ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 15.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети ноември                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1861 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.И., редовно призован, се представлява от адв. И., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – С.Д.Н.- специалист Отдел „УКОРС” при Община Бургас, редовно призована, се явява лично и с юк. Д. с представено пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ - Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Д. с представено пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Дуков.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от Д.И.И. чрез адвокат С.И. против ПАМ, с която е разпоредено принудително преместване на собственото му превозно средство по смисъла и при условията на чл. 171, т. 5, б. „б” от ЗДвП, която жалба е предявена ведно с искова претенция по реда и при условията на чл. 1, ал.1 от ЗОДОВ във връзка с чл. 203 от АПК за заплащане на сумата от **.20 лв., представляваща обезщетение за претърпените от жалбоподателя едновременно с това и ищец имуществени вреди.

 

адв. И.: Поддържам жалбата. Представям писмени доказателства, а именно Справка от интернет страницата на Община Бургас по действащия регулационен план, от която е видно, че ширината на улицата, на която е паркирал моя доверител е 9.23 метра, като същата е част от самата второстепенна улица с идентификатор 07079.622.40, като дължината в най-тясната част от ръба до следващото разширение е 5.58 метра. Представям извадка от интернет, от сайта AUTODATA.net, от кoято е видно каква е широчината и дължината на автомобила на ищеца - марка Honda, модел HR-V, а именно съответно широчина - 1.695 м и дължина – 4.110 м. Също така представям и извадка от интернет, от сайта Avto-Russia.ru, от който е видно, че товарният автомобил марка  Iveco, модел EuroCargo, с който е извършена репатрацията на автомобила на моя доверител има ширина от 2.32 метра.  Представям и Резолюцията за прекратяване на административнонаказателно производство по съставения АУАН № 081611 от 19.08.2016 г., както и разписка за платен хонорар и списък на разноските по настоящето дело.

Правя искане да бъде разпитан свидетел очевидец Д.Р., от показанията на когото ще се установи паркирания от ищеца автомобил пречил ли е, създавал ли е опасност спрямо преминаващите МПС и пешеходци в противовес на твърденията в протокола на издалия АУАН специалист Отдел „УКОРС” при Община Бургас - С.Д.Н..

 Водим свидетел очевидец, който е в залата. Други доказателства на този етап няма да соча.

 

ОТВЕТНИКа Н.: Считам жалбата за неоснователна. Аз установих нарушението на този автомобил. По начина, по който е паркиран той създава пречка, както на движещите се МПС-та, така и на пешеходците, тъй като автомобилът спира достъпа до тротоара и по тази причина съставлява пречка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаеми господин председател, оспорваме жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана.

По отношение на представените доказателства моля да бъдат приети, не се противопоставям, с изключение на замерването на ширината на улицата, която считам за неточно измерена, но не мога към настоящия момент да представя доказателства по отношение ширината на отсека, там където е бил спрян процесният автомобил. Не считам, че то е от съществено значение по предмета на настоящето производство. От значение според мен е мястото на паркиране, което е в зоната на кръстовище. Извадка сме направили с копие за колегата от сайта thecaryoudrive.com по отношение дължината и ширината на автомобила.

По отношение на искането за свидетел считам, че това доказателствено искане е недопустимо. Считам, че не следва в това производство да се кредитират личните възприятия на някакво лице по отношение на това създавал ли е пречка автомобилът или не. Не се противопоставям, ако са налице искания за събиране на писмени доказателства. Противопоставям се по отношение на гласните такива.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е допустима. Нямам доказателствен искания. Направените искания от процесуалния представител на жалбоподателя считам за основателни.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

По повод искането за събиране на гласни доказателства посредством разпит на воден от процесуалния представител на жалбоподателя свидетел съдът намира така формулираното доказателствено искане за процесуално допустимо, а по отношение относимостта на показанията на този свидетел по предмета на спора съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 Допуска до разпит в качеството на свидетел лицето Д.Р.Р.– ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

Свидетелят на въпроси на адвокат И.: Нямам родствена връзка с жалбоподателя. Спомням си датата 19.08.2016 г., която е няколко дни преди рождения ми ден. Ежедневно следобед, когато имам време карам сърф и паркирам в близост до паркинга в Морската градина. В същия ден видях автомобила на моя приятел Д. И. да е паркиран на обичайното място, където паркира всеки ден. Свободно минах с моя автомобил, който е с по-големи параметри от неговия,  покрай паркирания му автомобил и си намерих място на същия паркинг, където свободно минаваха граждани, майки с колички. Тротоарът беше свободен.

 

въпрос на адвокат И.: На кое място беше паркиран автомобила на жалбоподателя?

 

ОТГОВОР НА Свидетеля: В началото на паркинга.

 

въпрос на адвокат И.: На какво разстояние от главната улица?

 

ОТГОВОР НА Свидетеля: На разстояние няколко метра от входа на паркинга.

 

Съдът предявява на свидетеля приложените към административната преписка фотоснимки, на които е обективирано репатрирането на лекия автомобил.

 

 Въпрос на съда: Това ли разстояние имате предвид пред няколко метра?

 

ОТГОВОР НА Свидетеля: Да. Това имам предвид. Това разстояние за мен е повече от метър.

 

въпрос на адвокат И.: На какво разстояние беше задната част на автомобила?

 

ОТГОВОР НА Свидетеля: На малко повече от метър.

 

въпрос на адвокат И.: След това нещо интересно случи ли се?

 

ОТГОВОР НА Свидетеля: След това отидох в клуба и впоследствие разбрах от Д., че автомобилът му е бил вдигнат и ни предупреди друг път да не спираме на това място.

 

въпрос на адвокат И.: Около колко часа се случи?

 

ОТГОВОР НА Свидетеля: Аз бях там между 15:30 и 16:00 часа. 30-40 минути по-късно, докато се подготвях да влезна в морето Д. ми каза, че автомобилът му е бил репатриран следобед.

 

адвокат И.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Какво работите? С какво се занимавате?

 

ОТГОВОР НА Свидетеля: Управител съм на нощно заведение в гр. Несебър.

 

въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Образованието Ви с някаква техническа насоченост ли е?

 

ОТГОВОР НА Свидетеля: Средното ми образование е техникум по механотехника.

 

въпрос на ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В тази връзка, кога за първи път забелязахте автомобила на приятеля Ви и върнахте ли се след като паркирахте Вашия, да го огледате?

 

ОТГОВОР НА Свидетеля: Минах свободно около неговия, намерих си място, паркирах и си продължих по моята работа.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: Спомняте ли си на това място в близост да има знак, който да предупреждава за принудително преместване?

 

ОТГОВОР НА Свидетеля: Не, там няма знак. Докато паркирам, оглеждам кои са дошли да карат сърф и затова обръщам внимание на автомобилите.

 

 С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля съдът го освобождава.

 

адвокат И.: Да се приключи събирането на доказателства.  Нямам доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Аз имам доказателствени искания.

Моля във връзка със събраните показания на свидетеля в днешно съдебно заседание да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза от вещо лице пътен инженер или с техническо образование, който да отговори на следните въпросите:  Каква е широчината на тротоара, намиращ се до паркомястото, където е бил паркиран автомобила?, да се установи: Каква е дължината и ширината на автомобила?, да посочи по възможност от събраните по делото данни и от експертната му оценка: На какво разстояние навътре от бордюра, слагащ началото на тротоара от уличното платно, е бил паркиран автомобила, като изчисли и разстоянието от бордюра до първото паркомясто, обособено на същия паркинг?, тъй като се установи, че автомобилът е бил спрян преди първото паркомясто.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че доказателственото искане е основателно и като такова моля да бъде уважено.

 

адвокат И.: Считам, че доказателственото искане от процесуалния представител на ответника е неоснователно. От представената Справка от интегрирания геопортал, който съдът прие, е видно, че имот с идентификатор 07079.622.40 е второстепенна улица, идваща от к-с „Лазур“, а въпросното място, което е със същия идентификатор в сайта, представлява едно уширение на улицата. Може да се изиска справка от кадастралния план. Безсмислено е да изчисляваме, от снимката материал е видно, че репатриращият автомобилът стои успоредно до автомобила на ищеца, което най-малкото дава основание на всички  нас да разберем, че цял камион е могъл да мине оттам.

 

Съдът, с оглед формулираното от процесуалния представител на ответника доказателствено искане, намира същото за процесуално допустимо, а отговорите на пост въпроси за относими към предмета на спора.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска изготвяне на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед и измерване на място да отговори на въпросите на юрисконсулт Д., формулирани в днешно съдебно заседание.

 Определя предварителен депозит по така допусната съдебно-техническа експертиза в размер на 200.00 лв., платими от ответника в 14-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 17.01.2017  г. от  13,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: