ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ПЪРВИ административен състав

На трети юни                                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ Е.А

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.а

административно дело номер 1854 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Д.Д.М., редовно уведомен се явява адвокат Е., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

Явява се вещото лице В.М., който е депозирал заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

АДВОКАТ Е. – Да се изслуша вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

В.Д.М., 34г., български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. - Депозирал съм заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Е. – Ако може да изясним следните елементи от табл. 1, на стр. 6 от заключението Ви, колоната за разход, в която сте записали месечна издръжка по национален статистически институт (НСИ).

Въпросът ми е каква е причината да включите тази месечна издръжка по НСИ, в частта за разход на лицето?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Това са статистически данни, които са представени от НСИ и съответно това са средствата, които са необходими за живот на лицето.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Е. – Да разбирам ли, че считате, че това са средствата, които са необходими да се издържа едно лице?

В частта на приходната част сте записали „издръжка от Е.М.”. Издръжката на лицето, не изключва ли този разход, който той реално не е извършил. Предоставената от родителите издръжка не изключва ли издръжката на самото лице?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Ако се приеме тази хипотеза, съответно този приход да изключва този разход, би трябвало и прихода да не се счете за приход. В настоящия случай семейството и родителите на лицето изцяло поемат издръжката му.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Е. – Дали в тази връзка сте съобразили данните в таблицата за приходи и разходи на лицето, че той до 2012г. е бил студент и не е работил и не е имал доходи да се издържа?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Доколкото е възможно съм включил всички приходи и разходи направени в тази връзка, но не разбирам точно въпроса Ви.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Е. – Като знаете, че това са статистически данни и знаете, че там са включени разходи за тютюневи изделия, храна, покупка на недвижими имоти, всички разходи, които образуват така наречената потребителска кошницата, има ли данни лицето да е правило такива разходи?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. - Нямаме категорично такива данни.

АДВОКАТ Е. – Нямам повече въпроси. Считам, че въпросът относно издръжката е абсолютно принципен. Нямам други възражения, считам че това касае всички периоди, в които са включени разходите за издръжката по НСИ.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Ние не твърдим нищо по-различно.

 

Съдът, с оглед изясняване на фактите намира, че вещото лице следва да извърши допълнително заключение като изчисли и представи паричните потоци на лицето за 2007г., 2008г., и 2009г. без разход „месечна издръжка по НСИ”. Последното се налага с оглед възражението на жалбоподателя, че ревизираното лице е издържано изцяло от майка си Е.М., поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

Експертизата да се извърши от вещото лице В.М..

За служебно назначената допълнителна съдебно-счетоводна експертиза съдът, ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес да внесе предварителен депозит в размер на 200 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Считам, че допълнителна експертиза не е нужна, тъй като паричния поток представлява сбор от суми, за изготвянето на такъв паричен поток не са необходими специални знания на вещо лице. А и ако се твърди, както сега беше посочено, че жалбоподателят е издържан от майка си, то в експертизата на вещото лице са посочени доходите на майката за тези периоди, които са по-ниски от претендираната от тях сума и са в размер от около 400-500лв. на месец.

В тази връзка считам, че подобно заключение не е нужно, тъй като видно от доказателствата по делото, няма данни майката на жалбоподателя да е притежавала такива суми на месец, които да е предоставила на сина си за неговата издръжка.

 

Съдът, с оглед изразеното становище на ответника

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА процесуалния представител на ответника да представи в таблична форма паричния поток на ревизираното лице за 2007г., 2008г. и 2009г. без участието на разходите, определени от НСИ.

ОТМЕНЯ определението, с което е допуснато извършване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ на процесуалния представител на ответника 7-дневен срок от днес, като УКАЗВА на същия, че при неизпълнение на указанията на съда, на същия ще бъде наложена санкция.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.10.2015г. от 13.30ч., за които дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: