ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 25.09.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и пети септември                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1854 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „НАРГИС А.А.“, чрез управителя А.О.А., редовно и своевременно призован, не се явява  и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ ПРИ ТД НА НАП БУРГАС, редовно и своевременно призован, не се явява представител.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от ЕТ„НАРГИС-А.А.“, с ЕИК 128017946, със седалище и адрес на управление: гр.Ямбол, ул.“Кичево“ № **, представлявано от управителя А.О.А., против Заповед № ОП-156-0264356/06.07.2017г. издадена от П.Г.Ж.- директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка /ПАМ/ „Запечатване на търговски обект“ – баничарница, находящ се в с.Равда, общ.Несебър, ул.“Изгрев“ № **, стопанисван от ЕТ„НАРГИС-А.А.“, с ЕИК **** и забрана за достъп до него за срок, за срок от 30/тридесет/ дни.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

                Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Съдът счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът  е изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:08 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: