О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   1683

Бургас, 17.07.2018г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  седемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

след като разгледа докладваното от съдията ч.а.х.д. №  1858 по описа за 2018г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.159 от АПК.

Административното дело е образувано по жалба от „ВОКС ГРУП“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Страхил“ № 7, представлявано от управителя С.Д.Г., чрез адвокат М.Г., против Заповед №  РД-22-44/09.07.2018г. на директора на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - Бургас, в частта й, с която е допуснато предварително изпълнение.

С жалбата се иска оспорената заповед да бъде отменена в частта й за допуснатото предварително изпълнение. Посочено е, че жалбата е подадена в срока по чл.60 от АПК.

С допълнение към жалбата, вх.№8071/16.07.2018г. по описа на съда, са изложени съображения относно липсата на предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК за допускане на предварителното изпълнение на Заповед №  РД-22-44/09.07.2018г., както и аргументи за това, че жалбата е подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК.

Административният орган представя по делото преписката по издаване на Заповед №  РД-22-44/09.07.2018г., като излага становище за недопустимост на жалбата.

Съдът след като се запозна материалите по делото намира, че подадената жалба е недопустима поради следните съображения:

Със заповед №  РД-22-44/09.07.2018г. на директора на Регионална здравна инспекция - Бургас е наредено: „На основание чл.11, ал.4 от Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол потвърждавам Предписание № ДЗК-188/07.07.2018г. за спиране на дейност в обект: озвучаване от локален източник на шум на откритите площи на обект летен клуб „Сакса Бийч” на адрес: гр.Бургас, северен плаж – паркинг, община Бургас, за времето от 23,00 часа до 07,00 часа. На основание чл.31, ал.1, т.2 от Закона за защита от шума в околната среда спирам дейност в обект: озвучаване от локален източник на шум на откритите площи на обект летен клуб „Сакса Бийч” на адрес: гр.Бургас, северен плаж – паркинг, община Бургас, за времето от 23,00 часа до 07,00 час.”.

В първата си част заповедта е издадена на основание чл.19, ал.3 от Закона за здравето /ЗЗ/ във връзка с чл.11, ал.4 и чл.46, ал.5 от Наредба № 36 от 21 юли 2009г. Съобразно разпоредбата на чл.45, ал.1 от ЗЗ принудителните административни мерки наложени наложени по реда на този раздел могат да са обжалват по реда на АПК, като същите подлежат на предварително изпълнение. Поради това съдът приема, че по отношение на заповед №  РД-22-44/09.07.2018г. на директора на РЗИ – Бургас, в частта с която е наредено: „На основание чл.11, ал.4 от Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол потвърждавам Предписание № ДЗК-188/07.07.2018г. за спиране на дейност в обект: озвучаване от локален източник на шум на откритите площи на обект летен клуб „Сакса Бийч” на адрес: гр.Бургас, северен плаж – паркинг, община Бургас, за времето от 23,00 часа до 07,00 часа.” е допуснато предварително изпълнение по закон.

В този смисъл жалбата в частта й, с която се иска отмяна на допуснатото предварително изпълнение на заповедта, в посочената й част следва да се приеме като подадена по реда на чл.166 от АПК.

Задължителна процесуална предпоставка за допустимостта на искането за спиране на предварителното изпълнение на административния акт, разглеждано по реда на чл.166, ал.4, във вр. с ал.2 от АПК е наличието на оспорване на самия акт, чието предварително изпълнение е допуснато от закона.

От служебно изготвената справка от деловодството на Административен съд – Бургас се установява, че в съда няма образувано и на производство дело срещу заповед №  РД-22-44/09.07.2018г. на директора на РЗИ – Бургас, за отмяната й като незаконосъобразна.

Въз основа на изложеното съдът намира, че жалбата против допуснатото по закон предварително изпълнение на заповед №  РД-22-44/09.07.2018г. на директора на РЗИ – Бургас, по отношение първата част на диспозитива й, се явява недопустима, с оглед липсата на оспорване на  самата заповед и производството по делото следва да бъде прекратено.

Втората част на диспозитива на заповед №  РД-22-44/09.07.2018г. на директора на РЗИ – Бургас, с която е наредено: На основание чл.31, ал.1, т.2 от Закона за защита от шума в околната среда спирам дейност в обект: озвучаване от локален източник на шум на откритите площи на обект летен клуб „Сакса Бийч” на адрес: гр.Бургас, северен плаж – паркинг, община Бургас, за времето от 23,00 часа до 07,00 час.”. е издадена на основание чл.31, ал.2 от Закона за защита от шума в околната среда /ЗЗШОС/. Съгласно разпоредбата на чл.32 от ЗЗШОС заповедите по чл.31, ал.2 могат да се обжалват по реда на АПК. По отношение на тях не е допуснато предварителното им изпълнение по закон. Такова може да бъде разпоредено от административния орган на основание и при наличие на предпоставките в чл.60, ал.1 от АПК.

В диспозитива на заповед №  РД-22-44/09.07.2018г. на директора на РЗИ – Бургас няма изрично разпореждане за допускане на предварителното й изпълнение на основание чл.60, ал.1 от АПК, поради което жалбата, в частта й с която се искане спиране на допуснатото изпълнение на заповедта, в частта й, с която е наредено: На основание чл.31, ал.1, т.2 от Закона за защита от шума в околната среда спирам дейност в обект: озвучаване от локален източник на шум на откритите площи на обект летен клуб „Сакса Бийч” на адрес: гр.Бургас, северен плаж – паркинг, община Бургас, за времето от 23,00 часа до 07,00 час.”. се явява недопустима поради липса на годен за оспорване акт.

Предвид изложеното и на основание чл.159, т.1 от АПК, съдът

                                              

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ВОКС ГРУП“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Страхил“ № 7, представлявано от управителя С.Д.Г., чрез адвокат М.Г., против Заповед №  РД-22-44/09.07.2018г. на директора на Регионална здравна инспекция /РЗИ/ - Бургас, в частта й, с която е допуснато предварително изпълнение.

ПРЕКРАТЯВА адм. дело № 1858 по описа на АдмС-Бургас за 2018г.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: