ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 25.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети септември                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1854 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Община Поморие, редовно призован, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА Заместник-министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ при МРРБ, редовно призован, се явяват адвокат П. и адвокат В., с пълномощно от днес.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Община Поморие против решение №Р Д-02-36-707/28.06.2018г. на заместник-министър и ръководител на УО на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ при МРРБ за налагане на финансова корекция,  с което е приключен сигнал за нередност с рег.№330 регистриран в Регистъра на сигнали и нередности в ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“, МРРБ на РБ,  връзка проведена процедура обществена поръчка с предмет „Възлагане на дейности по изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по СМР и мерки на енергийна ефективност за „Сграда на РУ Полиция, гр.Поморие, финансирана с договор за предоставяне на БФП с рег. BG16RFOP001-2.001-0059-C01.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваното решение с писмо вх.№9190/15.08.2018г..

АДВОКАТ П.: Уважаема г-жо съдия, оспорваме депозираната жалба. Моля да приемете приложената от нашия доверител административна преписка.  По отношение на доказателствата приложени към жалбата, оспорваме становището на Агенцията за обществени поръчки. Това становище касае обществена поръчка проведена от Община Ботевград. Вярно е че тя е със сходен проект - строителство, критерии за възлагане - цена качество и между двете поръчки има прилики, но не е основание да се приема едно становище за обществена поръчка по друга процедура. Считаме, че това становище за тази обществена поръчка  е неотносима към настоящото производство и я оспорваме като неотносима. Няма да представям други доказателства.

АДВОКАТ В.: Присъединявам се към становището на адвокат П..

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ПРИЕМА за сведение представеното със сезиращата съда жалба, становище за контрол по чл.232 от ЗОП на Агенция за обществени поръчки с изх.№ КСИ- 62 от 19. 12.2016 г..

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

АДВОКАТ П.: Нямаме доказателствени искания в днешното съдебно заседание.

Съдът с оглед така указаната доказателствена тежест в днешното съдебно заседание, счита че следва да се даде възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

Дава възможност на жалбоподателя, в 7-дневен срок от уведомяването, да изчерпи доказателствените си искания и да представи писмените доказателства с които разполага.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако това не бъде сторено, в следващото  съдебно заседание  ще бъде приключено събирането на доказателства и делото решено с оглед наличните.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако това не бъде сторено в определения срок и доведе до отлагане на делото, то на основание чл.92а от ГПК ще му бъде наложена глоба в размерите по чл.91 от ГПК във вр. с чл.144 от АПК

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.10.2018 от 11.00ч., часа за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Препис от протокола да се ИЗПРАТИ на жалбоподателя за запознаване с дадените му указания в днешното съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: