ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 03.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети октомври                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1852 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Ученически отдих и спорт”ЕАД, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.К., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.В.Б., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Г.К., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.С.Р., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.Р., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Д., редовно призован, не се явява. За него адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Д.Д., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.В., редовно призована, не се явява и представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Х.Й., редовно призована, не се явява. За нея адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.Б., редовно призован, не се явява. За него адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.К.Й., редовно призован, се явява лично и с адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Х.В.Х., редовно призован, не се явява. За него адвокат Г., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.К.Р., редовно призована, не се явява. За нея адвокат И., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Щ.А., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.П., Р., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.П.Р., редовно призована, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Б.С., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Г.П., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Б.З., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Щ.Р., редовно призован, не се явява и представлява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

               

ПОСТЪПИЛО е писмо вх.№6851/04.07.2017г. от Община Несебър, с приложени към него констативни актове от 24.04.2017г. и от 15.06.2017г., ведно със снимковия материал към тях /л.296 до л.320 по делото/.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да бъдат приети така представените доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ И.: Няма да сочим други доказателства. Да бъдат приети изпратените от Община Несебър писмени доказателства, а именно констативни актове и снимков материал.

 

АДВОКАТ Г.: Няма да соча докаазтелства. Да се приеме преписката представена от Община Несебър.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№6851/04.07.2017г. писмени доказателства под опис /л.296 до л.320 по делото/.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема г-жо председател, моля да отмените отказа на началника на АГКК-Бургас да бъде извършено исканото от „Ученически отдих“ ЕАД изменение на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Равда, Община Несебър, по отношение на сграда, която се намира в имоти с идентификатори 61056.501.628 и 61056.501.613. Видно от събраните по делото доказателства по безспорен начин беше доказано, че в сочените имоти е била ситуирана сграда, която е била с площ 229 кв.м., на два етажа и с функционално предназначение курортно-туристическа сграда. Считам, че отказът е незаконосъобразен и неправилен и моля да го отмените. Моля, за срок за представяне на писмени бележки. Моля, да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение във връзка с представителството.

 

АДВОКАТ И.: Уважаема г-жо съдия, моля да отхвърлите като несонователна изцяло предявената жалба против отказа на началника на АГКК-Бургас за нанасяне на сграда, подробно описана в жалбата по настоящото дело. Видно от събраните по делото доказателства, жалбоподателят не представи документ, с който да удостовери, че сградата принадлежи на него, както и че такава сграда отговаря на сградата на Наредба№ 3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържане на  КК и КР. В имота на доверителите ми е съществувала сграда, която по никакъв начин не се идентифицира с претенцията на жалбоподателя, нито по площ, нито по установените от вещите лица констатации, като същата тази сграда още през 2012г., с влязла в сила заповед № КД 14021379 от 27.07.2012г. на началника АГКК-Бургас, е била заличена. Видно от събраните по делото доказателства, претенцията на жалбоподателя се основа единствено и само на представените по делото копия на Актове за държавна собственост, които обаче не идентифицират претенцията по настоящото дело и на една извадка от Кадастрален план, която жалбоподателят, така и непредстави със заверен препис, нито на областен управител, нито на община Несебър. Същата тази кадастрална схема е коментирана от вещите лица, находяща се на л.45 от образуваното административна преписка, предвид на което с това доказателствено средство, своевременно оспорено по делото, не би могло да се удостовери, както правния интерес, така и претенцията на жалбоподателя. С оглед на изложеното ще Ви моля изцяло да отхвърлите предявената жалба и присъдите на доверителите ми направените съдебно-деловодни разноски, за което представям опис.

 

АДВОКАТ Г.: Моля да оставите жалбата без уважение, като потвърдите, като правилен и законосъобразен отказа на началника на АГКК-Бургас, с оглед на обстоятелството, че безспорно към настоящия момент, както и от основната съдебно-техническа експертиза се установява, че сградата не съществува, като съда следва да съобрази и всички факти настъпили след завеждане на съдебното дело. Моля, да бъдат присъдени на доверителя ми съдебно-деловодните разноски сторени от него в размер на адвокатския хонорар, видно от пълномощното.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Й.: Да не се уважава жалбата. Присъединявам се към становището на адвокат И..

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Д.: Да не се уважава жалбата. Присъединявам се към становището на адвокат И..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Възразявам срещу прекомерност на адвокатското възнаграждение. Моля, съдът да има предвид, че все пак страните не са собственици на процесните недвижими имоти, в които е била изградена сградата.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копия за другите страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: