ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Номер                    Дата  15.12.2008 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 15 декември 2008 год.,

в следния състав:

 

                                                               Съдия: П.С.

 

разгледа адм. дело 1854  по описа за  2008 год.

и  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството се движи по реда на чл. 75, ал.1 и ал. 2 от ДОПК.

Постъпило е искане по смисъла на чл. 75, ал. 1, т.2 от ДОПК от разследващ полицай в сектор “Икономическа полиция” при ОД на МВР – Бургас, с което се уведомява съда, че се провежда разследване по досъдебно производство № ЗМ-292/08 год., образувано срещу виновното лице за престъпление по чл.255, ал.1 от НК.

Производството е образувано по отношение управителя на търговското дружество “Тракер” ЕООД, със седалище и адрес на управление в ***, съд. рег. по ф.д. № 469/2003 год. по описа на БОС.

За целите на разследването се иска разкриване на данъчна  информация, като в тази връзка са приложени и доказателства в подкрепа на искането, установяващи наличието на образувано досъдебно производство.               

Съдът, след като обсъди представените по делото доказателства, намира искането за допустимо и основателно, като направено от надлежен орган, в рамките на вменените му правомощия, при наличието на съответното висящо производство. Искането е подкрепено с доказателства, установяващи релевантни за производството факти и е мотивирано със съображения, от които може да се направи обоснован извод за необходимостта от разкриване на данъчна информация от органа по приходите.

Като взе предвид горните обстоятелства и на основание чл. 75, ал. 1, т.1 и ал. 2 от ДОПК , във вр. с чл. 72, ал. 1 от с. к., съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ДОПУСКА разкриването от ТД на НАП – Бургас на сведения, съставляващи данъчна информация по смисъла на чл. 72, ал. 1 от ДОПК, като същите се предоставят на разследващия орган по досъдебно производство  № ЗМ-292/2008 год. по описа на ОД на МВР - Бургас.

ОПРЕДЕЛЯ обхвата на конкретните индивидуализиращи данни, както следва:

ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ от ТД на НАП – Бургас следната информация  относно “ТРАКЕР” ЕООД, със седалище и адрес на управление в ***, съд. рег. по ф.д. № 469/2003 год. на БОС, с дан. № 1221177955 и представляван от В. И. Х. , с ЕГН **********, както следва:

1. заверени копия на справки-декларации по ЗДДС за периода 01.01.2007 – 31.08.2008 год. и заверени копия от дневника за покупки и дневника за продажби и протокола за приемане на справките декларации за съответния период.

2. да се приложат данъчни фактури, ако има иззети такива в хода на извършени данъчни ревизии за периода 01.01.2007 – 31.08.2008 год.

3. заверени копия от ДРА, заедно с цялата преписка от данъчното досие за задълженото лице, за периода 01.01.2007 – 31.08.2008 год. Да се приложат, ако има иззети първични и вторични оригинални счетоводни документи.

4. заверени копия от актове за прихващане, приспадане и възстановяване по ЗДДС, за периода 01.01.2007 – 31.08.2008 год.

5. заверени копия от справките за декларираните дълготрайни материални активи – сгради, машини и МПС, чиито стойности са посочени в група 20, за периода 01.01.2007 – 31.08.2008 год.

6. да се отговори в писмен вид какви уведомления са изпращани до прокуратурата във връзка с търговското дружество, за периода 01.01.2007 – 31.08.2008 год.

7. да се отговори в писмен вид какви мерки са предприети спрямо търговското дружество – заведени изпълнителни дела – номер, дата; мерки във връзка със ЗБДС, други, за периода 01.01.2007 – 31.08.2008 год.

8. да се отговори в писмен вид кои лица са били пълномощници на търговското дружество при подаване на справки-декларации, насрещни проверки и ревизии, за периода 01.01.2007 – 31.08.2008 год. Да се приложат пълномощни на упълномощените лица.

9. да се посочат банковите сметки на данъчния субект за периода 01.01.2007 – 31.08.2008 год.

10. да се отговори в писмен вид към настоящия момент назначени ли са данъчни ревизии на данъчния субект – да се посочат номер, дата на акта, срок за приключване на ревизията.

11. да се приложат заверени копия от справки за брой осигурени лица по тип осигурен (по трудови и облигационни правоотношения) за периода 01.01.2007 – 31.08.2008 год.

12. да се отговори в писмен вид кога е извършена регистрация по ЗДДС на търговското дружество. Да се приложи заверено копие на акта за регистрация/дерегистрация.

 13. да се приложат заверени копия на VIES декларации, подавани от търговското дружество за  периода 01.01.2007 – 31.08.2008 год. за осъществени вътреобщностни придобивания и дневници за покупко-продажби към тях, както и заверени копия от протоколи за приемането на декларациите.

 

ОПРЕДЕЛЯ 10/десет/-дневен срок за разкриване на сведенията, считано от получаване на настоящото определение.

Определението не подлежи на обжалване.

        

                                                                                           

                                                                      СЪДИЯ:…………………….