ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Номер                     Дата  16.12.2008 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 16 декември 2008 год.,

в следния състав:

 

                                                               Съдия: П.С.

 

разгледа адм. дело 1861  по описа за  2008 год.

и  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството се движи по реда на чл. 75, ал.1 и ал. 2 от ДОПК.

Постъпило е искане по смисъла на чл. 75, ал. 1, т.2 от ДОПК от младши следовател Е.В., водеща разследване по досъдебно производство – следствено дело № 834/04 год. по описа на Окръжна следствена служба - Бургас, образувано срещу виновното лице за престъпление по чл.256, ал.1 от НК.

Производството е образувано по отношение управителя на търговското дружество “Джерони” ЕООД, със седалище и адрес на управление в ***, съд. рег. по ф.д. № 4063/1997 год. по описа на БОС.

За целите на разследването се иска разкриване на данъчна  информация, като в тази връзка са приложени и доказателства в подкрепа на искането, установяващи наличието на образувано досъдебно производство, както и фактически констатации, относно упражнено право на данъчен кредит по данъчни фактури, издадени от посочените доставчици – “Крис” ЕООД, “Лазур 2001” ЕООД, “Комфорт 2001” ЕООД, ЕТ “Таурус. Г.”.               

Съдът, след като обсъди представените по делото доказателства, намира искането за допустимо и основателно, като направено от надлежен орган, в рамките на вменените му правомощия, при наличието на съответното висящо производство. Искането е подкрепено с доказателства, установяващи релевантни за производството факти и е мотивирано със съображения, от които може да се направи обоснован извод за необходимостта от разкриване на данъчна информация от органа по приходите.

В частта относно формулираното искане по т.5 същото не следва да бъде уважено, тъй като е бланкетно по своя характер и поставя в невъзможност съдът да прецени обема и характера на исканата информация. Искането е не само неопределено, но то е дори и неопределяемо, и не може да бъде изведена волята на органа дори и по тълкувателен път. Възпроизведен е бланкетният характер на правната норма на чл.72, ал.1, т.5 от ДОПК, без да е изпълнено с конкретно съдържание, което поставя в невъзможност не само съдът, но и приходната администрация да изпълни подобно искане.

Като взе предвид горните обстоятелства и на основание чл. 75, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ДОПК , във вр. с чл. 72, ал. 1 от с. к., съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА разкриването от ТД на НАП – Бургас на сведения, съставляващи данъчна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК, като същите се предоставят на разследващия орган по: следствено дело  № 834/2004 год. по описа на Окръжна следствена служба - Бургас.

ОПРЕДЕЛЯ обхвата на конкретните индивидуализиращи данни, както следва

ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ от ТД на НАП – Бургас следната информация  относно “ДЖЕРОНИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление в ***, съд. рег. по ф.д. № 4063/1997 год. на БОС, с Булстат № 102155228, представляван от П. Г. Д., за периода м.май 2001 – м.ноември 2002 год., както следва:

1. данни за банковите сметки, декларирани пред органа по приходите, ведно с представените платежни документи за внесен ДДС.

2. данни за размера на доходите.

3. данни за размера на начислените, установените или платените данъци по ЗДДС и задължителни осигурителни вноски, ползваните намаления, освобождавания и преотстъпвания на ДДС, размер на данъчния кредит по ЗДДС и данъка при източника на доходите, с изключение на размера на размера на данъчната оценка и дължимия данък по ЗМДТ.

4. данни от търговската дейност, стойността и вида на отделните активи и пасиви или имущества, представляващи търговска тайна.

5. да се предоставят копия на подадените справки-декларации по ЗДДС, за посочения период.

6. да се предостави копие на ДРА № 913/25.04.2003 год. за извършена данъчна ревизия за периода 15.06.2001 – 31.10.2002 год. от ТД “Възраждане” при ТД на НАП – Бургас.

ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ от ТД на НАП – Бургас следната информация  относно “КРИС” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас,  съд. рег. по ф.д. № 922/2001 год. на БОС, с Булстат № 102687195, представляван от К. П. К., за периода м.май 2001 – м.ноември 2002 год., както следва:

1. данни за банковите сметки, декларирани пред органа по приходите, ведно с представените платежни документи за внесен ДДС.

2. данни за размера на доходите.

3. данни за размера на начислените, установените или платените данъци по ЗДДС и задължителни осигурителни вноски, ползваните намаления, освобождавания и преотстъпвания на ДДС, размер на данъчния кредит по ЗДДС и данъка при източника на доходите, с изключение на размера на размера на данъчната оценка и дължимия данък по ЗМДТ.

4. данни от търговската дейност, стойността и вида на отделните активи и пасиви или имущества, представляващи търговска тайна.

5. да се предоставят копия на подадените справки-декларации по ЗДДС, данъчни декларации, дневници за покупките и дневници за продажбите за посочения период.

6. да се предостави копие на съставените документи за извършени насрещни проверки на това дружество, за нуждите на ДРА № 913/25.04.2003 год., за извършена данъчна ревизия на “Джерони” ЕООД, за периода 15.06.2001 – 31.10.2002 год. от ТД “Възраждане” при ТД на НАП – Бургас.

 

ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ от ТД на НАП – Бургас следната информация  относно “ЛАЗУР 2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, съд. рег. по ф.д. № 913/2001 год. на БОС, с данъчен № 1021373121, за периода м.май 2001 – м.ноември 2002 год., както следва:

1. данни за банковите сметки, декларирани пред органа по приходите, ведно с представените платежни документи за внесен ДДС.

2. данни за размера на доходите.

3. данни за размера на начислените, установените или платените данъци по ЗДДС и задължителни осигурителни вноски, ползваните намаления, освобождавания и преотстъпвания на ДДС, размер на данъчния кредит по ЗДДС и данъка при източника на доходите, с изключение на размера на размера на данъчната оценка и дължимия данък по ЗМДТ.

4. данни от търговската дейност, стойността и вида на отделните активи и пасиви или имущества, представляващи търговска тайна.

5. да се предоставят копия на подадените справки-декларации по ЗДДС, данъчни декларации, дневници за покупки и дневници за продажби за посочения период.

6. да се предостави копие на съставените документи за извършени насрещни проверки на това дружество, за нуждите на ДРА № 913/25.04.2003 год., за извършена данъчна ревизия на “Джерони” ЕООД, за периода 15.06.2001 – 31.10.2002 год. от ТД “Възраждане” при ТД на НАП – Бургас.

 

ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ от ТД на НАП – Бургас следната информация  относно “КОМФОРТ 2001” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, съд. рег. по ф.д. № 956/2001 год. на БОС, с Булстат № 102687793, представляван от В. А. И., за периода м.май 2001 – м.ноември 2002 год., както следва:

1. данни за банковите сметки, декларирани пред органа по приходите, ведно с представените платежни документи за внесен ДДС.

2. данни за размера на доходите.

3. данни за размера на начислените, установените или платените данъци по ЗДДС и задължителни осигурителни вноски, ползваните намаления, освобождавания и преотстъпвания на ДДС, размер на данъчния кредит по ЗДДС и данъка при източника на доходите, с изключение на размера на размера на данъчната оценка и дължимия данък по ЗМДТ.

4. данни от търговската дейност, стойността и вида на отделните активи и пасиви или имущества, представляващи търговска тайна.

5. да се предоставят копия на подадените справки-декларации по ЗДДС, данъчни декларации, дневници за покупки и дневници за продажби за посочения период.

6. да се предостави копие на съставените документи за извършени насрещни проверки на това дружество, за нуждите на ДРА № 913/25.04.2003 год., за извършена данъчна ревизия на “Джерони” ЕООД, за периода 15.06.2001 – 31.10.2002 год. от ТД “Възраждане” при ТД на НАП – Бургас.

 

ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ от ТД на НАП – Бургас следната информация  относно “ТАУРУС – А. Г.” ЕТ, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, съд. рег. по ф.д. № 4691/1992 год. на БОС, с данъчен № 1021065680, представляван от А. Г. А., за периода м.май 2001 – м.ноември 2002 год., както следва:

1. данни за банковите сметки, декларирани пред органа по приходите, ведно с представените платежни документи за внесен ДДС.

2. данни за размера на доходите.

3. данни за размера на начислените, установените или платените данъци по ЗДДС и задължителни осигурителни вноски, ползваните намаления, освобождавания и преотстъпвания на ДДС, размер на данъчния кредит по ЗДДС и данъка при източника на доходите, с изключение на размера на размера на данъчната оценка и дължимия данък по ЗМДТ.

4. данни от търговската дейност, стойността и вида на отделните активи и пасиви или имущества, представляващи търговска тайна.

5. да се предоставят копия на подадените справки-декларации по ЗДДС, данъчни декларации, дневници за покупки и дневници за продажби за посочения период.

6. да се предостави копие на съставените документи за извършени насрещни проверки на този търговец, за нуждите на ДРА № 913/25.04.2003 год., за извършена данъчна ревизия на “Джерони” ЕООД, за периода 15.06.2001 – 31.10.2002 год. от ТД “Възраждане” при ТД на НАП – Бургас.

ОПРЕДЕЛЯ 20/двадесет/-дневен срок за разкриване на сведенията, считано от получаване на настоящото определение.

Определението не подлежи на обжалване.

                                                                                                 

                                                                      СЪДИЯ:…………………….