ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1851 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.Е.Т., редовно призован, не се явява. За него се явява представител по пълномощие адвокат С.К., надлежно упълномощен, с представено пълномощно

За ответника началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Бургас, редовно призован, няма представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощника на страната, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото от ответника са постъпили писмени доказателства – 2 бр. докладни записки, за които беше задължен от съда и справка относно ДП №434зм-1022/2016г. по описа на ІІ РУ Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приемат представените от ответника доказателства и да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА два броя докладни записки представени със съпроводително писмо рег.№ 769р-11669/21.11.2017 г. (л.27 ) и справка рег.№ 434000-335/12.01.2018т. от началника на Второ РУ Бургас.

 

С оглед становището на страната за липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите жалбата, да отмените отказа на административния орган и да ни присъдите разноски по представения в предходното съдебно заседание списък.

Дали има образувано досъдебно производство и какво касае то, дали свети или не свети в ултравиолетова светлина, по представеното от доверителя ми заявление за регистрация няма отношение, тъй като не той е ходил да закупи автомобила от чужбина, а го е закупил от трето лице „Фанимекс алфа“ ЕООД и има една редовна по българско законодателство сделка. Автомобилът не е предмет на престъпление, няма интервенция по рамата и най-важното, ако са имали някакви съмнения, административният орган е следвало да ги изложи писмено и аргументирано, а не както са постъпили „Вземай си документите – спасявай се в полицията“.

По тези причини моля да уважите жалбата като обоснована и доказана.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: