Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 1709              10 октомври  2018  година           град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на четвърти октомври, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар Б. Недкова

Прокурор Христо Колев

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 1852 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл.АПК.

Образувано е по касационна жалба на С.П.П. ***, против решение № 846 от 20.06.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1464/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, в частта, с която е потвърдено наказателно постановление/НП/ № 18-0769-000183 от 07.03.2018 г., издадено от началник група, сектор „Пътна полиция”/ПП/, ОД МВР Бургас, в частта с която, на касатора, за нарушение на чл.103 от Закона за движението по пътищата/ЗДвП/,  на основание чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП, е наложена глоба в  размер на 200.00/двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за шест месеца.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че решението е неправилно. Иска да се отмени като вместо него бъде редуциран размера на наложените му наказания за нарушението по чл.103 ЗДвП.

Ответникът - началник група, сектор „Пътна полиция”, ОД МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура  Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд Бургас да се остави в сила като правилно и законосъобразно.

 Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

С оспореното пред районния съд наказателно постановление С.П.П. е санкциониран за три отделни нарушения на основание чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП, чл.174, ал.3, пр.1 ЗДвП и на основание чл.185 ЗДвП, а именно за това, че на 19.02.2018 г. около 21.30 часа, в гр. Бургас, по ул. “Сан Стефано“ управлявал автомобил марка „Мазда“ с peг. № А0229НК като не спрял на подаден „стоп-сигнал” със стоп палка-образец на МВР от контролен орган - нарушение на чл.103 ЗДвП; отказал да бъде изпробван за употреба на алкохол с техническо средство дрегер и не изпънил предписание за изследване с доказ.анализатор и за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химично лабораторно изследване за установяване на концентраията на алкохол в кръвта му - нарушение на чл.174, ал.3 ЗДвП и управлявал автомобила с наложено наказание глоба, незаплатена в срока за доброволно плащане - нарушение на чл.190, ал.3 ЗДвП.

Районен съд Бургас, с решение № 846 от 20.06.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1464/2018 г. по описа на съда, е отменил наказателно постановление № 18-0769-000183 от 07.03.2018 г., издадено от началник група, сектор „Пътна полиция”/ПП/, ОД МВР Бургас, в частта с която на С.П.П., за нарушение на чл.190, ал.3 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 20.00 лева, на основание чл.185 ЗДвП, и е потвърдил наказателното постановление в частта, с която, за нарушение на чл.103  ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП, на П. е наложена глоба в  размер на 200.00/двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за шест месеца, и в частта, с която на същия за нарушение на чл.174, ал. 3 ЗДвП, на основание чл.174, ал.3, пр.1 ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 2000.00/две хиляди/ лева и наказание лишаване от право да управлява МПС за 24 месеца.

За да постанови решението, в оспорената част, районният съд е приел за безспорно установено, че на посочените в АУАН и в НП място и време С.П.П. не спрял управлявания от него лек автомобил на подаден стоп сигнал със стоп палка от контролен орган, с което нарушил чл.103 ЗДвП и за което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност, на основание чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП.

Касаторът не оспорва, че е извършил нарушението на чл.103 ЗДвП. Основното му възражение е, че размерът на наложените му наказания за това нарушение е прекомерно завишен и не е съобразен с обективното положение и социалния му статус на човек, който работи като таксиметров шофьор и това е единственият възможен за него начин да издържа семейството си. Според касатора наложеното му наказание за нарушение на чл.174, ал.3 ЗДвП лишаване от право да управлява  МПС за срок от 24 месеца е достатъчно, за да се постигне индивидуалната превенция.

Така постановеното решение е правилно в оспорената част. Размерите на ноложените наказания на касатора глоба и лишаване от право да управлява МПС за нарушение на чл.103 ЗДвП са в предвидените в чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП максимуми - 200.00 лева, съответно шест месеца, и са определени в съответствие с обществената опасност на нарушителя, предвид наличните по делото данни за извършени от него предходни нарушения на ЗДвП. С оглед изложеното възражението, че наложената му санкция е прекомерно завишена е неоснователно. Неоснователни са и доводите, че е достатъчно наложеното му наказание за извършеното нарушение на чл.174, ал.3 ЗДвП, тъй като съгласно чл.18 ЗАНН за всяко нарушение се налага и изтърпява отделно административно наказание.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд  Бургас, ХIV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 846 от 20.06.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 1464/2018 г. по описа на Районен съд Бургас, в частта, в която е потвърдено наказателно постановление/НП/ № 18-0769-000183 от 07.03.2018 г., издадено от началник група, сектор „Пътна полиция”/ПП/, ОД МВР Бургас, в частта, с която на  С.П.П. ***, за нарушение по чл.103  ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.4 ЗДвП, е наложена глоба в  размер на 200.00 /двеста/ лева и лишаване от право да управлява МПС за шест месеца.

Решението е окончателно.

                           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

  

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

                                              

                                               2.