ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети ноември                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1852 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Марина Иванова-Мидея“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Н., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Марина Иванова-Мидея“ ЕООД против ревизионен акт № Р-02000216008004-091-001/28.03.2017г. издаден от началник сектор-възложил ревизията и главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията и потвърден с решение №144/16.06.2017г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания ревизионен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, включително да установи наличието на основанията по чл.122, ал.1 от ДОПК.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения ревизионен акт. УКАЗВА на жалбоподателя, че съгласно нормата на чл.124, ал.2 от ДОПК, фактическите констатации в ревизионния акт се смятат за верни до доказване на противното, когато наличието на основанията по чл.122, ал.1 от ДОПК е подкрепено със събраните доказателства,.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата на моя доверител. Имам доказателствени искания, като първото е да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, с формулирани въпроси в молба, която представям днес с препис за другата страна. Следващото ни искане е да бъдат допуснати гласни доказателства, като след това ще имам искане за ангажиране и на съдебно-счетоводна експертиза. Искането ни е да бъдат допуснати двама свидетели, като по възможност единият свидетел да бъде член на ревизиращия екип, за обстоятелството, както в експертизата съм изискала - коя цена чете софтуера и коя цена баркода, тъй като в аптеката цените са определени, има предел на цените, като търговеца не продава винаги на пределни цени. В хода на ревизията има и извършена проверка, но не е обективирана подробно в съставения протокол, а е приложена една единствена фактура със снимка на състоянието на цените спрямо фактурата. Моята доверителка почти във всеки един момент е продавала на цени под пределните, а четецът и базата данни на програмния продукт чете цените на пределните цени. Затова е искането ни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата, като неоснователна и недоказана. Да се приеме административната преписка. Не разбрах какво ще установява ревизора? Обстоятелството от тази проверка ли да изяснят?

 

АДВОКАТ Н.: Нямаме претенции кой от членовете на ревизиращия екип ще бъде призован. Да, искам да разяснят как е преминала проверката при която са установявали продажни цени, надценки, тъй като изготвеният протокол не е много подробен. Това е протокол от 04.02.2017г., като на проверката са присъствали Г. П. и А. К.. Моля да бъде допуснат и още един свидетел, при режим на довеждане, който е клиент на доверителката ми.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: В момента предоставям на съда по искането за експертиза, тъй като въпросите са много и не мога да взема отношение по всичките, но моля за възможност да се запозная и да задам също така въпроси към вещото лице, при съответен депозит. Искам да уточня, че дискът с иззетите база данни се намира в архива на НАП, като този към преписка е с обработените вече данни и следва това да се има предвид от вещото лице. Относно искането за разпит на свидетел, също моля за възможност да посочим име на евентуално лице, което може да даде допълнителни обяснения, освен посочените в протокола. Представям справка- писмо от „Борика” АД, ведно с удостоверения по чл.24, ал. 1 от ЗЕДЕП, относно валидността на електронните подписи, с които са подписани издадените административни актове.

 

АДВОКАТ Н.: Да се приемат представените в днешното съдебно заседание доказателства, не оспорваме валидността на електронните подписи.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от адв.Н. въпроси, формулирани в представената в днешното съдебно заседание молба. Вещото лице следва да отговори на въпросите, след като извърши сравнение на информацията на диска находящ се при жалбоподателя и ответника, както и този приложен по делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 350 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза Щ.П., който да бъде уведомен след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

ДАВА възможност на ответника в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, да постави допълнителни задачи към вещото лице, както и да посочи свидетеля, който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание .

 

ДОПУСКА двама свидетели на жалбоподателя, като единият да бъде доведен от жалбоподателя, а другия от ответника в следващото съдебно заседание.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.01.2018г. от 10.20ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: