ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 20.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети юни                                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1852  по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ученически отдих и спорт”ЕАД, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.К., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.В.Б., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Г.К., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.С.Р., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.Р., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Д., редовно призован, не се явява. За него адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Д., редовно призован, не се явява. За него  адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.Д., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.В., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Х.Й., редовно призована, не се явява. За нея адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.Б., редовно призован, не се явява. За него адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.К.Й., редовно призован, не се явява. За него адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.В.Х., редовно призован, не се явява. За него адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.К.Р., редовно призована, не се явява. За нея адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Щ.А., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.П., Р., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.П.Р., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Б.С., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Г.П., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Б.З., редовно призован, не се явява. За него адвокат А., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Щ.Р., редовно призован, не се явява и представлява.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Издадени са съдебни удостоверения на жалбоподателя с оглед направените уточнения от него, които да обслужат пред Община Несебър и Областна управа Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№5075/19.05.2017г. от областен управител на Област Бургас, с приложено към него заверено копие от Акт за държавна собственост №3949/19.02.1960г., което копие е сверено и заверено от Антоанета И., на длъжност старши юрисконсулт, в отдел „ПНО“ в Областна администрация Бургас.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да ми бъде предоставена експертизата за запознаване.

 

Съдът ПРЕДОСТАВИ копие от заключението на вещото лице на юрисконсулт Ч..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Моля да бъде прието представения акт за държавна собственост. Относно експертизата, какво да възразя като сградата е бутната, като в тази връзка моля да я приемете като ще имам доказателствено искане.

 

АДВОКАТ Г.: Да, се приеме представения Акт за държавна собственост от Областна управа Бургас.

 

АДВОКАТ И.: Да се приеме заверения препис от Акт за държавна собственост и се пристъпи към изслушването на вещото лице по изготвената експертиза.

 

АДВОКАТ А.: Да се приеме  представения  заверен препис от Акта за държавна собственост. Не възразявам да се изслуша експертното заключение.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното с писмо вх.№5075/19.05.2017г. от областен управител на Област Бургас, заверено копие от Акт за държавна собственост №3949/19.02.1960г., което копие е сверено и заверено от Антоанета И., на длъжност старши юрисконсулт, в отдел „ПНО“ в Областна администрация Бургас.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

С.  Ж.И. –години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение с приложена към него скица и снимки, които поддържам. Към момента на огледа, вече я нямаше сградата. Приложил съм снимки какво е  на място в момента на огледа. Наоколо имаше и други сгради, но не съм ги гледал. Тази, процесната сграда я няма, теренът е добре подравнен с дребни отпадъци, което е останало от строителните отломки, като съм написал е направена оградата на процесния имот, в която е била разположена по-голяма част от процесната сграда.

        

АДВОКАТ И.: Вещото лице да отговори на въпросът, който е констатиран като отговор от него стр.2, втори абзац долу на горе, а именно как е определил, че площта на подравнения терен от строителни отпадъци съвпада с площта на бившата сграда? Въз основа на какви документи или съответно негови изследвания е установил това?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Използвал съм за отговор на въпроса,  работна скица, която е приложена по делото, където е направено геодезическо заснемане на процесната сграда със съответните размери - дължина и широчина. Записал съм в заключението и окомерно прецених тези размери по скицата на геодезическото заснемане и това, което е като подравненият терен вече след строителните отпадъци и което съвпада като размер със сградата посочена в тази работна скица и което ми дава основание да твърдя, че така подравненият терен от отпадъци е бившата  сграда.

 

АДВОКАТ И.: Точно с площта на бившата сграда ли съвпада подравнения терен и освен окомерно по друг начин установихте ли го?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Окомерно установяване спрямо геодезическото замерване по скицата, приложена по делото. Замервания не съм правил на място.

 

АДВОКАТ И.: Успяхте ли да констатирате на място основите на сградата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Всичко е подравнено, няма видимост на основани.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Възразявам на въпроса, ясен и категоричен е зададения въпрос и касае сградата.

 

ВЕЩО ЛИЦЕ И.: Нищо няма видимо. Не се виждат основи на място.

 

АДВОКАТ И.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛ Ч.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице И., като му определя възнаграждение в размер на 200лв., платими от внесения депозит /л.259 от делото/.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Имам допълнителни доказателствени искания, във връзка със сградата, която съществуваше на място, преди да допуснете разглеждането на тази експертиза, а именно има събрани снимки на сградата, които са представени по адм.д.№№ 1118/2017г. и 1119/2017г. по описа на Административен съд Бургас от административния орган и моля да ми бъде предоставена възможност да се снабдим с тях. Снимките са преди срутването на сградата.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам доказателствени искания.

 

АДВОКАТ И.: Аз единствено възразявам против така зададения въпрос и моля съдът служебно да изиска от Община Несебър така изготвените снимки, на процесната сграда преди нейното събаряне, за които говори юрисконсулта,.

 

АДВОКАТ А.: Нямам доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не възразявам по този начин, тъй като административният орган ги е приложил по другите дела.

 

АДВОКАТ А.: Предметът на настоящото дело е съвсем различен и няма връзка с поисканите документи от процесуалния представител на жалбоподателя. В тази връзка считам, че това не може да бъде доказателствено искане относимо към настоящия спор и повод за отлагане на настоящото дело.

 

АДВОКАТ И.: Присъединявам се към становището на адвокат А.. Цели се протакане на делото, като исканите доказателства са неотносими към предмета на делото и същото е неоснователно. Предметът на делото е съвсем различен, а именно отказ на СГКК и считам, че не би следвало да бъде уважавано искането.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Заповедта, която се обжалва по адм.д.№ 1118/2017г. и № 119/2017г. е № 551/27.04.2017г. и е издадена от кмета на Община Несебър.

 

Съдът счита така направеното искане от юрисконсулт Ч. за основателно поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Несебър, в 7-дневен срок от уведомяването да представи снимките направени входа на административното производство по издаване на заповед №551/27.04.2017г. на кмета на Община Несебър.

 

СТРАНИТЕ по отделно: Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2017г. от 11.30ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: