ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 01.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи ноември                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                              председател: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1859 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Съни Травел Клуб“ ЕООД, редовно призован, не се явява представител.

За ОТВЕТНИКА по оспорване – Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Бургас, нередовно призован, се явява ст. юк. Н., с представено по делото пълномощно от днес.

          ОТВЕТНИКът– Н.Д.П.– гл. инспектор в отдел „АИПО“ Дирекция „Инспекция по труда“, редовно призован, се явява лично.

          ОТВЕТНИКът–К.К.Г.–гл. инспектор в отдел „АИПО“ Дирекция „Инспекция по труда“, редовно призован, се явява лично.

ОТВЕТНИКът– И.П.Д.- инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“, редовно призован, се явява лично. 

 

Съдът на основание чл. 154 ал. 1 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

Заличава Н.Д.П., К.К.Г. и И.П.Д.- трите  инспектори в Дирекция „Инспекция по труда“ като ответници по делото и конституира в качеството на ответник Директор на Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Бургас.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се даде ход на делото независимо от факта, че ответникът е призован извън законовия 7-дневен срок.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Съни Травел Клуб“ ЕООД против Протокол № 2257/24.08.2016 г. за извършена проверка в състав от Дирекция „Инспекция по труда“ гр. Бургас, в който Протокол на основание чл. 404, ал. 1, т. 1 от КТ на работодателя са дадени общо три задължителни предписания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства освен приложените. Да се приключи събирането на доказателства.

 По отношение на искането за допускане на един свидетел искам да заявя, че възразявам по това направено искане. Считам, че същото е неотносимо към предмета на доказване, тъй като касае начина на извършване на проверката в обекта на контрол, а именно хотел „Иберостар Съни Бийч Ризорт“, който няма отношение към констатациите на протокола към проверката и дадените задължителни предписания, които касаят разпределението на работното време, месечните и седмичните почивки на работещите в обекта.

 

Съдът с оглед направените от ответника възражения и по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

По повод доказателственото искане, формулирано за допускано до разпит в качеството на свидетел на едно лице относно начина на извършване на проверката в обособени части – кухнята на хотела, съдът намира така формулираното доказателствено искане за неотносимо към предмета на спора, тъй като констатациите, обективирани в оспорвания Протокол и задължителните предписания, дадени на работодателя, нямат връзка с начина, по който е извършена проверката в кухнята на обекта, в каквото посока се иска ангажиране на гласни доказателства.

 По изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

Отхвърля искането за събиране на гласни доказателства по описаните в жалбата факти и обстоятелства.

 

С оглед липсата на допълнителни доказателствени искания съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да отхвърлите жалбата на „Съни Травел Клуб“ ЕООД срещу задължителните предписания в Протокол № 2257/24.08.2016 г. като неоснователна. Считам, че от събраните по делото доказателства се установиха действителните факти и обстоятелства в констатациите на Протокола за извършени нарушения от дружеството по разпределението на работното време на работещите, начина на редуване на смените в проверения обект, както и неосигуряване на минималната дневна и седмична почивка на работещите в обекта. От приложения Правилник за вътрешния трудов ред дружеството като работодател не е установило начина на редуване на смените, по който ще работят работещите, от което съответно работещите не знаят на какъв график ще работят. Това е задължение на работодателя по цитирания чл. 141, ал. 3 от КТ, като считам, че даденото предписание под номер едно е правилно и законосъобразно.

По отношение на второто предписание от представените седмични графици е видно, че не са спазени изискванията на осигуряване на минимална междудневна почивка, а именно - 12 часа между смените като работника от втора смяна започва на следващия ден първа смяна, като осигурената почивка е около 10 часа. 

По отношение на третото предписание също по представените седмични графици е видно, че работещите работят седем дни непрекъснато без почивка, т.е. не е осигурена минимална седмична почивка в конкретния случай при сумирано изчисление на работното време, въведено от работодателя  – 36 часа минимум.

Така дадените предписания са законосъобразни и правилни, като моля за решение, с което да бъде отхвърлена жалбата и потвърден Протокола.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,34 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: