О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер  382                  от 11.02.2015г.,      град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на единадесети февруари две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 185 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.156 и сл. от ДОПК, във връзка с чл. 4 ал.1-5 от ЗМДТ.

Образувано е по жалба от Н.В.Ц. *** против Акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД) № АУ008669/16.12.2014г., издаден от Д. Г. – Главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” („МПДТР”) при Община Бургас, потвърден с Решение № 94-01-43911/2/23.12.2014г на Директора на Дирекция „МПДТР” към Община Бургас. В жалбата не се заявяват конкретни твърдения за незаконосъобразност на оспорения АУЗД, като се навеждат единствено твърдения, че от Дирекция КАТ отказват да прекратят регистрацията на МПС, като указват на жалбоподателя, че следва да се снабди с нови документи на откраднатото МПС и да заплати държавни такси. 

            С Разпореждане № 246/26.01.2015 год. на съдията докладчик по делото, жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя да внесе държавна такса в размер на 10 (десет) лева в седемдневен срок от датата на съобщаването, съгласно чл. 87, ал. 1 от АПК. Указано е също, в посочения 7-дневен срок жалбоподателя да представи доказателства – платежен документ за внесената държавна такса, като изрично е указано, че при неизпълнение на указанието, на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съобщението е получено на посочения съдебен адрес лично от Н.Ц. на 29.01.2015г. В указания срок (05.02.2015г. включително) и до настоящия момент същия не е представил документ за платена държавна такса и не е изпълнила дадените указания. С нарочна молба, вх. № 1092/02.02.2015 год., жалбоподателя Ц. е заявил, че иска отмяна на оспорения АУЗД, като към молбата е приложил Решение № 4287/10.12.1991 год. на ТЕЛК Бургас.

В изпратената административна преписка е приложена и жалба, вх. № 94-01-43911/16.12.2014 год. по описа на Община Бургас, с която жалбоподателя Ц. е оспорил АУЗД по административен ред. В цитираната жалба, Ц. е посочил, че по разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗДТ, във връзка с ТЕЛК Решение № 2684/18.11.2014 год. е освободен от заплащане на държавни такси. Предвид така заявеното от Ц. в цитираната жалба и с оглед депозираната пред съда нарочна молба с приложено към нея Решение на ТЕЛК Бургас, настоящия съдебен състав приема, че същия не е заплатил и указаната от съда държавна такса в размер на 10 лева с аналогичен мотив (въпреки, че такъв не е заявен изрично от Ц. в депозираните пред Административен съд гр. Бургас молби).

Въз основа на горните обстоятелства, съда намира подадената от Н.В.Ц. жалба за нередовна. Съгласно чл. 1, ал. 1 от Закона за държавните такси (ЗДТ), държавните такси се събират от органите на съдебната власт, от другите държавни органи и бюджетни организации в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет, и постъпват в държавния бюджет, освен ако със закон е предвидено друго. В чл. 4, б. „а“ от (ЗДТ) е указано, че държавни такси се заплащат за искови молби, за граждански искове, по наказателни дела, по насрещни искове, по искове за бракоразводи, жалби, молби за отмяна, молби за осиновяване, за регистрация на сдружения и фондации, по наказателни дела от частен характер и за други услуги, давани от съдилищата. В случая, жалбоподателя е подал жалба до Административен съд гр. Бургас и предвид нормата на чл. 4, б. „а“ от ЗДТ същия дъли заплащане на държавна такса в размер на 10 лева, определена съгласно чл. 2б, б. „а“ от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието.

В цитираната по-горе жалба, Ц., позовавайки се на нормата на чл. 5, ал. 1 от ЗДТ е заявил, че е освободен от заплащане на държавна такса. В случая, Ц. не е уточнил по силата на коя точно хипотеза на чл. 5 от ЗДТ (в който са налични общо 19 хипотези – от б. „а“ до б. „у“ включително) е освободен от заплащане на държавна такса, но с оглед представеното от него Решение на ТЕЛК, съда приема, че същия има предвид хипотезата по т. „о“. Съгласно нормата на чл. 5, т. „о“ от ЗДТ, освобождават се от заплащане на държавни такси инвалидите, бременните и майките с деца до 6-годишна възраст, сираците, в случаите на прехвърляне от едно учебно заведение в друго, от една специалност или форма на обучение в друга по здравословни причини, установени със заключение на медицинска комисия. Анализът на цитираната правна норма обосновава извод за недължимост на държавни такси от страна на инвалидите само в случаите на прехвърляне от едно учебно заведение в друго, от една специалност или форма на обучение в друга, по здравословни причини, установени със заключение на медицинска комисия. В настоящия случай тези предпоставки не са налице. Обстоятелството, че жалбоподателят е инвалид, не сочи на директна, законово призната възможност за освобождаване от държавна такса за разглеждане на подадената от него касационна жалба. В този смисъл е и Определение № 10621/07.08.2014 год., постановено по адм. дело № 9500/2014 год. по описа на ВАС, седмо отделение.

Съгласно чл. 86, т. 3 от АПК, към жалбата или протеста се прилагат документ за платена държавна такса, когато се дължи такава. В чл. 87, ал. 1 от АПК е указано, че ако жалбата или протестът не отговаря на изискванията на чл. 85 и 86, на подателите се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на съобщението, като в ал. 3 е предвидено, че  ако подателят не отстрани нередовностите, жалбата или протестът заедно с приложенията се връщат, а при непълен адрес се оставят в общата канцелария на органа на разположение на подателя

По изложените мотиви и предвид неизпълнение на разпореждането на съда за плащане на дължима държавна такса в указания 7-дневен срок, съда намира че нередовността по смисъла на чл. 87, ал. 1, във вр. с чл. 86, т. 3 от АПК не е отстранена.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, втори състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Н.В.Ц. *** против Акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД) № АУ008669/16.12.2014г., издаден от Д. Г. – Главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” („МПДТР”) при Община Бургас, потвърден с Решение № 94-01-43911/2/23.12.2014г на Директора на Дирекция „МПДТР” към Община Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 185/2015г. по описа на Административен съд– гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: