ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 15.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети октомври                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1861 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:26 часа се явиха:

 

За ОСПОРВАЩИЯ Областен управител на област Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Д.,с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет - Айтос, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е по делото молба вх.№8447/01.10.2013година от председателя на Общински съвет-Айтос с искане за прекратяване на делото на основание чл.159 от АПК, тъй като оспореното решение е отменено с Решение №333 от 20.06.2013 година, обективирано в протокол №21 от 20.06.2013 година на Общински съвет-Айтос.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Не се противопоставям на направеното искане за прекратяване на настоящото производство.  Запознати сме с решение № 333/20/06.2013година, което не е оспорено от нас и е влязло в сила.

 

Съдът след като съобрази, че са налице основанията по чл.159, т.3 от АПК, а именно оспореният административен акт е оттеглен, счита че направеното оспорване следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното, Административен съд Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без разглеждане Заповед № РД-09-64/12.07.2013 година на Областен управител на област Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 1861/2013 година по описа на Административен съд-Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес за оспорващия, а за ответника от уведомяването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: