О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 №1660    16.07.2018 година    гр. Бургас

 

 

         Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на шестнадесети юли две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в следния състав:

                                                                  Председател: Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 1859 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „******с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление: гр. *********, представлявано от управителя С. Т. Д.. С жалбата се иска да бъде спряно на основание чл. 166 от АПК предварителното изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-422-0346677 от 11.07.2018 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

По делото е постъпила административната преписка.

Бургаският административен съд, след като се запозна с материалите, налични в административната преписка, намира искането за спиране на изпълнението за недопустимо, поради следното:

Със Заповед № ФК-422-0346677 от 11.07.2018 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас, е наложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект за срок от 12 дни“ по отношение на стопанисвания от жалбоподателя „******търговски обект- ресторант „На двора“, находящ се в гр. *********, поради неиздаване на фискален бон за документиране на продажба. В заповедта се съдържа разпореждане за предварителното и́ изпълнение, обосновано с възможно настъпване на трудно поправими вреди за бюджета от закъснение на изпълнението.

Допуснатото предварително изпълнение на заповедта може да бъде спряно от съда по искане на оспорващия при всяко положение на делото до влизане в сила на решението, при условията на чл. 166, ал. 2 от АПК- ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, чийто характер е противопоставим на основанията по чл. 60, ал. 1 от АПК. С нормата на чл. 166 от АПК, обаче, спирането на изпълнението е предпоставено от наличието на жалба срещу административния акт, подадена от активно легитимирано лице. Тази предпоставка в случая не е налице. С жалбата на „******не се търси защита срещу заповедта за налагане на принудителната административна мярка, няма дори твърдения за подадена жалба срещу тази заповед (а и съдът, след служебна справка в деловодната система, констатира, че такава жалба до настоящия момент не е постъпила), и следователно нормата на чл. 166 от АПК е неприложима. Следва да се отбележи също, че искането по чл. 166 от АПК може да има за предмет само влязло в сила разпореждане за допускане на предварително изпълнение. В случая заповедта за налагане на принудителна административна мярка, чието предварително изпълнение е допуснато от административния орган, е връчена на търговското дружество на 15.07.2018 г. и към настоящия момент не е влязла в сила, тъй като не е изтекъл установеният в чл. 60, ал.4 от АПК 3-дневен срок. Ето защо, поради отсъствие на установените в нормата на чл. 166, ал.2 от АПК процесуални предпоставки за допустимост на искането за спиране на изпълнението, молбата следва да се остави без разглеждане.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на „******с ЕИК ****** за спиране изпълнението на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ФК-422-0346677 от 11.07.2018 г., издадена от началника на отдел „Оперативни дейности“ гр. Бургас, дирекция „Оперативни дейности“, главна дирекция „Фискален контрол“ в ЦУ на НАП.

Определението може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

Съдия: