ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети февруари                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1852 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ученически отдих и спорт”ЕАД, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.К., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.В.Б., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Г.К., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.С.Р., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.Р., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Д., редовно призован, не се явява. За него адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.Д., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.В., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Х.Й., редовно призована, не се явява. За нея адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.Б., редовно призован, не се явява. За него адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.К.Й., редовно призован, се явява лично и с адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.В.Х., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.К.Р., редовно призована, не се явява. За нея адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Щ.А., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.П.Р., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.П.Р., редовно призована  по реда на чл.47 от ГПК, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Б.С., редовно призован по реда на чл.47 от ГПК, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Г.П., редовно призован по реда на чл.47 от ГПК, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Б.З., редовно призован, не се явява. За него адвокат А., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Щ.Р., редовно призована, не се явява и представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Ученически отдих и спорт”ЕАД против писмо изх.№17-321/07.07.2016 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, с което е постановен отказ за изменение на одобрената със заповед № РД-18-58/16.04.2008 г. на ИД на АГКК, кадастрална карта и кадастрален регистър на с.Равда, община Несебър, област Бургас по отношение на ПИ 61056.501.628 и ПИ 61056.501.613, състоящо се в нанасяне на сграда, съгласно геодезическо заснемане, предмет на заявление вх.№01-60596/01.03.2016г..

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган и на лицата, за които оспорвания акт е благоприятен, че тяхна е доказателствената тежест да установят съществуването на фактическите основания посочени в административния и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите от които черпи благоприятни правни последици, както и за установяване на твърденията изложени в жалбата .

 

УКАЗВА на страните, че в случай, че не бъдат ангажирани доказателства и не бъдат направени доказателствени искания, делото ще бъде решено, с оглед наличните такива.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Поддържам жалбата. Моля, да бъдат приети представените с жалбата писмени доказателства, както и представените от административния орган доказателства. Искам да обърна внимание, че със заповед №КД-1402-1397/ 27.07.2012г., не сме запознати, и сега  при образуване на делото същата е представена. Моля, да ми бъде дадена възможност да представя учредителния акт. Моля, да бъде допусната съдебно-техническа експертиза  вещото лице по която след като посети на място  имоти с ПИ 61056.51. 628 и 610056.501.613, както и ТСУ Несебър, да отговори на въпроси, които съм изложила в нарочна молба, която представям.

 

В ЗАЛАТА ВЛИЗА адвокат Г. пълномощник на Х.Х..

 

Съдът запозна адвокат Г. с извършените до момента процесуални действия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЧАПОВА: Представям и моля да приемете като доказателство по делото учредителния акт на дружеството, като на 20 страница под № 133 е посочена Почивна база Стара Загора. Имотът  е в капитала на дружеството и искам да обърна внимание, че имотите на дружеството са включени в списъка за приватизационен и след приватизационен контрол и не могат да бъдат извършвани с него разпоредителни сделки. Представям и моля да приемете скица от ТСУ Несебър от 2012г., където е отбелязана тази сграда. Представям и още една скица. Сградата се намира южно от спортна площадка, като в нейната южна страна има полумасивна умивалня и се намира в парцел 537, което е под номер от другата скица, която представям. Първоначално е била в парцел 537, след като е променен кадастралния номер и идентификатора е имало номер 407, а сега е с номер 628.1 последни цифри.

 

АДВОКАТ Г.: Нямам възражение по извършените до момента процесуални действия. Оспорвам жалбата. Доказателствени искания нямам към момента.

 

АДВОКАТ И.: Оспорвам жалбата като недопустима и неоснователна на подробно изложените основания в депозирания по делото отговор от нас. Моля, да допуснете направените в същия този отговор доказателствени искания, а именно да се допусне съдебно-техническа експертиза,  с поставени въпроси към нея. Моля, да задължите жалбоподателя да представи в оригинал акт за частна държавна собственост № 1642/16.01.1990г. издаден от Общински народен съвет Несебър /л. 38 от съдебната преписка/, който акт посочва като титул за собственост на сграда с проектен номер  61056.501.628.1. Оспорвам искането на жалбоподателя по представената в днешното съдебно заседание  молба, с така зададените въпроси. По конкретно, ако трябва да се спра на всеки един от въпросите, справката която се иска от вещото лице да бъде извършена в Община Несебър е невъзможна. Част от въпросите са изцяло правни и не биха могли да бъдат в компетентността на вещото лице, като например въпрос 4. Друга част от въпросите са неточно и некоректно зададени, например въпрос 1 за който жалбоподателят е записал, че има акт за държавна собственост без да го представи, нито пък да го цитира какъв е този акт. Номер 3 е изцяло неточен, за кой имот става въпрос, и въобще неясно зададен въпрос. Въпрос Номер 5 е непълно и неточно зададен въпрос, къде да съществува тази сграда. Въпроси 7 и 8,  касаят обстоятелства, които са извън предмета на делото и община Несебър не би имала възможността да представи необходимата информация за да отговори вещото лице и за това би следвало да се задължи жалбоподателя да представи документи за собственост, защото конкретно тук това се цели с отговора на вещото лице, и което жалбоподателя иска да се установи по настоящото дело. Предвид на горното, моля, да не приемате молбата в този и вид.

        

АДВОКАТ А.: От името на доверителя ми, оспорвам подадената жалба като изцяло неоснователна. Считам постановения отказ за законосъобразен. Моля, да задължите жалбоподателя да представи в оригинал двата акта за държавна собственост, от които  извежда правото на търговското дружество, които са представени по делото в копие. Моля да задължите жалбоподателя да представи в оригинал и двете скици, представени днес. Това е процесуална възможност по чл.114 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, да се задължи жалбоподателя да представи в оригинал тези документи, като ако не бъдат представени моля, да се изключат от доказателствата по делото. С оглед искането за съдебно-техническа експертиза, поддържам становището на колегата И.. Считам, че формулираните задачи от жалбоподателя са неточни и неясни, объркват се предходни идентификатори с настоящия. По отношение на въпрос 4, поддържам да не се допуска, особено във втората част, той е изцяло правен.  По въпроси 5 до 8, моля да не бъдат допуснати, тъй като касаят обстоятелства извън прекия предмет на делото и няма да доведат до изясняване на правния спор. Запозната съм с формулираните  задачи на адвокат И. към съдебно-техническата експертиза и не възразявам да бъдат допуснати.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЧАПОВА: Във връзка с искането за представяне на Актовете за държавна собственост, Вие оспорвате верността ли? Заверила съм всичко с вярно с оригинала, ако правите оспорване на верността да откриваме производство по оспорване. Относно писмения отговор на адвокат И., правя следното искане, моля да не бъде допускана експертизата с така формулираните от нея въпроси. Трите въпроса са непълни, несян  и неточни. Говори се за  идентификатор с последни цифри 613, а сградата попада изцяло в двата идентификатора с последни цифри 628 и 613. Въпрос 2, по принцип въпроса ми е в същия ред зададен в моята молба. Оспорвам изцяло отговора, като  немотивиран.

 

АДВОКАТ И.: Аз нищо не разбрах какво се оспорва. Напълно неоснователно е оспорването, тъй като същото необосновано и противоречи на съдържанието на точно изложените и конкретни въпроси в писмения ми отговор.

 

АДОВКАТ А.: Аз бих искала първо да задължите жалбоподателя да представи актовете в оригинал, тъй като са приложени ксерокопия по делото. Не оспорвам авторството, а евентуално тяхното съдържание, което вече е по-различно. Бих искала да ги представят в оригинал и да се възползваме от възможността да бъдат изключени от доказателствата по делото, за да може вещото лице да ги изключи при установяване на идентичността.

 

АДВОКАТ И.: Присъединявам се към становището на адвокат А..

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЧАПОВА: Представям едно съдебно решение, тъй като другото е приложено по делото, касаещи изцяло имота. Ако изключим актовете може съдебните решения да изключим. Ако не приемете решенията ще поискаме съдебни удостоверения. Това решение № 289/2001г. по гр.д.№ 9/2000г., касае имот с последни цифри 537. За имот с последни цифри 613, представям решение №89/2014г. по гр.д. № 2046/2011г.  на Окръжен съд Бургас  и определение № 23/15.01.2016г. на Върховен касационен съд по гр.д. №4153/2015г., с което не е допуснато касационно обжалване. Представям и решение на Апелативен съд Бургас № 16/2015г. по т.д.№356/2013г..

 

АДВОКАТ И.: Изцяло оспорвам допълнително представените писмени доказателства от страна на жалбоподателя, а именно копия от съдебни решения по дела, които в случая са неотносими към настоящото административно производство, като дори не се обоснова необходимостта и каква е целта в края на краищата от представянето  на тези съдебни решения. По тази причина, моля, да не се приемат като доказателство по настоящото производство. Изцяло поддържам исканите по производството на оспорване на двата акта за собственост на жалбоподателя върху процесната сграда и ще моля още веднъж задължите жалбоподателя да представи в оригинал тези документи. Искаме да се представят само оригиналите.

 

АДВОКАТ А.: По отношение на трите съдебни решения и определението на Върховен касационен съд, считам че същите са  неотносими по делото и моля да не бъдат приемани, като валидни доказателства и да не бъдат обсъждани. Със съдебните решения не се постановя право на собственост в полза на жалбоподателя и нямат никъде за предмет процесната сграда, която е предмет на настоящото дело и поради по тази причина са неотносими към предмета на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ ЧАПОВА: С оглед на казаното от адвокат А., че не сме собственици, искам да посоча, че и в двете решения, се посочва че заинтересованите страни, които са призовани по делото не са собственици на имота, както на земята така и на сградите.

 

АДВОКАТ И.: Това, че заинтересованите страни не са собственици, не означава, че Вие сте собственици.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства, чиято относимост ще бъде ценена с крайния съдебен акт.

 

На основание чл.183 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да представи оригиналите на актове за държавна собственост от 19.02.1960г. /стр. 42 от делото/, както и № 1642/16.01.1990г. /стр.43-44 от делото/, както и оригиналите на представените в днешното съдебно заседание извадки. УКАЗВА на жалбоподателя, че ако не бъдат представени оригиналите на тези документи, същите ще бъдат изключени от доказателствата по делото.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на следните въпроси

1.Налице ли е идентичност между сграда с идентификатор 61056.501.0.7 заличена от Кадастралния регистър през 2012г., със сградата предмет на процесното заявление, с проектен идентификатор 61056.501.628.1.2.

2. Вещото лице да извърши оглед на място и да опише фактическото състояние на сградата.

3. Вещото лице да извърши проверка в АГКК Бургас и да отговори на въпроса - Сградата с идентификатор 61056.501.0.7, кога е била нанесена в Кадастралната карта и съответно кога е била заличена и бил ли е отразен собственик на същата в Кадастралния регистър, съответно кой и в случай, че са налице изменения да бъдат посочени същите.

4.Вещото лице да посочи в кой имот от Кадастралната карта попада в настоящия момент процесната сграда, като отговора на въпроса да бъде онагледен със скица, като се посочи и кой е отразения собственик на имота в Кадастралния регистър.

5.Процесната сграда попада ли между сградите описани в Акт за държавна собственост № 1642/16.01.1990г., като се посочи и номера на имота, в който същата попада в случай, че е описана в акта.

 

Вещото лице ДА ИЗВЪРШИ ОГЛЕД НА МЯСТО, след като преди това се свърже с жалбоподателя и процесуалните представители на заинтересованите страни, като в случай че се изяви от тях желание могат да присъстват на огледа.

 

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на съдебно-техническа експертиза  в частта по отношение въпрос 2, 6 и 7, доколкото  въпрос 2 е неотносим към предмета на делото, на въпрос 7 няма как да отговори вещото лице какво е било фактическото положение на имота в посочения минал момент, съответно на част от въпрос 6 ще бъде отговорено с въпросите формулирани от съда.

 

По отношение на искането на адвокат И. за въпроси към съдебно-техническата експертиза формулирани в отговора на стр. 99-91 от делото, ОСТАВЯ без уважение въпрос 1 и въпрос 3, доколкото същите са неотносими към предмета на делото. Въпрос 2 е допуснат вече от съда, като дали съответства строежа на  изискванията на чл.169 от ЗУТ, е правен въпрос и на него не следва да отговоря вещото лице. Въпрос

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 лв., от които 350 лв. платими от жалбоподателя и 50 лв. платими от заинтересованите страни, чиито процесуален представител е адвокат И., в 7- дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който  срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

 

Вещото лице ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства и липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.04.2017г. от 11.00ч., за която дата и час страните редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: