля да ми бъде предоставен 7-дневен срок за изготвяне и представяне на подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Юк. Д.: Считам, че така приложената административна мярка, видно и от събраните по делото доказателства, е била правилно и законосъобразно постановена. Моля да я потвърдите изцяло. Процесният автомобил е бил в нарушение на чл. 98, ал. 1, т. 6 ЗДвП, забраняващ престоя и паркирането на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях. В тази връзка е и чл. 183, ал. 4, т. 8 ЗДвП, тъй като автомобилът е създавал пречка както за движението на автомобилите, така и за преминаването на пешеходците, които на основание § 6, т. 28 ДР на ЗДвП са участници в движението. Моля да потвърдите издадения акт като правилен и законосъобразен, а предявения иск по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ да отхвърлите.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че приложената административна мярка е законосъобразно приложена. Мотиви за това са подробно развити и в резултат на прекратяване на административнонаказателното производство от заместник-кмета на община Бургас. Видно от същите действително е налице административно нарушение на чл. 98, ал. 1, т. 6 ЗДвП, забраняващ престоя и паркирането на кръстовища и на по-малко от 5 метра от тях, за което на жалбоподателя е съставен АУАН. Прекратяването е извършено поради наличие на маловажност на основание чл. 28 от ЗАНН. Считам, че безспорно е установено авторството на извършване на нарушението и независимо от прекратяването на административнонаказателното производство е налице липса на съставомерност на изискуемите предпоставки по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 3-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по същество на спора.

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: