ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,12.11.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На дванадесети ноември                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1852 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 14.31 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДЖЕСТИОНЕ МЕХАНИКА” ЕООД, редовно уведомен, за него се явява адв.Ч., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Т., която представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ОСТ” ЕООД, редовно уведомена, не изпраща процесуален представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

         Адв.Ч.: Поддържам жалбата. Нямам нови доказателствени искания. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

         Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Нямам доказателствени искания. Моля да приемете представените с административната преписка документи като доказателство по делото.

         Моля да се приключи събирането на доказателства.

        

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Ч.: Поддържам жалбата на посочените основания, които подробно сме изложили в нея и моля да отмените като нищожна заповедта, незаконосъобразно издадена в нарушение на материалния закон и процесуалните правила. Подробни съображения защо считаме тази заповед за незаконосъобразна и съображенията ни за нищожност са от момента на установяване на административното нарушение и изготвянето на така нареченият констативен е неспазване процедурата по започването на административно-наказателното производство въз основа на този констативен протокол документи, които не са посочени. 

Поддържаме становището, че не е спазена процедурата за уведомяване на собственика, заповедта дори е връчена на лице, което дори не беше управител на представляваното от мен дружество.

Ето защо, моля да отмените заповедта и ако направите това, моля да ни се присъдят съдебно-деловодните разноски включително и адвокатски хонорар, посочен в пълномощното.

 

Юрисконсулт Т.: Считам, че заповедта е правилен и законосъобразен административен акт, издаден съобразно материалноправните и процесуалноправните норми.

Поради това, моля за решение, с което да потвърдите заповедта и отхвърлите жалбата.

 

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като им предоставя възможност в 14-дневен срок, считано от днес да изложат писмени становища.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   часа. 14.50

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: