ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 06.01                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­    Х-ти  административен  състав       

 

На шести януари                                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

      

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

                                                  

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно  дело номер 1860  по описа за    2008 година.                                                         

          На именното повикване в  10.00   часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.С., редовно призован, се явява лично.

        

За ОТВЕТНИКА Областен управител на област – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано реда на чл. 166 от АПК, във връзка чл. 60 ал. 3 от Закон за държавната собственост, по с искане от А.С. ***, за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № РД-09-72/17.07.2008 година на Областен управител на област Бургас, с която е заповядано изземването на недвижим имот-частна държавна собственост.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: На 01.12.2008 година, мина основното дело по жалбата ми и моля предварителното изпълнение да бъде спряно до излизане на решение по съществото на жалбата. Няма какво да добавя, освен това което съм изложил в първоначалната жалба и последвалата частна такава.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Считам за неоснователно направеното искане, да бъде изчакано да се произнесе съдът с решение по основното искане за отмяна на заповедта на областен управител на област Бургас. Спирането на предварителното изпълнение на обжалваната заповед следва да се направи към настоящия момент и моля за произнасяне, с което да отхвърлите искането за спиране на предварителното изпълнение на заповедта на областен управител на област Бургас.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да уточни, какви значителни или трудно поправими вреди би могло да му причини предварителното изпълнение на обжалваната заповед, както и да посочи доказателства, във връзка с твърденията си.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Зимният сезон се отразява зле върху къщата, която е държавното имущество, тъй като много често през този период има аварии на водопровода и има опасност за ел. инсталацията, и трябва постоянно да има някой, който да наблюдава да не възникне, такава авария. Преди една-две години идваха от ВиК-а, на първия етаж, където е собственост на Областна управа, беше спрян централния водопровод за да не възникне авария. Инсталацията е външна и е над 100 години и има опасност от авария, която да нанесе значителни вреди на държавната имущество.

На второ място от вчера съм без работа, което допълнително ме затруднява да се изнеса до няколко месеца. Искането ми, е до излизането решението по същество на делото, да се спре предварителното изпълнение на заповедта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Считам, че към настоящия  момент жалбоподателят не сочи какви имуществени или неимуществени вреди биха настъпили за него от предварителното изпълнение на обжалваната заповед. Твърденията, че ще настъпят щети за имота са неотносими, тъй като именно за това е необходимо жалбоподателят да освободи имота. Областния управител няма възможност да започне необходимите ремонти в къщата, докато там живеят лица.

Обстоятелството, че жалбоподателят е останал без работа е ирелевантно. Още от лятото той е бил уведомен, че следва да напусне имота и от тогава до сега е изтекъл не малък период и е следвало да си осигури  жилище, както всички хора. Жалбоподателят е в работоспособна възраст и за него не би следвало да представлява проблем да си осигури жилище. До колкото ми е известно, същият е направил постъпки в Общината за настаняване в общинско жилище, предвид належащи жилищни нужди, като крайно нуждаещ се.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Аз съм още в това жилище. Подал съм заявление в общината за настаняване в общинско жилище.

Възразявам относно твърдението, че Областна управа не може да извърши ремонти заради пребиването ми  в жилището. Аз притежавам 1/6 от къщата, като през 1996 година е прехвърлена собствеността на Областна управа и оттогава няма извършени никакви текущи, и каквито и да е било ремонти.

 

Съдът по направеното искане за спиране на изпълнението Заповед № РД-09-72/17.07.2008 година на Областен управител на област Бургас, намира, следното: Заповедта е издадена на основание чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост, а съгласно ал.3 на същия член, подадената срещу нея жалба не спира изпълнението, освен ако съдът не разпореди друго. В Закона за държавната собственост не са предвидени основанията за спиране изпълнението на обжалваната заповед, поради което следва да намерят приложения общите разпоредби на чл. 166 от АПК, а именно -съдът може да спре изпълнението, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или труднопоправима вреда. Ето защо, в тежест на жалбоподателя е да установи такива вреди, които да бъдат противопоставени на обществения интерес, заради който законодателя е допуснал предварителното изпълнение на административния акт.

От жалбоподателя са наведени доводи, относно настъпването на вреди по отношение на ответника, а именно от евентуални аварии в сградата, които вреди обаче няма да са претърпени лично от него, и  те се явяват неотносими по отношение на искането му за спиране предварителното изпълнение на обжалваната заповед.

По отношение на вреди, които биха настъпили лично за него, такива не се посочват и не са ангажират доказателства за евентуалното им настъпване. Позоваването от жалбоподателя на обстоятелство, че от вчера не е на работа, само по себе си не би могло да доведе до извода, че той би претърпял значителни или труднопоправими вреди, от предварителното изпълнение на заповедта. Нещо повече, не се ангажират доказателства, въз основа на които да може да се направи обоснован извод в този смисъл.

Що се касае до възраженията му, свързани със законосъобразността на обжалваната заповед, същите са въпрос по съществото на дело 1294/2007г. по описа на Административен съд гр.Бургас и не са обстоятелства по смисъла на чл.166 от АПК.

С оглед на изложеното, искането за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение.

 

Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ без уважение искането на А.С.С. за спиране предварителното изпълнение  на Заповед № РД-09-72/17.07.2008 година на Областен управител на област Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: