ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети април                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1852 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:26 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Ученически отдих и спорт”ЕАД, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.К., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.В.Б., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Г.К., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.С.Р., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.Р., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Д., редовно призован, не се явява. За него адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.Д., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.В., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Х.Й., редовно призована, не се явява. За нея адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.Б., редовно призован, не се явява. За него адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.К.Й., редовно призован, се явява лично и с адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.В.Х., редовно призован, не се явява. За него адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.К.Р., редовно призована, не се явява. За нея адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Щ.А., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.П., Р., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.П.Р., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Б.С., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Г.П., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Б.З., редовно призован, не се явява. За него адвокат А., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Щ.Р., редовно призован, не се явява и представлява.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша в днешното съдебно заседание

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

Д.С.С. - 50години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Представила съм писмено заключение с приложена към него скица, които поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам въпроси. Да се приеме експертизата.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ И.: Моля вещото лице да отговори на стр.2 на въпрос 2, как е установила, че сградата има хидроизолация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Става въпрос, че бетонната плоча има хидроизолация, а не за сградата. Това го установих от огледа. Става въпрос за покрива.

 

АДВОКАТ И.: Някакви лабораторни, физически изследвания или други извършили ли сте за да установите тази хидроизолация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не, не съм извършвала. Тази хидроизолация представлява обикновено един слой смола или воалит и не е необходимо да се прави изследване, за да се установи дали я има. Това е покритие и не е необходимо някакво специално изследване да се прави. В случая покритието не съм обърнала внимание какво точно е, но така се изгражда бетоновата плоча за покрива. Не мога да кажа в момента дали е имала покритие, но според мен това не е съществено.

 

АДВОКАТ И.: Запазена ли е носещата конструкция на сградата?. Това е във връзка с този втори отговор на втора страница.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Да, носещата конструкция на сградата е запазена.

 

АДВОКАТ И.: Пак в същия отговор, последното изречение където сте записали, че сградата не се обитава и това не е възможно без да се извършат ремонти дейности, какви ремонти дейности биха били необходими да се извършат така, че сградата да се обитава?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Възразявам срещу така поставения въпрос.

 

АДВОКАТ И.: Въпросът ми е във връзка с направения извод на вещото лице, че без да се извършат ремонтни дейности, не може да бъде обитаема сградата. Как вещото лице определи, че спален блок 4 в АДС 1642/16.01.1990г.  на Общински съвет Несебър представлява тази сграда?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Направила съм този извод, но не мога да отговаря какви строителни дейности трябва да се извършат. Относно вторият въпрос, по делото има скица-извадка от кадастрален план на лагерите преди кадастралната карта, където са отбелязани и се виждат всички блокове. Имам предвид находящата се на стр.45 от делото извадка от кадастрален план, което е към АДС. По площ също съответства сградата на тази сграда. Площта е описана в акта.

 

АДВОКАТ И.: В тази извадка пише 306 кв.м., а нашата сграда е двеста и няколко кв.м., получава се разминаване.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Разминаването в тази скица на л.45 са от това, че са дадени стълбищата, които не са обект на нанасяне в Кадастралната карта и не са нанесени и оттам идва разликата в площта. Като се нанесат тези стълбища става площта упомената в АДС. Скицата е мащабна и по ситуация мога да позная коя сграда коя.

 

АДВОКАТ И.: Друг документ за собственост, официален, разглеждали ли сте за да оформите това ваше твърдение?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не съм гледала друг документ за собственост за да отговаря на въпрос 5.

 

АДВОКАТ И.: Някакви строителни книжа разгледахте ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Не, не съм търсила строителни книжа, тъй като такава задача не ми е поставяна и не съм поверявала за такива.

 

АДВОКАТ И.: Оспорваме експертизата, в частта на отговор на въпрос 2 и въпрос 5 от депозираното заключение. Моля, съдът да допусне повторна експертиза по тези въпроси на които да отговори вещо лице конструктор. Тези въпроси считам за съществени, с оглед събирането на доказателства и изясняване на фактическата обстановка. Представям снимков материал.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Възразявам срещу снимковия материал да бъде приет като доказателство.

 

АДВОКАТ И.: Заявявам, че носещата конструкция на сградата е изцяло нарушена и въобще унищожена, предвид на което сградата не би могла да съществува в това си състояние и снимките ясно го показват. Оспорвам приложеното по делото доказателство от жалбоподателя извадка от кадастрален план на л.45 от делото, въз основа на която вещото лице е обосновала отговор на поставената от съда задача по въпрос 5. Тази схема не е и скица, дори не е заверена от жалбоподателя, предвид на което няма каквато и да е доказателствена стойност. Вещото лице по повторната експертиза следва да опише фактическото състояние на сградата в частта дали действителност има хидроизолация на сградата, дали при извършването на ремонтни дейности би могла да бъде възстановена сградата, дали конструкцията-носещата е запазена, това е въпрос 2. По въпрос 5 по целия въпрос. Остава въпроса и дали има строителна документация тази сграда, ако има да си изясним статута на сградата, площта и собствеността.

 

АДВОКАТ А.: Колежката И. изчерпа и моите въпроси и за да не губя време, аз също считам че експертизата не е изготвена по т. 2 и т.5 компетентно, нито по т.5 обосновано. Оспорвам заключението на вещото лице в тези две точки. Поддържам искането на адвокат И. за повторна експертиза в тази част. Имам само един въпрос към вещото лице, а именно - въпросни стълби мерихте ли ги?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.: Мерила съм ги, но на място не съм ги мерила. Скицата е мащабна, аз съм видяла частта нанесена в Кадастралната карта. Графично съм измерила дали отговаря на тази площ. Стълбите са външни и си личи, къде е частта на сградата, къде са.

 

АДВОКАТ Г.: Има коридори в западната страна.

 

АДВОКАТ А.: Необоснован е извода за идентичност. Не може да се установи без строителни документи и без строителни книжа. Във АДС има и други сгради със същата площ, те са от с номера 1,2 и 3 и са с площ 306 кв.м., така че този извод ми се струва напълно необоснован. Още повече, че единствено вещото лице се позова на скица извадка, посочена в съдебното досие на стр. 45, което е неясно извадка от какво точно е, тъй като не е документ издаден от компетентен орган, удостоверяващ официален документ , от какъв план е, за регулация и за какво става дума.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема г-жо председател, считам че искането за назначаване на повторна експертиза, която да отговори на въпроси 2 и 5 е неоснователно, тъй като въпросът към вещото лице е ясен и конкретен, а именно да извърши оглед на място и да опише фактическото състояние на сградата. Следващият въпрос не считам, че също следва да се отговаря. Скицата, която е приложена на л.45 от делото е взета от Областна администрация Бургас. Всичките тези въпроси са изяснявани по гражданските дела, по които представих в предходното съдебно заседание, съдебни решения и въпросът относно съществуването на сградата е ясен. Отделно от това, което е във връзка с експертизата, снимките са неотносими, тъй като са изборно снимани от страната и за части, за които вещото лице е посочило, че са разрушени, като в останалата част на сградата същите са в относително добро състояние. Отделно от посоченото, за строителните книжа не е ставало въпрос до сега, като в случай, че е необходимо, ще ги представим.

 

АДВОКАТ Г.: Считам, че е неоснователно искането за експертиза, предвид дали една сграда частично е разрушена, дали има нужда да се извършват ремонтни дейности, тъй като това е неотносимо към настоящото производство и ако сградата е негодна има си ред. Същественият въпрос е дали сградата има покрив, за да бъде предмет на съобразно ЗУТ на собственост. Собствеността се установява с документа за собственост, който се представя от страната, която иска да го установи.

Няма нужда да се изследват строителни книжа, няма връзка с делото, въпросът е има ли я сградата, като предмет на кадастъра и да се представи документ за собственост.

 

АДВОКАТ И.: Г-жо съдия, аз не съм съгласна с аргументите изложени от адвокат Г. и процесуалния представител на жалбоподателя, тъй като именно това е причината за образуване и на настоящото дело. Точно и ясно в отказа на административния орган е записано, че така съществуващата сграда е заличена, тъй като е силно разрушена и това е станало още през 2012г. и е от съществено значение точно и ясното описание, пет години след като е заличена от Кадастралната карта на с. Равда дали същата трябва да бъде нанесена, като състоянието и е още по окаяно с оглед нагледния снимков материал. По тази причина искаме допускането на експертиза, която да се извърши от вещо лице конструктор, който да отговори дали действително имаме сграда, която да подлежи на нанасяне в Кадастралната карта. Това е от съществено значение и би ли могло да съществува такъв обект за нанасяне в Кадастралната карта. Това е предмета и на спора.

 

АДВОКАТ Г.: Тази експертиза не е за вещо лице конструктор, като за безспорното установяване на този факт дали е налице сграда в имота не възразявам, но според мен след като има покрив, има сграда. СГКК не може и не е компетентна да каже дали сградата е дотам разрушена, това е в компетентността на друг орган.

 

АДВОКАТ А.: Нямам какво да добавя друго.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Тази заповед, която е приложена по преписката от 2012 г. с която сградата е заличена, не сме уведомявани за нея, с оглед на това ще има образувано още едно дело. Във връзка с експертизата, считам че ако е така, то следва да се допусне нова експертиза но не и тази да бъде оспорвана, щом искате да изяснявате има ли покрив или не.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице С., като му определя възнаграждение в размер на 400лв., платими от внесения депозит /л.234 -50лв, л.241 -350лв. от делото/.

По направеното искане за допускане на експертиза, съдът намира същото за основателно, като относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, която да се изготви от вещо лице конструктор, като вещото лице следва да отговори на въпрос 2 от заключението на вещото лице С., а именно след като извърши оглед на място да опише фактическото състояние на сградата, както и какво е състоянието на нейната конструкция. Заключението следва да бъде съпроводено със снимки.

Вещото лице ДА ИЗВЪРШИ ОГЛЕД НА МЯСТО, след като се свърже с жалбоподателя и процесуалните представители на заинтересованите страни, като в случай че се изяви от тях желание могат да присъстват на огледа.

ОПРЕДЕЛЯ депозит  за допуснатата експертиза в размер на 200 лева, платими от заинтересованите страни, чиито процесуален представител е адвокат И., в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С.И., който да бъде уведомен след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

ОСТАВЯ без уважение искането за повторна експертиза, която да отговори на въпрос 5 от заключението на вещото лице С., тъй като същият не е от компетентността на инженер-конструктор.

ОСТАВЯ без уважение искането за приемане като доказателства по делото на представените от адвокат И. 5 броя снимки, тъй като не става ясно кога са направени, от кой и на коя точно сграда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Представям във връзка с дадените ми в предходното съдебно заседание указание, оригинал  на АДС №1642/16.01.1990г.

 

Съдът след като ИЗВЪРШИ съпоставка на представения оригинал на АДС №1642/16.01.1990г. и на приложеното по делото копие /на л.43 и л.44/, установи тяхната идентичност, като констатира, че на заглавната страница има положени два печата на Общински народен съвет Несебър, Бургаска област, и надпис в средата на печата „Изпълнителен комитет“, като идентичен печат е положен и на втората страница от АДС, който печат не се вижда на представеното по делото копие. След извършената констатация, съдът върна представения оригинал на юрисконсулт Ч..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Представям и друго копие на АДС №1642/16.01.1990г., на който се вижда този печат на втора страница и моля да го приемете по делото. Представям и АДС №3949/19.02.1960г., които е в копие.

 

Съдът извърши съпоставка на представеното копие на АДС №3949/19.02.1960г., заверено от областта управа Бургас с вярно с оригинала, с така представеното копие по делото на л.42 и след като установи тяхната идентичност, го върна на юрисконсулт Ч..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямаме оригинал на този акт, като копието ни е предоставено от Областна управа Бургас. Така е изчезнал оригинала по някое от предишните граждански дела, затова се снабдихме от Областна управа с копие.

 

АДВОКАТ И.: Оспорвам представения като оригинал документ на АДС №3949 от 1960г. Същият документ има само печат и подпис, без да е упоменато лицето, което е положило пописа и документа няма доказателствена сила. Мисля, че процесуалният представител на жалбоподателя би могъл да се снабди с официално заверено копие на този акт, от което да е видно кой удостоверява, че той съответства на съхраняваните в архива на Областна управа Бургас документи за държавна собственост.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да се изиска служебно от Областта управа Бургас заверено копие от АДС № 3949/1960г., тъй като след като ние поискахме такова, ни се предостави това копие, което представихме.

 

АДВОКАТ Г.: Не възразявам да по направеното искане.

 

АДВОКАТ А.: Придържам се към становището на адвокат И..

 

Съдът намира направеното искане за представяне на  заверено копие на АДС №3949/1960г. за основателно, предвид на което на основание чл.192 от ГПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да представи нарочна молба, с копие за Областна управа Бургас, за да се изиска от нея да представи АДС №3949/19.02.1960г., като в представено копие следва да се отбележи лицето, което го е сравнило с оригинала.

 

АДВОКАТ А.: Тъй като задължението към жалбоподателя беше не само да представят АДС-та, но и приложените скици, ще се представят ли такива?.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля, да ми бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдим с приложените скици от Община Несебър, тъй като имахме затруднение със снабдяването им. Имали сме ги в оригинал, но същите са приложени по някои дела и в момента разполагаме само с копия. Моля, също така да ни бъде предоставена възможност да изискаме пак със съдебно удостоверение от Областна управа Бургас, скицата която беше коментирана при изслушване на съдебната експертиза, приложена на л.45 от делото.

 

АДВОКАТ Г.: Не възразявам по направените искания.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам искането да бъдат представени всички скици по преписката.

 

АДВОКАТ А.: Считам, че тъй като става дума за планове, които са публични, снабдяването с извадки от тях е достъпно за всеки и жалбоподателят следваше да изпълни към днешна дата това си задължение и не бива да се дава последваща възможност за представянето им, още повече, че черпи права от всички скици с жалбата. Предоставям на съда.

 

Съдът счита направените искания от жалбоподателя за основателни, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

Да се ИЗДАДАТ исканите две съдебни удостоверения на жалбоподателя, които да му послужат да се снабди с документи от Областна управа Бургас и Община Несебър, след представяне на доказателство за внесена държавна такса в общ размер на 10 лева за двете удостоверения.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.06.2017г. от 11.30ч., за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице С.И., след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: