ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,07.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На седми октомври                                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ Е.А

                                                                                                    

Секретар: К.Л.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.а

Административно дело номер 1854 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.35 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.М., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв.Е. с представено пълномощно, находящо се на лист 550 от делото (том ІІ).

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М. с представено пълномощно, находящо се на лист 551 от делото (том ІІ).

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото становище от Национална агенция за приходите ОДОП-гр.Бургас с изх.№ 04-Д-Ж-223/16.09.2015г. ведно с входирана в агенцията молба от Д.М., с която се иска спиране на изпълнението на обжалвания ревизионен акт.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Е.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт М.: Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Е.: Относно молбата ни от 15.09.2015г. действително със същата сезираме териториалния директор на ОДОП. По административно дело № 2274/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас е постановено решение, с което се отменя решението на директора на ТД на НАП-гр.Бургас, с което е оставена без уважение жалбата, с която е оспорено Разпореждане изх.№ 94-00-185/2 от 06.08.2014г. Преписката е върната на публичния изпълнител за извършване на процесуални действия съобразно мотивите в решението на това дело. Тъй като същият не е извършил процесуалните действия, за които е задължен, молбата, която е приложена по делото е напомняща, сезираща. Предвид обстоятелството, че ревизионният акт е предмет за разглеждане в настоящото дело и сумата определена като публично задължение с него е изцяло обезпечена ведно с лихвите, видно от постановлението, което е приложено в преписката на ТД на НАП, компетентен да се произнесе към настоящия момент по отношение искането за спиране на изпълнението на ревизионния акт е административният съд. Не съм сигурен дали трябва да се образува отделно производство по това спиране. По принцип директорът на органа по приходите се произнася, когато производството е висящо пред него. Неправилно сме адресирали молбата до директора на ОДОП. Тъй като производството е висящо пред административния съд, то  съдът е компетентен да се произнесе по тези съображения.

Правя искане за спиране изпълнението на ревизионния акт до влизане в сила на окончателен съдебен акт.

Обезпечението е осъществено чрез налагане на възбрана върху недвижим имот, чиято данъчна оценка  е 82 703.20лв., която съгласно правилата на ДОПК значително превишава размерът на публичните задължения определени с обжалваемия ревизионен акт.

Ако не бъде спряно, изпълнението може да донесе необоснована щета на жалбоподателя.

 

Запознати сме с представените от ответната страна писмени доказателства относно паричния поток. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Юрисконсулт М.: Относно искането за спиране на изпълнението на ревизионния акт, сме представили както молбата на жалбоподателя, така и становище с подробно изложени съображения в него. ДОПК не допуска възможност за обезпечаване задълженията на жалбоподателя да бъде наложена възбрана и запор на вещи или имот на трето лице. Също така ДОПК не предвижда възможност за продажба на такъв имот, като след това да бъдат удовлетворени действията по събиране на задълженията.

Няма да соча други доказателства.

Да се приключи събирането им.

 

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИЛАГА към настоящото дело административно дело № 2274/2014г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

         ОБЯВИ, че ще се произнесе с определение в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ по искането за спиране изпълнението на ревизионния акт.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Е.: Моля да уважите жалбата, като съобразите  изложените в нея правни доводи и съображения. От събраните по делото доказателства безспорно бяха установени положителния баланс в паричния поток на жалбоподателя, което от своя страна изключва подоходно облагане извършено от органа по приходите.

Подробни съображения ще изложа в писмено становище, което ще предоставя на съда в указан срок.

Представям списък за направените разноски по делото и моля да ни бъдат присъдени.

 

Юрисконсулт М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в даден от Вас срок.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 1848 лева.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.М.: В предходно съдебно заседание представих заключение по назначената по делото експертиза, но тъй като на ответната страна бяха дадени указания и същата беше задължена да представи паричния поток на ревизираното лице, заключението не бе прието с определение от съда, поради което се явявам за допълнителен разпит и моля съдът да се произнесе.

 

 

 

 

 

Предвид изявлението на вещото лице В.М. съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението, с което ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства и дава думата по същество.

 

 

ПРОИЗВОДСТВОТО по делото ПРОДЪЛЖАВА с участието на юрисконсулт Д., която представя пълномощно за процесуално представителство на ответната страна, без участието на юрисконсулт М..

 

Юрисконсулт Д.: Не възразявам да се допусне до разпит вещото лице.

Адв.Е.: Вещото лице се явява в днешно съдебно заседание за допълнителен разпит и нямам възражение относно разпита му.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице В.Д.М. със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирал съм заключение, което поддържах в предходно съдебно заседание, поддържам и сега.

Адв.Е.: Задал съм си въпросите в предходно съдебно заседание. Няма да задавам допълнително въпроси днес.

Юрисконсулт Д.: Поддържам становището на колегата от предходното съдебно заседание.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 400 лева, платими, както следва:

300 лева - от внесения депозит, разликата от 100 лева - платима от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

 

 

 

 

Адв.Е.: Поддържам изразеното от мен становище по-горе. Моля сумата от 100 лева, която ще доплатим за изготвеното заключение, да бъде добавена към списъка за разноските по делото, който съм представил.

 

Юрисконсулт Д.: Поддържам становището на колегата. Моля да ни се даде възможност да представим писмени бележки по съществото на спора.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 7-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: